ZARZĄDZENIE NR 60/2017 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn. ” Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczki o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+ 427,0”.

 

ZARZĄDZENIE NR 59/2017 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zasad (polityki) rachunkowości dla projektów współfinansowanych środkami europejskimi realizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

 

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

 

Zarządzenie Nr 57.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 grudnia 2017r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.pdf

 

Zarządzenie Nr 56.2017.Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023pdf

 

Zarządzenie Nr 55.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy, druków ścisłego zarachowania oraz stanu materiałów w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 54.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.pdf

 

Zarządzenie Nr 53.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018r.".pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018– 2024 oraz uchwały budżetowej na 2018 rok.

 

Zarządzenie Nr 51.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 października 2017r. w sprawie zatwierdzenia kalkulacji cenowych na wykonanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie swoich zadań statutowych.pdf

 

Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania  Problemów Społecznych w Gminie Kałuszyn do 2025 roku”.pdf

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w  Gminie Kałuszyn do 2025 roku.pdf

Zarządzenie Nr 49.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.pdf


Zarządzenie Nr 48.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 19 października 2017r. w sprawie powołania komisji odbioru samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 47.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 4 października 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 47/2016 z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf

 

 

Zarządzenie Nr 46.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 4 października 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 34.2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustalenia Regulaminu jej pracy.pdf

 

Zarządzenie Nr 45.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 września 2017r. w sparawie zmian w budżecie gminy na 2017r.pdf

 

Zarządzenie Nr 44.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 28 września 2017r. w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania chodników, ulic oraz dróg w sezonie zimowym 2017/2018 na drogach/ulicach/ gminnych na terenie Gminy Kałuszyn.pdf

 

Zarządzenie Nr 43.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.pdf

 

Zarządzenie Nr 42.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Kałuszynie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.pdf

 

Zarządzenie Nr 41.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.pdf

 

Zarządzenie Nr 40.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu  Gminy Kałuszyn za I półrocze 2017. informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

 

Zarządzenie Nr 40 - cd.pdf

 

Zarządzenie Nr 39.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia praktycznego epizodu w ramach powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "Orzeł 2017".pdf

 

Zarządzenie Nr 38.2017r. Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.pdf

 

Zarządzenie Nr 37.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w  drodze bezprzetargowej

 

Zarządzenie Nr 35.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Kałuszynie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.pdf

 

Zarządzenie Nr 34.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.pdf

 

Zarządzenie Nr 33.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Kałuszynie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.pdf

 

Zarządzenie Nr 32.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej placówek oświatowych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf

 

Zarzadzenie Nr 31.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.pdf

 

Zarządzenie Nr 29.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 28.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.pdf

 

Zarządzenie Nr 27.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wiedzy dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej "Bądz eko a zajdziesz daleko".pdf

 

Zarządzenie Nr 26.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia "Konkurs plastyczny "Dbam o czyste powietrze" dla klas 0-III Szkoły Podstawowej w Kałuszynie i Chrościcach".pdf

 

Zarządzenie Nr 25.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia "Konkurs wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii" dla osób dorosłych.pdf

 

Zarządzenie Nr 24.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 maja 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia "Konkurs wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii" dla uczniów klas I-III Gimnazjum.pdf

 

Zarządzenie Nr 23.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.pdf

 

Zarządzenie Nr 22.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Kałuszynie na rok szkolny 2017/2018.pdf

 

Zarządzenie Nr 21.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Kałuszynie na rok szkolny 2017/2018.pdf

 

Zarządzenie Nr 20.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kałuszynie oraz Filialnej w Chrościcach na rok szkolny 2017/2018.pdf

 

Zarządzenie Nr 19.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 18.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w gminie Kałuszyn" w 2017r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie.pdf

 

Zarządzenie Nr 17.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 maja 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Programu zdrowotnego pod nazwą "Program profilaktyki zakażeń wirusem Brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Kałuszyn na lata 2016-2020" w 2017r.pdf

 

 

Zarządzenie Nr 16.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie.pdf

 

 

 

Zarządzenie Nr 15.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017.pdf

 

 

 

Zarządzenie Nr 14.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie dokonania wyboru oferty na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. "Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem edukacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf

 

 

Zarządzenie Nr 13.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.pdf

 

 

Zarządzenie Nr 12.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie.pdf

 

 

 

Zarządzenie Nr 11.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach na realizację następujących zadań publicznych z zakresu: "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" i "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży".pdf

 

 

Zarządzenie Nr 10.2017 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektora Przedszkola Publicznego w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 9.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.pdf

 

Zarządzenie Nr 8.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 marca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf

 

 

Zarządzenie Nr 7.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.pdf

 

 

 

Zarządzenie Nr 6.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 marca 2017r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji.pdf

 

 

Zarządzenie Nr 5.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 marca 2017r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyna za 2016r., sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Dimu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego.pdf

 

 

Zarządzenie Nr 3.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 marca 2017r. w sprawie:Ogłoszenia otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: "Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży" pn. "Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem edukacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf

 

 

 

Zarządzenie Nr 2.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 marca 2017r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu "kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" pn. "Dofinansowanie wydania Rocznika Kałuszyńskiego" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf

 

 

Zarządzenie Nr 1b.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf

 

Zarządzenie Nr 1a.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12.09 Burmistrza Kałuszyna z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.pdf

 

 

Zarządzenie Nr 1.2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.pdf

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-05 06:24:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-19 10:22:14
  • Liczba odsłon: 1310
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496762]

przewiń do góry