Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  04 listopada 2014r.

Uchwała Nr XXXIII.267.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN nieruchomości zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Kałuszyn gmina Kałuszyn.

Uchwała Nr XXXIII.266.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Uchwała Nr XXXIII.265.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019

Uchwała Nr XXXIII.264.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów informacji podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.

Uchwała Nr XXXIII.263.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na obszarze Gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr XXXIII.262.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr XXXIII.261.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  30 września 2014r.

Uchwała Nr XXXII.260.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XXXII.259.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany podziału gminy Kałuszyn na stałe obwody głosowania

Uchwała Nr XXXII.258.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2014-2017

Uchwała Nr XXXII.257.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr XXXII.256.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Uchwała Nr XXXII.255.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019

Uchwała Nr XXXII.254.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Kałuszyna"

Uchwała Nr XXXII.253.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 września 2014 r.w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Kałuszyna"


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  27 czerwca 2014r.

Uchwała Nr XXXI.252.2014.pdf   Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej”

Uchwała Nr XXXI.251.2014.pdf   Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wystąpienia ze stowarzyszenia „Kapitał-Praca-Rozwój”

Uchwała Nr XXXI.250.2014.pdf   Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Kałuszyn

Uchwała Nr XXXI.249.2014.pdf   Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminów targowisk miejskich

Uchwała Nr XXXI.248.2014.pdf   Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr XXXI.247.2014.pdf   Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego z Województwem Mazowieckim

Uchwała Nr XXXI.246.2014.pdf   Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kałuszynie prowadzonego przez Gminę Kałuszyn

Uchwała Nr XXXI.245.2014.pdf   Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Uchwała Nr XXXI.244.2014.pdf   Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019

Uchwała Nr XXXI.243.2014.pdf   Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Kałuszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Uchwała Nr XXXI.242.2014.pdf   Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014 r.w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2013 r.


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  27 maja 2014r.

Uchwała Nr XXX.241.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.

Uchwała Nr XXX.240.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy i miasta Kałuszyn”. 

Uchwała Nr XXX.239.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie.

Uchwała Nr XXX.238.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych położonych na terenie Gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr XXX.237.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr XXX.236.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Uchwała Nr XXX.235.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2018.


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  25 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr XXIX.234.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie.

Uchwała Nr XXIX.233.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektu Zalew Karczunek w Kałuszynie – w zakresie korzystania z łowiska ryb.

Uchwała Nr XXIX.232.2014.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie klasy sportowej w Publicznym Gimnazjum im. 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie.

Uchwała Nr XXIX.231.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w lokalu mieszkalnym wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.

Uchwała Nr XXIX.230.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej.

Uchwała Nr XXIX.229.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie.

Uchwała Nr XXIX.228.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XXIX.227.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kałuszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XXIX.226.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2018.

Uchwała Nr XXIX.225.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Uchwała Nr XXIX.224.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy obywatel Kałuszyna”.

Uchwała Nr XXIX.223.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie woli ustanowienia Świętego Jana Pawła II patronem Miasta i Gminy Kałuszyn.


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  18 marca 2014r.

Uchwała Nr XXVIII.222.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII.211.2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2014 r oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017

Uchwała Nr XXVIII.221.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  28 lutego 2014r.

Uchwała Nr XXVII.220.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kałuszynie.

Uchwała Nr XXVII.219.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.

Uchwała Nr XXVII.218.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XXVII.217._2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XXVII.216.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kałuszyn i Gminą Jakubów.

Uchwała Nr XXVII.215.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Nr XXVII.214.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2014 r.

Uchwała Nr XXVII.213.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Uchwała Nr XXVII.212.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXVII.211.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017.

Uchwała Nr XXVII.210.2014.pdf   Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Uchwała Nr XXVII.209.2014.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn na lata 2012-2032”.

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  30 grudnia 2013r.

Uchwała Nr XXV/208/2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Uchwała Nr XXV/207/2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie na 2014 rok.

Uchwała Nr XXV/206/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Uchwała Nr XXV/205/2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie na rok 2014.

Uchwała Nr XXV/204/2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na rok 2014.

Uchwała Nr XXV/203/2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2014.

Uchwała Nr XXV.202.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  29 listopada 2013r.

Uchwała Nr XXIV.201.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr XXII.200.2013.pdf

Uchwała Nr XXIV.199.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014r.

