ZARZĄDZENIE NR 75/2019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w  drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 74/2019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji kasy, druków ścisłego zarachowania oraz stanu materiałów w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

ZARZĄDZENIE NR 71/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 70/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany czasu pracy oraz ustalenia dnia wolnego w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 69/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 68/2019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028

 

ZARZĄDZENIE NR 67/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2028  oraz projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 66/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 65/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w  drodze przetargowej.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 64/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Kałuszynie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 63/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 62/2019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028

 

ZARZĄDZENIE NR 61/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 60/2019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028

 

ZARZĄDZENIE NR 59/2019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn. ” Przebudowa drogi gminnej we wsi Sinołęka”.

 

ZARZĄDZENIE NR 58/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży książki „Kałuszyn. Studia z dziejów Miasta, Parafii i Okolic”.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 57/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 56/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku”.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 55.2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania chodników, ulic oraz dróg w sezonie zimowym 2019/2020 na drogach /ulicach/ gminnych na terenie Gminy Kałuszyn.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 54/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 53/2019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028

 

ZARZĄDZENIE NR 52/2019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 51/2019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia ceny za przyjęcie ścieków dowożonych od gospodarstw domowych i pozostałych dostawców z terenu gminy Kałuszyn i spoza terenu gminy Kałuszyn.

 

ZARZĄDZENIE NR 50.2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie dokonujących czynności kontrolnych.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 49/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 48/2019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 31 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 47/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za I półrocze 2019r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 46/22019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Rolnik Ziemi Kałuszyńskiej dla Niepodległej” i ustalenia regulaminu jego nadawania.

 

ZARZĄDZENIE NR 45/2019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia  w sprawie określenia norm zużycia paliwa dla samochodów pożarniczych i urządzeń silnikowych.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 44/2019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta i gminy Kałuszyn miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 42/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 41/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 40A/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku gminy Kałuszyn oraz powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 40/2019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

 

ZARZĄDZENIE NR 39/2019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej

 

ZARZĄDZENIE NR 38/2019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla Projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, osi priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa
mazowieckiego”.

 

ZARZĄDZENIE NR 37/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji użytkowania kas rejestrujących (fiskalnych).pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 35/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany czasu pracy.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 34/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 33/2019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia czynności związanych z wygaszaniem Gimnazjum Publicznego im. 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie.

 

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 31/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Burmistrza Kałuszyna do spraw HNS.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 30/2019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w  drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 30/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kałuszynie.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 29 A/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Kałuszynie.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Olszewicach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 28.2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Kałuszynie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 27A/2019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla Projektu pn. „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce nr 124/2, obręb Olszewice” realizowanego w ramach Priorytetu V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

 

ZARZĄDZENIE NR 27/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 26/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 25/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 24/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 23/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 22/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie: dokonania wyboru oferty na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: „Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym” pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem edukacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn”.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie: dokonania wyboru oferty na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: „Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym” pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem edukacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn”.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 19/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 22 marca 2019r. w sprawie sprawozdania rocznego z  wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za   2018r.,  sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury  - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej  oraz informacji o stanie mienia komunalnego.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 18A/2019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 2/2019 na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Kałuszyn w 2019 roku z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: „Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym” pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem edukacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn”.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie na realizację następujących zadań publicznych z zakresu: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia dopłaty do 1 m3 wywozu i oczyszczenia ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych dostawców ścieków z gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Kałuszyn.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: „Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym” pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem edukacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn”.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 2/2019 na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kałuszynie i Szkole Filialnej w Chrościcach oraz klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Kałuszynie i Szkole Filialnej w Chrościcach prowadzonych przez Gminę Kałuszyn.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 Burmistrza z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi na terenie gminy Kałuszyn.zipx

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Kałuszyn w 2019 roku z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie określenia norm zużycia paliwa dla samochodów pożarniczych i urządzeń silnikowych.

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie na realizację następujących zadań publicznych z zakresu: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Burmistrza Kałuszyna na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 4 stycznia 2019 r. W sprawie założeń i schematów Akcji Kurierskiej gminy Kałuszyn.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Burmistrza do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Kałuszyna.pdf

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-15 13:46:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-24 09:07:00
  • Liczba odsłon: 1659
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552270]

przewiń do góry