Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 11 listopada 2010 r

Uchwała Nr XXXIII/226/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIII/225/10 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIII/224/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

-zalacznik-1.pdf          tabela-1.pdf

-zalacznik-2.pdf          tabela-2.pdf

Uchwała Nr XXXIII/223/10 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie

Uchwała Nr XXXIII/222/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr XXXIII/221/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr XXXIII/220/10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2011 rok na obszarze gminy Kałuszyn.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 11 października 2010 r

Uchwała Nr XXXIII/219/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 29 września 2010 r

Uchwała Nr XXXII/218/10 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kałuszyn w latach 2010-2018.

Uchwała Nr XXXII/217/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kałuszynie.

Uchwała Nr XXXII/216/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXII/215/10 w sprawie tryb prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr XXXII/214/10 w sprawie odmowy uchylenia uchwały.

Uchwała Nr XXXII/213/10 w sprawie odmowy uchylenia uchwały.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 29 czerwca 2010 r

Uchwała Nr XXXI/212/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/230/2002 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 czerwca 2002 r w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej.

Uchwała Nr XXXI/211/10 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kałuszyn

Uchwała Nr XXXI/210/10 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Kałuszyn i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Uchwała Nr XXXI/209/10 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kałuszyn, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowegosamorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Uchwała Nr XXXI/208/10 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie.

Uchwała Nr XXXI/207/10 w sprawie likwidacji zakłady budżetowego - Przedszkola Publicznego w Kałuszynie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Uchwała Nr XXXI/206/10 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr XXXI/205/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kałuszynie i we wsi Gołębiówka.

Uchwała Nr XXXI/204/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXI/203/10 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usłu w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr XXXI/202/10 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymiania czystości i porządku na terenie gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr XXXI/201/10 w sprawie zatwierdzenia tryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XXXI/200/10 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Uchwała Nr XXXI/199/10 w sprawie wyników kontroli zleconej Komisji Rewizyjnej uchwałą nr XXVIII/186/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 15 kwietnia 2010 roku.

Uchwała Nr XXXI/198/10 w sprawie wyników kontroli zleconej Komisji Rewizyjnej uchwałą nr XXVIII/187/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 15 kwietnia 2010 roku.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 11 maja 2010 r

Uchwała Nr XXX/197/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XXX/196/10 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/183/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XXX/195/10 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/182/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 29 kwietnia 2010 r

Uchwała Nr XXIX/194/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kałuszyna

Uchwała Nr XXIX/193/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gołębiówka w latach 2010-2017.

Uchwała Nr XXIX/192/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Falbogi w latach 2010-2017.

Uchwała Nr XXIX/191/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Patok w latach 2010-2017.

Uchwała Nr XXIX/190/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sinołęka w latach 2010-2017.

Uchwała Nr XXIX/189/10 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przenaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości

Uchwała Nr XXIX/188/10 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kałuszyna za 2009 rok.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 26 lutego 2010 r

Uchwała Nr XXVII/181/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat części działki ozn. ewid. nr 234 połozonej w Garczynie Dużym.

Uchwała Nr XXVII/180/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXVII/179/10 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr XXVII/178/10 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właściceli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych położonych na terenie gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr XXVII/177/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała Nr XXVII/176/10 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn. "Żyj aktywnie, żyj ciekawie - 2010" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

Uchwała Nr XXVII/175/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/98/2004 z dnia 23 października 2004 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych z budżetu gminy zawodnikom osiągajacym wysokie wyniki sportowe.

Uchwała Nr XXVII/174/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/79/2004 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 29 grudnia 2009 r

Uchwała Nr XXVI/173/09 w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego w 2010 roku

Uchwała Nr XXVI/172/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Planu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

Uchwała Nr XXVI/171/09 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie na 2010 rok

Uchwała Nr XXVI/170/09 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na 2010 rok

Uchwała Nr XXVI/169/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na 2010 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 1a

załącznik nr 1b

załącznik nr 2

załącznik nr 2a

załącznik nr 2b

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9  

Uchwała Nr XXVI/168/09 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 30 listopada 2009

Uchwała Nr XXV/167/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  gminy Kałuszyn do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka o nazwie Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie Rybackie.

