Obwieszczenie Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie  

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.10.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW oraz magazynów energii o mocy do 0,1 GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Kałuszyn 1”.

 

Obwieszczenie GPS.6733.1.2022 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt. „Rozbudowa, przebudowa sieci wodociągowej, długość sieci wodociągowej wynosi 120m. Na sieci wodociągowej zaprojektowano 1 hydrant naziemny HP80. Rozbudowa, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, długość sieci telekomunikacyjnej wynosi 120m. Likwidacja istniejących słupów telekomunikacyjnych” na działkach ewidencyjnych nr 170, 171, 172, 174, 175, 176 położonych w miejscowości Ryczołek, gm. Kałuszyn.

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.9.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Ryczołek XII" obejmującego część działki ewid. nr 178 obręb Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie, na której zostało udokumentowane złoże „Ryczołek XII" oraz część działek ewid. nr 179 i 177 obręb Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie, na których zostanie udokumentowane i powiększone złoże ,,Ryczołek XII””.

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 27 września 2022r. o godz. 10:00.

 

Obwieszczenie GPS.6733.1.2022 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt. „Rozbudowa, przebudowa sieci wodociągowej, długość sieci wodociągowej wynosi 120m. Na sieci wodociągowej zaprojektowano 1 hydrant naziemny HP80. Rozbudowa, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, długość sieci telekomunikacyjnej wynosi 120m. Likwidacja istniejących słupów telekomunikacyjnych” na działkach ewidencyjnych nr 170, 171, 172, 174, 175, 176 położonych w miejscowości Ryczołek, gm. Kałuszyn.

 

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

 

Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO  Nr SPN-S.7570.7.111.2021 .EŁ(PR) z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Nr SPN-S.7570.7.205.2021 JK SPN-S.7570.7.224.2021 .JK z dnia 29 sierpnia 2022 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.6.2018 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowa zakładu produkcji olejów z tworzyw sztucznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr 83/2 i 206 w miejscowości Ryczołek, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów położonych na terenie gminy Kałuszyn

 

Obwieszczenie Starosty Mińskiego Nr AB.6740.15.90.2022 z dnia 29 sierpnia 2022r.

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr SPN-S.7570.7.143,142,141.2021. EŁ(KZ) dnia 24 sierpnia 2022 r. o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie Marysin, gmina Kotuń

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr SPN-S. 7570.7.140,164,160.2021. EŁ(KZ) z dnia 24 sierpnia 2022 r. o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie Marysin, gmina Kotuń

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-S.7570.7.139,161,157.2021. EŁ(KZ) z dnia 24 sierpnia 2022 r.o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie Stare Groszki, gmina Kałuszyn

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 30 sierpnia 2022r. o godz. 10:00.

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr SPN-S.7570.319.208.2018.A.P-W o wszczęciu postępowania i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.16.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowa budynku obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym w obsadzie 329 DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V= 4700 m3 i zbiornika  na nieczystości ciekłe o V= 20 m3 w gospodarstwie o docelowej obsadzie 505 DJP na działce o nr ew. 365/1 w miejscowości Zimnowoda, gm. Kałuszyn, powiat miński, woj. mazowieckie”

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.2.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowa zespołu produkcyjno–magazynowo–usługowego z produkcją nieuciążliwą i zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o numerach: 1915 (fragment) 2120/1, 2119, 2305/1, 2122/1, 2069, 2070, 2121, 2120/2, 2305/2, 2118, 2068, 2117, 2067, 2114, 2115, 2116, 2064, 2065, 2066, 2113, 2063, 2112, 2062, 2111, 2110, 2109, 2060, 2108, 2059, 2106, 2058, 2105, 2057, 2107, 2104, 2103, 2102, 2101, 2100, 2099, 2098, 2097, 2096, 2095, 2056, 2055, 2054 , 2053, 2052, 2049, 2050, 2051,2061, 2122/2, 2160 obręb Kałuszyn, gmina Kałuszyn, województwo mazowieckie”.

