Zadania i zasady działania Urzędu

 

1.      Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której  Burmistrz  jako organ  wykonawczy realizuje zadania  Gminy. 

2.      Urząd  prowadzi gospodarkę budżetową w formie  jednostki budżetowej.

3.      Siedzibą Urzędu jest miasto Kałuszyn, adres Urzędu: ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn. 

4.      Urząd  realizuje  zadania publiczne o znaczeniu lokalnym : 

a.       własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym,  innych  ustaw, przepisów wykonawczych do ustaw,  statutu Gminy Kałuszyn, uchwał  Rady,

b.      zlecone z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw,

c.       powierzone z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji,

d.      zadania z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego /województwa, powiatu, innych gmin/ na mocy porozumień z tymi jednostkami.

5.      Urząd działa na podstawie :

a.       ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. dz. U. Nr142 z 2001 r., poz.1591 z późn. zm.);

b.      Statutu Gminy Kałuszyn;

c.       niniejszego  Regulaminu;

d.      innych przepisów prawa.

6.      Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

7.      Status prawny pracowników Urzędu, ich prawa i obowiązki określa ustawa o pracownikach  samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. oraz inne przepisy prawa.

8.      Porządek wewnętrzny  i czas pracy Urzędu oraz związane z tym prawa i obowiązki 

9.      pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

10.  W swoich działaniach Urząd kieruje się zasadami praworządności,  prawdy obiektywnej, czynnego udziału stron w postępowaniu oraz uwzględnia interes społeczny, słuszny interes obywateli, zapewnia efektywne działanie przy wykorzystaniu technik informatycznych, poprawia komunikację zewnętrzną i wewnętrzną.

11.  2.Dla poprawy  jakości świadczonych usług publicznych  i przejrzystości procedur administracyjnych,  interesantom udostępniane są w postaci papierowej w siedzibie Urzędu

12.  i w postaci elektronicznej na stronie internetowej Urzędu  karty informacyjne i druki formularzy  do spraw załatwianych w Urzędzie.

13.  Działalność Urzędu jest jawna, z  zastrzeżeniem  wyjątków wynikających z odrębnych przepisów.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-02-28 07:45:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-11 15:45:38
  • Liczba odsłon: 1967
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496689]

przewiń do góry