Uchwała Nr XXV/166/09 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr XXV/165/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XXV/164/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/128/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała nr XXV/163/09 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr XXV/162/09 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2010 rok na obszarze gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr XXV/161/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzaniu poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 29 września 2009 r

Uchwała Nr XXIV/157/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XXIV/158/09 w sprawie sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej.

Uchwała Nr XXIV/159/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w uzytkowanie wieczyste nieruchomości.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 07 sierpnia 2009 r

Uchwała Nr XXIII/156/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie Nr XXII w dniu 24 czerwca 2009 r

Uchwała_Nr_Nr_XXII/155/2009 w sprawie zmian Uchwały Nr XIX/123/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zimnowoda w latach 2008-2015.

załącznik

Uchwała Nr XXII/154/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/137/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Kałuszyn.

Uchwała_Nr. XXII/153/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/140/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kałuszyn.

Uchwała_Nr. XXII/152/2009 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki o różnym wymiarze pensum.

Uchwała Nr. XXII/151/2009_ w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.

Uchwała_Nr XXII/150/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała_Nr_XXII/149/2009 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała_Nr XXII/148/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/85/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kałuszyn na lata 2008-2013.

Uchwała_XXII/147/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych gminy w 2009 roku.

Uchwala_XXII/146/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

załącznik Nr 1_do_Uchwały

załącznik Nr 2 do_Uchwały

załącznik Nr 3 do_Uchwały


Sesja rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 28 kwietnia 2009 r

Uchwała Nr XXI/145/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 kwietnia 2009 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kałuszyna

Uchwała Nr XXI/144/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 kwietnia 2009 r w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 r w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie do podejmowania działąń wobec dłużników alimentacyjnych

Uchwała Nr XXI/143/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 kwietnia 2009 r w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/09 z dnia 27 lutego 2009 r w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kałuszyn.

Uchwała Nr XXI/142/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 kwietnia 2009 r w sprawie nadania nazwy ulicy w Kałuszynie

Uchwała Nr XXI/141/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 kwietnia 2009 r w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn

Uchwała Nr XXI/140/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 kwietnia 2009 r w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez gminę Kaluszyn

Uchwała Nr XXI/139/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 kwietnia 2009 r w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr XXI/138/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 kwietnia 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXI/137/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 kwietnia 2009 r w sprawie wprowadzenia zmian w statucie gminy Kałuszyn

Uchwała Nr XXI/136/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 kwietnia 2009 r w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kałuszyna za 2008 rok.


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 27 lutego 2009 r

Uchwała Nr XX/135/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 r w sprawie powołania Skarbnika Miejskiego.

Uchwała Nr XX/134/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 r w sprawie odwołania Skarbnika Miejskiego

Uchwała Nr XX/133/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 r w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie do podejmowania działąń wobec dłużników alimentacyjnych.

Uchwała Nr XX/132/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 r w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uchwała Nr XX/131/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 r w sprawie przystąpienia gminy Kałuszyn do projektów kluczowych realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.

1. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"

2. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

Uchwała Nr XX/130/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 r w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Kałuszyn. 

Uchwała Nr XX/129/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 r w sprawie uchwalenia regulaminu okreslajacego wysokość stawek i szzczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kałuszyn.

Uchwała Nr XX/128/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XX/127/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XX/126/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kałuszyn.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 30 grudnia 2008 r

Uchwała Nr XIX/125/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Milew

Uchwała Nr XIX/124/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Kaluszyn nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XIX/123/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zimnowoda w latach 2008 - 2015

załącznik

Uchwała Nr XIX/122/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego w 2009 roku

Uchwała Nr XIX/121/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Uchwała Nr XIX/120/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XIX/119/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Uchwała Nr XIX/118/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie ustalenia górnych stawek oplat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kałuszyn

Uchwała Nr XIX/117/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na 2009 rok

załączniki

Uchwała Nr XIX/116/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie na 2009 rok

Uchwała Nr XIX/115/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie uchwalenia planu pracy rady Miejskiej w Kałuszynie na 2009 rok

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 20 listopada 2008 r

Uchwała Nr XVIII/114/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 20 listopada 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr XVIII/113/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 20 listopada 2008 r w sprawie przyjęcia do realizacji w 2009 roku zadania inwestycyjnego pn. "Remont ulicy Bohaterów Września 1939 roku i ulicy Odrodzenia w Kałuszynie" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 30 października 2008 r

Uchwała Nr XVI/112/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 października 2008 r w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

Uchwała Nr XVI/111/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 października 2008 r w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Czas na seniorów w gminie Kałuszyn" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

Uchwała Nr XVI/110/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 października 2008 r w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie.