Uchwała Nr XXIV.198.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie  z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXIV.197.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Kałuszynie


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  8 listopada 2013r.

Uchwała Nr XXII.196.2013.pdf

Uchwała Nr XXIII.195.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.

Uchwała Nr XXII.194.2013.pdf

Uchwała Nr XXIII.193.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr XXIII.192.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr XXIII.191.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Kałuszyn.


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  27 września 2013r.

Uchwała Nr XXII.190.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B

Uchwała Nr XXII.189.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb przeprowadzenia linii energetycznej 400kV Miłosna – Ujrzanów przez teren Gminy Kałuszyn

Uchwała Nr XXII.188.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Kałuszyn zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XXII.187.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, na terenie Gminy Kałuszyn

Uchwała Nr XXII.186.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2013r. w sprawie sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej.

Uchwała Nr XXII.185.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Kałuszynie.

Uchwała Nr XXII.184.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2013r. w sprawie sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej

Uchwała Nr XXII.183.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XXII.182.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Uchwała Nr XXII.181.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  27 czerwca 2013r.

Uchwała Nr XXI.180.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie odmowy uchylenia uchwały Nr XX/159/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie podwyższenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXI.179.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie odmowy uchylenia uchwały Nr XX/158/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

Uchwała Nr XXI.178.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/158/2013 w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr XXI.177.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXI.176.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/130/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXI.175.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu .

Uchwała Nr XXI.174.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Nowych Groszkach

Uchwała Nr XXI.173.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kałuszynie

Uchwała Nr XXI.172.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn

Uchwała Nr XXI.171.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w gminie Kałuszyn” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Uchwała Nr XXI.170.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/162/2013 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kałuszyn publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Uchwała Nr XXI.169.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2012 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr XXI.168.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2017.

Uchwała Nr XXI.167.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Uchwała Nr XXI.166.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kałuszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012rok.

Uchwała Nr XXI.165.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  29 kwietnia 2013r.

Uchwała Nr XX.164.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie klasy sportowej w Publicznym Gimnazjum im.6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie
Uchwała Nr XX.163.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn i granic ich obwodów.
Uchwa ł a Nr XX .162.2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kałuszyn publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
Uchwała Nr XX.161.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kałuszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Uchwała Nr XX.160.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zgody na stosowanie innej stopy procentowej dla rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego.
Uchwała Nr XX.159.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie podwyższenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
Uchwała Nr XX.158.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.
Uchwała Nr XX.157.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie
Uchwała Nr XX.156.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z Kortów Tenisowych usytuowanych w Kałuszynie przy ulicy Pocztowej" oraz ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu
Uchwała Nr XX.155.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli” zlokalizowanego na "Zalewie Karczunek” w Kałuszynie
Uchwała Nr XX.154.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r.w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z obiektu Zalew Karczunek w Kałuszynie" oraz ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu
Uchwała Nr XX.153.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r.
w sprawie   zmian w budżecie gminy na 2013 r


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  27 lutego 2013r.

Uchwała Nr XIX.152.2013.pdf3 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wzniesienia pomnika.
Uchwała Nr XIX.151.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania nazwy rondu.
Uchwała Nr XIX.150.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Uchwała Nr XIX.149.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej dla rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Uchwała Nr XIX.148.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej.
Uchwała Nr XIX.147.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie własności budynku i odpłatne bezprzetargowe zbycie udziału w nieruchomości położonej w Kałuszynie.
Uchwała Nr XIX.146.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/226/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie zdnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XIX.145.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Starych Groszkach.
Uchwała Nr XIX.144.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Zimnowodzie.
Uchwała Nr XIX.143.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Gołębiówce.
Uchwała Nr XIX.142.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej.
Uchwała Nr XIX.141.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn.
Uchwała Nr XIX.140.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Uchwała Nr XIX.139.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2013 r..
Uchwała Nr XIX.138.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
Uchwała Nr XIX.137.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie likwidacji Biblioteki Publicznej w Kałuszynie – Filia w Nowych Groszkach.
Uchwała Nr XIX.136.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowych Groszkach.
Uchwała Nr XIX.135.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr XIX.134.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2017.
Uchwała Nr XIX.133.2013.pdf Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2013.

