Obwieszczenie Nr GPS.6220.7-10.2018 dotyczące rozpoczęcia procedury oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: “Budowa farmy fotowoltaicznej „Olszewice A-D” o mocy wytwórczej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym magazynem energii”.pdf


Wykaz nieruchomości położonych w Kałuszynie przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 28 grudnia 2018r. o godz. 10.00.pdf


Obwieszczenie nr GPS.6220.4.2017 o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża: dz. 581/1, Olszewice, gm. Kałuszyn".pdf


Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 6 grudnia 2018r. o godz. 11.00.pdf


Obwieszczenie nr GPS.6220.6.2018 dot.  postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji olejów z tworzyw sztucznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na środowisko, na działkach nr ewid. 83/2 i 206 w miejscowości Ryczołek.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 23 listopada 2018r o godz. 10.00.pdf


Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie inwestycji pm. budowa linii 400kv.pdf


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 14 listopada o godz. 9.00.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6733.5.2018 dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej powyżej 1 kV i poniżej 1 kVs.pdf


Informacja o konsultacjach projektu programu współpracy gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.doc

Zarządzenie w sprawie konsultacji programu współpracy na 2019 rok.doc

Projekt programu współpracy z organizacjami w 2019 roku.doc

Formularz zgłaszania uwag.doc


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa parku farm fotowoltaicznych Kałuszyn” o mocy łącznej do 7 MW (7 farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda), zlokalizowanych na działce 395/1 położonej w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn.pdf


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na prowadzenie badań archeologicznych.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 17 października 2018r. o godz 11.00.pdf


Wykaz nieruchomości położonej w Kałuszynie przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 28 września 2018r. o godz. 11.00.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6733.5.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18.09.2018r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej powyżej 1 kV i poniżej 1 kV.pdf


ROZPORZĄDZENIE NR 3/2018 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIŃSKU MAZOWIECKIM z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół1.pdf

mapa.jpg


Informacja o nowych taryfach na wodę i ścieki obowiązujących na terenie gminy Kałuszyn.pdf


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z 31 sierpnia 2018 WI-II.7840.4.5.2018.AT.pdf


Wykaz nieruchomości położonych w Kałuszynie przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.pdf


Wykaz nieruchomości położonych w Kałuszynie przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.pdf


Obwieszczenie Marszałka Nr PE-I.7440.14.2018.ES.pdf


Wykaz nieruchomości położonych w Kałuszynie przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.pdf


Obwieszczenie wojewody mazowieckiego Nr WI-II.7840.4.5.2018.AT.pdf


Zawiadomienie w związku z opracowaniem projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego.pdf


Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyjęciu przez ZWM projektu zaktualizowanego PZP woj. mazowieckiego.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 31 lipca 2018r. o godz 12.00.pdf


Ocena bieżąca jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli "Zalew Karczunek".pdf


Obwieszczenie wojewody mazowieckiego  Nr WI-II.747.4.1.2018.JK z dnia 17 lipca 2018r.pdf


Obwieszczenie Marszałka z dnia 11 lipca 2018 Nr PE-I.7440.14.2018.ES.pdf


Obwieszczenie Nr WI-II.747.4.1.2018.JK Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2018r.pdf


Obwieszczenie  Nr GPS.6733.4.2018 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej Sn 15kV/nn0,4kV oraz odcinka sieci SN15kV i nn0,4kV.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 21 czerwca 2018r.pdf


Obwieszczenie Burmistrza Kałuszyna Nr GPS.6220.1.2017 w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Produkcja kruszywa poprzez wydobycie ze złoża Olszewice VI” zlokalizowanego na działkach nr 584 i 585 położonych w miejscowości Olszewice.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6720.1.2017 Burmistrza Kałuszyna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Produkcja kruszywa poprzez wydobycie ze złoża Olszewice VI” zlokalizowanego na działkach nr 584 i 585 położonych w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn oraz na działce nr 253 w miejscowości Kruki, gm. Mrozy.


Ogłoszenie Nr GPS.6721.1.1.2018 o  podjęciu przez Radę Miejską w Kałuszynie uchwały Nr XXXVIII/261/2018 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze A, uchwalonego uchwałą nr XVI/106/2012 z dnia 24 października 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 24 października 2012 r., poz. 7196) oraz o przystąpieniu do sporządzenia w/w projektu zmiany planups_6721_1_1_2018_20180425.pdf


Obwieszczenie GPS.6733.3.2018 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia w Gminie Mrozy oraz w Gminie Kałuszyn – etap III w miejscowościach Olszewice i Szymony, pow. miński, woj. mazowieckie.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6733.2.2018 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej Sn 15kV, położonej w miejscowości Patok, gm. Kałuszyn.pdf


Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 26 kwietnia 2018r. o godz. 11.00.pdf


Informacja o osiągniętych_poziomach_recyklingu przez Gminę Kałuszyn w 2017r.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6220.5.2018 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa gospodarstwa inwentarskiego z 200 do 400 DJP, polegająca na budowie nowego budynku inwentarskiego na 200 DJP – tj. budowie obory dla krów mlecznych w miejscowości Zimnowoda, gmina Kałuszyn, powiat miński na działce o numerze ewidencyjnym 365”.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6220.4.2017 o prowadzonym postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie kruszywa naturalnego na działce nr 581/1 położonej w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-05 07:56:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-20 07:55:11
  • Liczba odsłon: 4253
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552274]

przewiń do góry