Zarządzenie Nr 52/2012. Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.pdf

Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.pdf

Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.pdf

Zarządzenie Nr 49/k/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie usunięcia usterek formalnych i rachunkowych.pdf

Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim.pdf

Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.pdf

Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku oraz wzoru wniosku o udostępnienie informacji publicznej.pdf
     wzór wniosku.doc

Zarządzenie Nr 45/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.pdf

Zarządzenie Nr 43/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 października 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Roguskiej - nauczycielce pełniącej zastępstwo za nieobecnego dyrektora Przedszkola Publicznego w Kałuszynie.pdf

Zarządzenie Nr 42/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 października 2012r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecnego dyrektora Przedszkola Publicznego w Kałuszynie.pdf

Zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne.pdf

Zarządzenie Nr 40/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 października 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku”.pdf

Zarządzenie Nr 39/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.pdf

Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 października 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.pdf

Zarządzenie Nr 37/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.pdf

Zarządzenie Nr 36a/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.pdf

Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 17 września 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.pdf

Zarządzenie Nr 35/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.pdf

Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za I półrocze 2012r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.pdf

      tabela Nr 1; 1a; 1b; 2; 2a; 2b; 3; 4; 5 do zarządzenia 34/2012.pdf
      załącznik Nr 1; 2; 3 do zarządzenia 34/2012.pdf
      wieloletnia prognoza finansowa oraz załączniki do wpf.pdf

Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoly Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie.pdf


Zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zaprzestania pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kałuszynie.pdf


Zarządzenie Nr 31/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie.pdf


Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2010 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf


Zarządzenie Nr 29/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.pdf


Zarządzenie Nr 28/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 03 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kałuszynie.pdf


Zarządzenie Nr 27/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia z 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.pdf  


Zarządzenie Nr 26a/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie.pdf


  Zarządzenie Nr 26/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf


Zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kałuszynie.pdf  


Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kałuszynie.pdf  


  Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 czerwca 2012.pdf


Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf  


Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.pdf  


Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.pdf


Zarządzenie Nr 18/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ofertowego.pdf  


Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Kałuszynie na rok szkolny 2012/2013.pdf  


Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kałuszynie i Szkoły Filialnej w Chrościcach na rok szkolny 2012/2013.pdf


Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Nowych Groszkach na rok szkolny 2012/2013.pdf  


Zarządzenie Nr 14/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Kałuszynie na rok szkolny 2012/2013.pdf


Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 maja 2012r. w sprawie: dokonania wyboru oferty na  wspieranie  realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia „ Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktyczno – terapeutycznym dla  dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych”pdf


Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 maja 2012r. w sprawie: dokonania wyboru oferty na  wspieranie  realizacji zadań publicznych z zakresu: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.pdf


Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 17 maja 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach na realizację następujących zadań publicznych: " Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" i z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktyczno - terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych".pdf


Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktyczno – terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf


Zarządzenie Nr 8/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie w 2012 roku dwóch zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf


Zarzadzenie Nr 7/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.pdf

 

Zarzadzenie Nr 6/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012.pdf

 

Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.pdf

 

Zarządzenie Nr 4/2012r. Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2011rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej, oraz informacji o stanie mienia gminy.pdf

 

Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenia na 2012r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształczenie pobierane przez szkoły wyższe i zaklady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.pdf

 

Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.pdf

 

Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Kałuszyna

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-17 13:48:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-18 13:21:44
  • Liczba odsłon: 1804
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552208]

przewiń do góry