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.16.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowa budynku obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym w obsadzie 329 DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V= 4700 m3 i zbiornika  na nieczystości ciekłe o V= 20 m3 w gospodarstwie o docelowej obsadzie 505 DJP na działce o nr ew. 365/1 w miejscowości Zimnowoda, gm. Kałuszyn, powiat miński, woj. mazowieckie”

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.16.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowa budynku obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym w obsadzie 329 DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V= 4700 m3 i zbiornika  na nieczystości ciekłe o V= 20 m3 w gospodarstwie o docelowej obsadzie 505 DJP na działce o nr ew. 365/1 w miejscowości Zimnowoda, gm. Kałuszyn, powiat miński, woj. mazowieckie”

 

Obwieszczenie GPS.6733.1.2022 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt. „Rozbudowa, przebudowa sieci wodociągowej, długość sieci wodociągowej wynosi 120m. Na sieci wodociągowej zaprojektowano 1 hydrant naziemny HP80. Rozbudowa, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, długość sieci telekomunikacyjnej wynosi 120m. Likwidacja istniejących słupów telekomunikacyjnych” na działkach ewidencyjnych nr 170, 171, 172, 174, 175, 176 położonych w miejscowości Ryczołek, gm. Kałuszyn.

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr SPN-S. 7570.319.85.2018.P.J o wydaniu decyzji w sprawie odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0006-Kałuszyn gmina Kałuszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 30.

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr SPN-S. 7570.319.34.2018.P.J o wydaniu decyzji w sprawie odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0006-Kałuszyn gmina Kałuszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 342.

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.2.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowa zespołu produkcyjno–magazynowo–usługowego z produkcją nieuciążliwą i zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o numerach: 1915 (fragment) 2120/1, 2119, 2305/1, 2122/1, 2069, 2070, 2121, 2120/2, 2305/2, 2118, 2068, 2117, 2067, 2114, 2115, 2116, 2064, 2065, 2066, 2113, 2063, 2112, 2062, 2111, 2110, 2109, 2060, 2108, 2059, 2106, 2058, 2105, 2057, 2107, 2104, 2103, 2102, 2101, 2100, 2099, 2098, 2097, 2096, 2095, 2056, 2055, 2054 , 2053, 2052, 2049, 2050, 2051,2061, 2122/2, 2160 obręb Kałuszyn, gmina Kałuszyn, województwo mazowieckie”.

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PWG Wody Polskie

 

Obwieszczenie GPS.6220.7.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn – granica powiatu od km 2+735 do km 4+576”.

 

Obwieszczenie Starosty Mińskiego z dnia 22 czerwca 2022r. Nr AB.6740.15.60.2022

 

Obwieszczenie GPS.6220.7.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn – granica powiatu od km 2+735 do km 4+576”.

 

Obwieszczenie GPS.6220.6.2022  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn „Budowa farmy fotowoltaicznej „OLSZEWICE” o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 395/1 obręb 0016 Olszewice”

 

Obwieszczenie GPS.6220.5.2022  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn „dot. projektowanej zabudowy mieszkaniowej wraz towarzyszącą infrastrukturą (np. ze szczelnymi osadnikami ścieków lub przydomowymi oczyszczalniami ścieków) w m. Wąsy gm. Kałuszyn na działce ewid. nr 312 dla 26 działek o powierzchni 2,6782 ha oraz wydzielonych już wstępnie z działki 312 piętnastu działek z drogą wewnętrzną, które oznaczone zostaną numerami 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317 i 318 obrębu Wąsy gm. Kałuszyn o powierzchni 1,6494 ha

 

Obwieszczenie GPS.6220.1.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:  „Podział działki nr ew. 50 obręb 0022 Stare Groszki gm. Kałuszyn na 18 działek oraz budowa zespołu 17 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą”.