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  28 grudnia 2012r.

Uchwała Nr XVIII/132/2012.pdf w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, na terenie Gminy Kałuszyn

Uchwała Nr XVIII/131/2012.pdf w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Kałuszyn

Uchwała Nr XVIII/130/2012.pdf w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym .

Uchwała Nr XVIII/129/2012.pdf w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała Nr XVIII/128.2012.pdf w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XVIII/127/2012.pdf w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn
Uchwa ł a Nr XVIII / 126 / 2012.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2016

Uchwa ł a Nr XVIII / 125/2012 . pdf w sprawiezmian w budrzecie gminy na 2012r.
Uchwała Nr XVIII/124/2012.pdf w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie na rok 2013.

Uchwała Nr XVIII/123/2012.pdf w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na rok 2013.

Uchwała Nr XVIII/122/2012.pdf w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2013r.

Uchwała Nr XVIII/121/2012.pdf w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2017

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  30 listopada 2012r.

Uchwała Nr XVII/120/2012.pdf w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013r.

Uchwała Nr XVII/119/2012.pdf w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie

Uchwała Nr XVII/118/2012.pdf w sprawie zamiaru likwidacji Biblioteki Publicznej w Kałuszynie – Filia w Nowych Groszkach

Uchwała Nr XVII/117/2012.pdf w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowych Groszkach.

Uchwała Nr XVII/116/2012.pdf w sprawie  ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki  Komunalnej w Kałuszynie.

Uchwała Nr XVII/115/2012.pdf w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej dla rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Uchwala Nr XVII/114/2012.pdf w sprawie odmowy wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Uchwała Nr XVII/113/2012.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy 2012r.

Uchwała Nr XVII/112/2012.pdf w sprawie    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn

Uchwała Nr XVII/111/2012.pdf w sprawie  określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień  w tym podatku

Uchwala Nr XVII/110/2012.pdf w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Kałuszyn 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  24 października 2012r.

Uchwała Nr XVI/109/2012.pdf z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy Kałuszyn na stałe obwody głosowania

Uchwała Nr XVI/108/2012.pdf z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kałuszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XVI/107/2012.pdf z dnia 24 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kałuszynie

Uchwała XVI/106/2012.pdf   w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze A

Uchwała XVI/105/2012.pdf z dnia 24 października 2012 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kałuszyn

Uchwała Nr XVI/104/2012.pdf z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/48/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  28 września 2012r.

Uchwała Nr XV/103/2012.pdf z dnia 28 września 2012r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego gmin powiatu mińskiego oraz Powiatu Mińskiego, dotyczącego utworzenia Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Uchwała Nr XV/102/2012.pdf z dnia 28 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie

Uchwała Nr XV/101/2012.pdf w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr XV/100/2012.pdf z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  12 czerwca 2012r.

Uchwała Nr XIV/99/2012.pdf z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie upamiętnienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Uchwała Nr XIV/98/2012.pdf z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie.

Uchwała Nr XIV/97/2012.pdf z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kałuszynie

Uchwała Nr XIV/96/2012.pdf z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XIV/95/2012.pdf z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenie do realizacji projektu: „Przyszłość zaczyna się w przedszkolu” nr wniosku POKL.09.01.01-14-207/11.

Uchwała Nr XIV/94/2012.pdf z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2016.

Uchwała Nr XIV/93/2012.pdf z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XIV/92/2012.pdf z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Uchwała Nr XIV/91/2012.pdf z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kałuszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011rok.

Uchwała Nr XIV/90/2012.pdf z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  27 kwietnia 2012r.

Uchwała Nr XIII/89/2012.pdf z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/225/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości

Uchwała Nr XIII/88/2012.pdf z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/179/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2010 r., w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej, oraz sposobu jej poboru na terenie gminy Kałuszyn

Uchwała Nr XIII/87/2012.pdf z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr XIII/86/2012.pdf z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej.

Uchwała Nr XIII/85/2012.pdf z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.
Uchwała Nr XIII/84/2012.pdf z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Uchwała Nr XIII/83/2012.pdf z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn.”Żyj aktywnie, żyj ciekawie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  29 lutego 2012r.

Uchwała Nr XII/82/2012r. z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r.