Uchwała Nr XVI/109/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 października 2008 r w sprawie zmiany uchwały Nr XII/88/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia "Kapitał - Praca - Rozwój".

Uc hwała Nr XVI/108/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 października 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr XVI/107/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 października 2008 r w sprawie obniżenia śrdedniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku przyjmowanej jako podstawy obliczania podatku rolnego za 2009 rok na obszarze gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr XVI/106/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 października 2008 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarzadzenia poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku 

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 29 września 2008 r

Uchwała Nr XVI/105/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 września 2008 r w sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kałuszyn na lata 2008 - 2013. 

Uchwała Nr XVI/104/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 września 2008 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2008 roku na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych gminy 

Uchwała Nr XVI/103/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 września 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok 

Uchwała Nr XVI/102/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 września 2008 r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 26 sierpnia 2008 r

Uchwała Nr XV/101/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 sierpnia 2008 r w sprawie upoważnienia Burmistrza Kałuszyna do rozwiązania porozumienia zawartego w dniu 24 marca 1999 roku pomiedzy Zarządem Powiatu Mińskiego z Zarządem Miasta Kałuszyn.

Uchwała Nr XV/100/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 sierpnia 2008 r w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie.

Uchwała Nr XV/99/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 sierpnia 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 27 czerwca 2008 r

Uchwała Nr XIV/98/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2008 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedazy napojów alkoholowych zawierajacych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedazy na terenie gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr XIV/97/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2008 r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XIV/96/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2008 r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr XIV/95/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2008 r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XIV/94/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XIV/93/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2008 r w sprawie oddania mienia gminy Kałuszyn sołectwu Patok

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 29 kwietnia 2008 r

Uchwała Nr XII/92/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kałuszyna

Uchwała Nr XII/91/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XII/90/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie zmiany uchwały Nr XI/77/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 lutego 2008 r w sprawie wyrazenia zgody na oddanie w uzytkowanie, wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości przez Burmistrza Kałuszyna

Uchwała Nr XII/89/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych połozonych we wsi Mroczki i Wity

Uchwała Nr XII/88/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia "Kapitał - Praca - Rozwój"

Uchwała Nr XII/87/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie uchwalenia "Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Kałuszyn na lata 2008 - 2030"

załączni do wgladu w Urzedzie Miejskim

Uchwała Nr XII/86/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie przyjęcia programu aktywności lokalnej dotyczacego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży i przystapienia do realizacji projektu "Żyj aktywnie, żyj ciekawie"

załącznik do wglądu w  Urzedzie Miejskim

Uchwała Nr XII/85/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kałuszyn na lata 2008 - 2013.

załącznik do wglądu w Urzędzie Miejskim

Uchwała Nr XII/84/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kałuszyn

Uchwała Nr XII/83/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kałuszyn"

Uchwała Nr XII/82/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Kałuszyna"

Uchwała Nr XII/81/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Kałuszyna"

Uchwała Nr XII/80/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2007 rok

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 28 lutego 2008 r

Uchwała Nr XI/79/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2008 r w sprawie nabycia przez Burmistrza Kałuszyna prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Uchwała Nr XI/78/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2008 r w sprawie zgody na udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom w Mińsku Mazowieckim bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości polożonej w Kaluszynie w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr XI/77/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na oddawanie w uzytkowanie, wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości przez Burmistrza Kałuszyna.

Uchwała Nr XI/76/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2008 r w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego w 2008 roku.

Uchwała Nr XI/75/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2008 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

Uchwała Nr XI/74/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2008 r w sprawie zmiany uchwały Nr X/63/07 Rady Miejskiej w Kaluszynie z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, morywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz szcegółowe warunki obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.

Uchwała Nr XI/73/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2008 r w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach prowadzonych przez gminę.

Uchwała Nr XI/72/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2008 r w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właściceli nieruchomoścvi połozonych na terenie gminy.

