Informacja z otwarcia ofert "Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w południowej części Kałuszyna".pdf

 

Informacja z otwarcia ofert "Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa ulicy Robotniczej w Kałuszynie".pdf

 

Informacja z sesji otwarcia ofert "Roboty budowlane Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Kałuszynie"

 

Informacja z sesji otwarcia ofert "Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka, gm. Kałuszyn"

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT „Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Stare Groszki i Nowe Groszki  gm. Kałuszyn”.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT pn. „Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie – prace wewnętrzne ”.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT w dniu 10 maja 2021 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Gminy w Kałuszynie nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Remont ulicy Polnej i Pocztowej w Kałuszynie”.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT w postępowaniu pn. „Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miej-scowości Olszewice, gm. Kałuszyn”.

 

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 02.12.2020 r. dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 07.08.2020 r. dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka i Wólka Kałuska, gm. Kałuszynie„

 

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 05.08.2020 r. dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Milewie, gm. Kałuszyn”

 

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 29.04.2020 r. dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.05.2020 r.  do 30.04.2021 r.”.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 16.04.2020 r. dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.05.2020 r.  do 30.04.2021 r.”.doc

 

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 03.04.2020 r. dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont świetlic w miejscowościach :  Garczyn Duży i Patok, gm. Kałuszyn”.doc

 

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 09.12.2019 r. dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.01.2020 r.  do 31.12.2020 r.”.doc

 

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 10.09.2019 r. dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Falbogi , Mroczki  Gm. Kałuszyn”.doc

 

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 10.09.2019 r. dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Kałuszynie  ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy z  Patokiem, w tym : budowa chodnika prawostronnego i kanalizacji sanitarnej
.doc

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.09.2019r. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice,  gm. Kałuszyn".doc

 

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 10.06.2019 r. dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Sinołęka, gm. Kałuszyn,działka nr geod. 656/1, na odcinku od 0+825,00 do 1+710,00”.doc

 

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 22.05.2019 r. dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Sinołęka, gm. Kałuszyn,działka nr geod. 656/1, na odcinku od 0+825,00 do 1+710,00”.doc

 

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 07.02.2019 r. dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice,  gm. Kałuszyn”.doc

 

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 22.01.2019 r.  dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice,  gm. Kałuszyn”.pdf

 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 07.12.2018 r. dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.".pdf

 

Informacja z otwarcia ofert "Przebudowa drogi gminnej w Kałuszynie  ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Wojska Polskiego do granicy z  Patokiem, w tym : budowa chodnika prawostronnego na odcinku od ul. Ogodowej do wsi Patok”.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert "Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice,  gm. Kałuszyn".pdf

 

Informacja z otwarcia ofert "Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyrównaniem i uzupełnieniem istniejącej wierzchniej warstwy podbudowy oraz wymianą nawierzchni z trawy syntetycznej w Kałuszynie,   ul. Pocztowa /    Ogrodowa,  działki  nr ewid. 2796/1,  2796/2.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.07.2018r. "Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice, gm. Kałuszyn.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.07.2018r. "Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyrównaniem i uzupełnieniem istniejącej wierzchniej warstwy podbudowy oraz wymianą nawierzchni z trawy syntetycznej w Kałuszynie,   ul. Pocztowa /    Ogrodowa,  działki  nr ewid. 2796/1,  2796/2.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 28.06.2018 r. dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice,  gm. Kałuszyn”.pdf

 

Unieważnienie przetargu "Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice, gm Kałuszyn".pdf

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.05.2018r. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego”.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.02.2018r. "Wykonanie nakładki bitumicznej : na stabilizacji cementowej na drogach  w miejscowościach : Chrościce,  Milew, Mroczki,  Olszewice,  Sinołęka, Wity, gm. Kałuszyn oraz  na istniejącej nawierzchni bitumicznej w ul. Zawoda w Kałuszynie".pdf

 

Informacja z otwarcia ofert "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 942.690,39 PLN".pdf

 

Informacja z otwarcia ofert "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.01.2018 r.  do 31.12.2018 r."pdf

 

 

Informacja z otwarcia ofert "Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczki  o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej,  od km 0+000,0 do km 0+427,0.pdf

 

 

 

 

 

 

Zestawienie ofert   otwartych w dniu 29.08.2017 r. dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 2 polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Kałuszyn”

 

 

Zestawienie ofert   otwartych w dniu 28.08.2017 r. dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Garczynie Dużym Gm. Kałuszyn”

 

Zestawienie ofert otwartych w dniu 04.08.2017r. "Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów  rolnych wsi Patok, Szymony, gm. Kałuszynie".pdf

 

Zestawienie ofert  otwartych w dniu 26.07.2017 r. dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Garczynie Dużym Gm. Kałuszyn” .pdf

 

 

Zestawienie ofert  otwartych w dniu 05.06.2017 r. dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem i sprzętem dla OSP Kałuszyn”.pdf

 

 

 

Zestawienie ofert  otwartych w dniu 05.06.2017 r. dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kałuszyn ul. Mostowa”.pdf

 

 

 

Zestawienie ofert  otwartych w dniu 12.14.2017 r. dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przychodni opieki zdrowotnej w Kałuszynie”.pdf

 

 

 

Zestawienie ofert  otwartych w dniu 09.12.2016 r. dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kałuszynie ul. Ogrodowa i Jutrzenki”.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie ofert  otwartych w dniu 24.11.2016 r. dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kałuszynie ul. Ogrodowa i Jutrzenki”.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-24 11:23:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-03 08:19:15
  • Liczba odsłon: 6617
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552203]

przewiń do góry