Uchwala Nr XII/81/2012.pdf z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: przystąpienia   Gminy Kałuszyn do projektu kluczowego realizowanego  przez Samorząd Województwa Mazowieckiego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działania II – Przyspieszenie  e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usług pn.:   Rozwój  e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”.

Uchwała Nr XII/80/2012.pdf z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie do wykonywania zadań z zakresu pracy z rodziną określonej przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Uchwała Nr XII/79/2012.pdf z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XII/78/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie  ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki  Komunalnej w Kałuszynie.

Uchwała Nr XII/77/2012.pdf  z dnia 29 lutego 2012r. z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

Uchwała Nr XII/76/2012.pdf z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kałuszyn

Uchwała Nr XII/75/2012.pdf z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  29 grudnia 2011 r  

Uchwała Nr XI/74/2011.pdf z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XI/73/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości mienia komunalnego.

Uchwała Nr XI/72/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XI/71/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2016

Uchwała Nr XI/70/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Uchwała Nr XI/69/2011.pdf z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie na rok 2012.

Uchwała Nr XI/68/2011.pdf z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na rok 2012.

Uchwała Nr XI/67/2011.pdf z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2012

Uchwała XI/66/2011.pdf z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  30 listopada 2011 r  

Uchwała Nr X/65/2011.pdf z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kałuszynie

Uchwała Nr X/64/2011.pdf z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania

zal_nr_1_do_uchwały_nr_x_64_2011.pdf

Uchwała Nr X/63/2011.pdf + załącznik w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 r.

Uchwała Nr X/62/2011.pdf w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I – III  w gminie Kałuszyn” w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Uchwała Nr X/61/2011.pdf z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

tabela_nr_1_do_uchwały_Nr X/61/2011.pdf

tabela_nr_2_do_uchwały_Nr X/61/2011.pdf

załącznik_nr_1_do_uchwały Nr X/61/2011.pdf

Uchwała Nr X/60/2011.pdf z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości , zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Uchwała Nr X/59/2011.pdf z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie
Gminy Kałuszyn

Uchwała Nr X/58/2011.pdf z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Kałuszyn


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  30 września 2011 r

Uchwała IX/57/2011.pdf z dnia 30 września 2011 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję w latach 2012-2015.

Uchwała IX/56/2011.pdf z dnia 30 września 2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste

Uchwała IX/55/2011.pdf z dnia 30 września 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/139/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.

Uchwała IX/54/2011.pdf z dnia 30 września 2011 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2016

zał._Nr 1_do_Uchwały Nr IX/54/2011.pdf

zał._Nr 2_do_Uchwały Nr IX/54/2011 .pdf


Uchwała Nr IX/53/2011.pdf z dnia 30 września 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Tabela_Nr 1_do_Uchwały_Nr IX/53/2011.pdf


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  28 czerwca 2011 r

Uchwała_VIII/39/2011.pdf   z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2010r.

Uchwała_VIII/40/2011.pdf   z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kałuszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010r.

Uchwała_VIII/41/2011_uzasadnienie_załącznik.pdf   z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Uchwała_VIII/42/2011_załącznik_Nr 1,2,3.pdf   z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2016

Uchwała_VIII/43/2011_załącznik.pdf   z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Uchwała_VIII/44/2011_załącznik.pdf z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała_VIII/45/2011.pdf z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kałuszynie prowadzonego przez Gminę Kałuszyn.

Uchwała_VIII/46/2011.pdf z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała_VIII/47/2011_załącznik.pdf z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Uchwała_VIII/48/2011_uzasadnienie_załącznik.pdf z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn.

Uchwała_VIII/49/2011_uzasadnienie_załącznik.pdf z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb przeprowadzenia linii energetycznej 400 kV Miłosna - Ujrzanów przez teren Gminy Kałuszyn

Uchwała_VIII/50/2011.pdf z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała_VIII/51/2011.pdf z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Uchwała_VIII/52/2011_uzasadnienie.pdf z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  27 maja 2011 r

Uchwała_Nr VII/38/2011.pdf z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała_Nr VII/37/2011.pdf z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała_Nr VII/36/2011.pdf z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2015.