Uchwała Nr XI/71/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2008 r w sprawie uchwalenia "Programu sanityzacji gminy Kałuszyn"

załączniki

str.tytulowa_2.doc        koncepcja_modernizacji_2___5.doc        rys.2.pdf       rys.3.pdf      rys.4.pdf      rys.8.pdf    rys.9.pdf      rys.10.pdf     rys.11.pdf       rys.12.pdf      rys.13.pdf      rys.14.pdf       rys.15.pdf       rys.16.pdf    rys.18.pdf

Uchwała Nr XI/70/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2008 r w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kałuszyn na lata 2008 - 2015"

Załącznik   plan_rozwoju-lokalnego.pdf

Uchwała Nr XI/69/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2008 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na 2008 rok.

załączniki

budzet-08-zal1.xls               

budzet-08-zal1a.dat                       budzet-08-zal4.xls

budzet-08-zal1b.doc                       budzet-08-zal5.doc

budzet-08-zal2.xls                          budzet-08-zal6.xls

budzet-08-zal2a.dat                        budzet-08-zal7.xls

budzet-08-zal2b.doc                       budzet-08-zal8.xls

budzet-08-zal2c.xls                         budzet-08-zal9.xls

budzet-08-zal3.xls                          budzet-08-zal10.xls   

                                                        budzet-08-zal11.xls                

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 29 grudnia 2007 r

Uchwała Nr X/68/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2007 r w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Kałuszynie.

Uchwała Nr X/67/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2007 r w sprawie zmiany uchwały Nr XX/106/1992 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej w Kałuszynie z późniejszymi zmianami. 

Uchwała Nr X/66/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2007 r w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kałuszyn oraz rozstrzygnięcia o dalszym postepowaniu z nimi. 

Uchwała Nr X/65/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2007 r w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez gminę Kałuszyn. 

Uchwała Nr X/64/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2007 r w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Kałuszyn. 

Uchwała Nr X/63/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2007 r w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motyweacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiagnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kałuszyn.

Uchwała Nr X/62/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr X/61/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2007 r w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie na 2008 rok.

Uchwała Nr X/60/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2007 r w sprawie uchwaleniaplanu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na 2008 rok.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 03 grudnia 2007 r

Uchwała Nr IX/59/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 03 grudnia 2007 r w sprawie wyników kontroli zleconej Komisji Rewizyjnej uchwałą Nr VIII/47/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 października 2007 r.

Uchwała Nr IX/58/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 03 grudnia 2007 r w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w II kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia oraz uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr IX/57/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 03 grudnia 2007 r w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzeniaoraz uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie.

Uchwała Nr IX/56/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 03 grudnia 2007 r w sprawie zatwierdzenia zmiany uchwały Nr XI/69/99 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 31 sierpnia 1999 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie.

Uchwała Nr IX/55/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 03 grudnia 2007 r w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej.

załącznik

Uchwała Nr IX/54/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 03 grudnia 2007 r w sprawie zmiany uchwały Nr XI/67/99 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 31 sierpnia 1999 r w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie"

Uchwała Nr IX/53/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 03 grudnia 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr X/52/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 03 grudnia 2007 r w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości.

Uchwała Nr IX/51/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 03 grudnia 2007 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujacy7ch na terenie gminy Kałuszyn

Uchwała Nr IX/50/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 03 grudnia 2007 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2008 rok na obszarze gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr IX/49/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia  grudnia 2007 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.  

 

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 30 października 2007 r

Uchwała Nr VIII/48/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 października 2007 r w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Kałuszynie oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr VIII/47/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 października 2007 r w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kałuszynie

Uchwała Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 października 2007 r w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Kałuszynie

Uchwała Nr VIII/45/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 października 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 

Sesja Rady Miejskiej w Kaluszynie w dniu 31 sierpnia 2007 r

Uchwała Nr VII/44/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie nadania tytułu "Zasłuzony dla Gminy Kałuszyn"

Uchwała Nr VII/43/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych połozonych w Kałuszynie

Uchwała Nr VII/42/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zaci8ągnięcia długoterminowej pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr VII/41/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr VII/40/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie wyboru ławników do Sądu Okregowego w Siedlcach i Sadu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim na kadancję w latach 2008 - 2011.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszyniew dniu 29 czerwca 2007 r