Uchwała_Nr VII/35/2011.pdf z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Uchwała_Nr VII/34/2011.pdf z dnia 27 maja 2011r. w sprawie odmowy uchylenia uchwały

Uchwała_Nr VII/33/2011.pdf z dnia 27 maja 2011r. w sprawie odmowy uchylenia uchwały


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 29 kwietnia 2011 r

Uchwała Nr VI/32/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kałuszynie.

Uchwała Nr VI/31/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 r.

Uchwała Nr VI/30/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Kałuszyn na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018

załącznik

Uchwała Nr VI/29/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kałuszyn na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018

załącznik

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 30 marca 2011 r

Uchwała Nr V/28/2011 z dnia 30 marca 2011 r w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych działalności statutowych tych organizacji.

Uchwała Nr V/27/2011 z dnia 30 marca 2011 r w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn. "Żyj aktywnie, żyj ciekawie 2011" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

Uchwała Nr V/26/2011 z dnia 30 marca 2011 r w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Kałuszynie.

Uchwała Nr V/25/2011 z dnia 30 marca 2011 r w sprawie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr V/24/2011 z dnia 30 marca 2011 r w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie.

Uchwała Nr V/23/2011 z dnia 30 marca 2011 r w sprawie sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej

Uchwała Nr V/22/2011 z dnia 30 marca 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie własności budynku i odpłatne bezprzetargowe zbycie udziału w nieruchomości połozonej w Kałuszynie.

Uchwała Nr V/21/2011 z dnia 30 marca 2011 r w sprawie zmiany uchwały Nr XL/242/02 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 września 2002 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów.

Uchwała Nr V/20/2011 z dnia 30 marca 2011 r w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2015.

załączniki

Uchwała Nr V/19/2011 z dnia 30 marca 2011 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

załączniki

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 28 stycznia 2011 r

Uchwała Nr IV/18/11 z dnia 28 stycznia 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kałuszynie.

Uchwała Nr IV/17/11 z dnia 28 stycznia 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr IV/16/11 z dnia 28 stycznia 2011 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

Uchwała Nr IV/15/11 z dnia 28 stycznia 2011 r w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi na terenie gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr IV/14/11 z dnia 28 stycznia 2011 r w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/147/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 czerwca 2009 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych gminy  w 2009 roku.

Uchwała Nr IV/13/11 z dnia 28 stycznia 2011 r w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/104/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 września 2008 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2008 r na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych gminy.

Uchwała Nr IV/12/11 z dnia 28 stycznia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na 2011 rok.

załączniki

uzasadnienie

tabela nr 1

tabela nr 1a

tabela nr 1b

tabela nr 1c

tabela nr 2

tabela nr 2a

tabela nr 2b

tabela nr 2c

tabela nr 3

tabela nr 4

tabela nr 5

tabela nr 6

tabela nr 7

załącznik nr 1

Uchwała Nr IV/11/11 z dnia 28 stycznia 2011 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2015.

załączniki

Uchwała Nr 95/S/11 Skladu Orzekajacego regionalnej Izby Obrachu7nkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 22 lutego 2011 r w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Kałuszyn na lata 2011-2015.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 2a

Uchwała Nr IV/10/11 z dnia 28 stycznia 2011 r w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie na 2011 rok.

Uchwała Nr IV/9/11 z dnia 28 stycznia 2011 r w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na 2011 rok.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 30 grudnia 2010 r

Uchwała Nr III/8/10 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Wirtualna społeczność szkolna szkoły podstawowej w Kałuszynie im. Bolesława Prusa w Kałuszynie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr III/7/10 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

tabela

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 6 grudnia 2010 r

Uchwała Nr I/6/10 z dnia 6 grudnia 2010 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kałuszyna

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 2 grudnia 2010 r

Uchwała Nr I/5/10 z dnia 2 grudnia 2010 r w sprawie zatwierdzenia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie

Uchwała Nr I/4/10 z dnia 2 grudnia 2010 r w sprawie ustalenia składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie

Uchwała Nr I/3/10 z dnia 2 grudnia 2010 r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie

Uchwała Nr I/2/10 z dnia 2 grudnia 2010 r w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie

Uchwała Nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 r w sprawie wyboru przewodniczacego rady Miejskiej w Kałuszynie

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Cudna
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-07 11:02:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-13 11:46:22
  • Liczba odsłon: 3761
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552150]

przewiń do góry