Uchwała Nr VI/39/07 z dnia 29 czerwca 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie

uchwalenia regulaminu ustalania zasad i trybu nadawania tutułu "Honorowy Obuwatel Kałuszyna" oraz regulaminu organizacyjnego kapituły ds nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Kałuszyna"

Uchwała Nr VI/38/07 z dnia 29 czerwca 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr VI/37/07 z dnia 29 czerwca 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Kałuszynie, Nowych Groszkach i Żebrówce

Uchwała Nr VI/36/07 z dnia 29 czerwca 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr VI/35/07 z dnia 29 czerwca 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr VI/34/07 z dnia 29 czerwca 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie ustanowienia zasad ustalania diet dla przewodniczacych organow wykonawczych jednostek pomocniczych - sołtysów

Uchwała Nr VI/33/07 z dnia 29 czerwca 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie ustalenia inkasa należności podatkowych naleznych dla osób fizycznych oraz okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso nalezności ppodatkowych

Uchwała Nr VI/32/07 z dnia 29 czerwca 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu

Uchwała Nr VI/31/07 z dnia 29 czerwca 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie powołania zespołu ds przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

________________________________________________________________

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 24 lutego 2007 r

Uchwała Nr IV/25/07 z dnia 24 lutego 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zasad ustalania wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

Uchwała Nr IV/24/07 z dnia 24 lutego 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza"

Uchwała Nr IV/23/07 z dnia 24 lutego 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców  wsi na terenie gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr IV/22/07 z dnia 24 lutego 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku.

Uchwała Nr IV/21/07 z dnia 24l utego 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Kałuszyn lub jej jednostkom organizacyjnym.

Uchwała Nr IV/20/07 z dnia 24 lutego 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

Uchwała Nr IV/19/07 z dnia 24 lutego 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/173/2006 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2006 r w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej.

Uchwała Nr IV/18/07 z dnia 24 lutego 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie uchwlenia regulaminu określajacego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzinydoraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kałuszyn.

Uchwała Nr IV/17/07 z dnia 24 lutego 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie ustalenia regulaminu przyzawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr IV/16/07 z dnia 24 lutego 2007 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

załącznik nr 1

załącznik nr 1a

załącznik nr 1b

załącznik nr 2

załącznik nr 2a

załącznik nr 2b

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

 

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 28 grudnia 2006 r

Uchwała Nr III/9/06 z dnia 28 grudnia 2006 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na 2007 rok.

Uchwała Nr III/10/06 z dnia 28 grudnia 2006 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie na rok 2007.

Uchwała Nr III/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zmian w budzecie gminy na 2006 rok

Uchwała Nr III/12/06 z dnia 28 grudnia 2006 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Kałuszyn

Uchwała Nr III/13/06 z dnia 28 grudnia 2006 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie  zbycia nieruchomości położonych w Kałuszynie

Uchwała Nr III/14/06 z dnia 28 grudnia 2006 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie ustalenia czynności z zakresu prawa pracy dokonywanych przez Przewodniczacego Rady Miejskiej w Kaluszynie wobec Burmistrza Kałuszyna.

Uchwała Nr III/15/06 z dnia 28 grudnia 2006 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie  ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Kałuszyna

 

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 2 grudnia 2006 r

Uchwała Nr II/3/06 z dnia 27 listopada 2006 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie

Uchwała Nr II/4/06 z dnia 27 listopada 2006 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawieustalenia składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie

Uchwała Nr II/5/06 z dnia 27 listopada 2006 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zatwierdzenia przewodniczacych stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie

Uchwała Nr II/6/06 z dnia 2 grudnia 2006 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku przyjmowanej jako podstawy obiczenia podatku rolnego na 2007 rok na obszarze gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr II/7/06 z dnia 2 grudnia 2006 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok 

Uchwała Nr II/8/06 z dnia 2 grudnia 2006 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.  

 

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 27 listopada 2006 r

Uchwała Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Miejskiej w Kałuszynie

Uchwała Nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006 r Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kaluszynie

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jolanta Gójska
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-09 08:20:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-23 10:03:42
  • Liczba odsłon: 3775
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496816]

przewiń do góry