 

Obwieszczenie GPS.6220.3.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn „Odzysk w instalacji zużytych opon (o kodzie 16 01 03)”, realizowanego na działkach o numerach 206 i 83/2 położonych w miejscowości Ryczołek

 

Obwieszczenie GPS.6220.8.2022   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „eksploatacja kopaliny ze złoża piasków z terenu części działek ewid. nr 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 749, 750, 751, 752/1, 752/2, 753, 754, 755, 782/1, 782/2 obręb Sinołęka, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie”

 

Obwieszczenie GPS.6220.3.2022   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Eksploatacji złoża piaskowo- żwirowego „MARIANKA II” na działce ewidencyjnej nr. 47/1 (obręb 0011) Marianka, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie)”.

 

Obwieszczenie GPS.6733.1.2022 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt. „Rozbudowa, przebudowa sieci wodociągowej, długość sieci wodociągowej wynosi 120m. Na sieci wodociągowej zaprojektowano 1 hydrant naziemny HP80. Rozbudowa, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, długość sieci telekomunikacyjnej wynosi 120m. Likwidacja istniejących słupów telekomunikacyjnych” na działkach ewidencyjnych nr 170, 171, 172, 174, 175, 176 położonych w miejscowości Ryczołek, gm. Kałuszyn.


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 23 czerwca 2022r.

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 10 czerwca 2022r.

 

 

Obwieszczenie GPS.6220.3.2022   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Eksploatacji złoża piaskowo- żwirowego „MARIANKA II” na działce ewidencyjnej nr. 47/1 (obręb 0011) Marianka, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie)”.

 

Obwieszczenie GPS.6220.1.2019  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn „Posadowienie mobilnego urządzenia do produkcji materiałów budowlanych, zlokalizowanego na działkach ewid. nr 161 i 162 (obręb 0020  Ryczołek”

 

Obwieszczenie GPS.6220.6.2022  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn „Budowa farmy fotowoltaicznej „OLSZEWICE” o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 395/1 obręb 0016 Olszewice”

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.2.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowa zespołu produkcyjno–magazynowo–usługowego z produkcją nieuciążliwą i zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o numerach: 1915 (fragment) 2120/1, 2119, 2305/1, 2122/1, 2069, 2070, 2121, 2120/2, 2305/2, 2118, 2068, 2117, 2067, 2114, 2115, 2116, 2064, 2065, 2066, 2113, 2063, 2112, 2062, 2111, 2110, 2109, 2060, 2108, 2059, 2106, 2058, 2105, 2057, 2107, 2104, 2103, 2102, 2101, 2100, 2099, 2098, 2097, 2096, 2095, 2056, 2055, 2054 , 2053, 2052, 2049, 2050, 2051,2061, 2122/2, 2160 obręb Kałuszyn, gmina Kałuszyn, województwo mazowieckie”.

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY MIŃSKIEGO Nr AB.6740.15.90.2022 z dnia 17 maja 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Obwieszczenie GPS.6220.5.2022  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn „dot. projektowanej zabudowy mieszkaniowej wraz towarzyszącą infrastrukturą (np. ze szczelnymi osadnikami ścieków lub przydomowymi oczyszczalniami ścieków) w m. Wąsy gm. Kałuszyn na działce ewid. nr 312 dla 26 działek o powierzchni 2,6782 ha oraz wydzielonych już wstępnie z działki 312 piętnastu działek z drogą wewnętrzną, które oznaczone zostaną numerami 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317 i 318 obrębu Wąsy gm. Kałuszyn o powierzchni 1,6494 ha

 

Obwieszczenie GPS.6220.1.2019  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn „Posadowienie mobilnego urządzenia do produkcji materiałów budowlanych, zlokalizowanego na działkach ewid. nr 161 i 162 (obręb 0020  Ryczołek”

 

Obwieszczenie GPS.6220.15.2021  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn „Wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża „Olszewice III – Pole B” na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 347/1 położonej w miejscowości Olszewice, gmina Kałuszyn, powiat miński”

 

Obwieszczenie GPS.6220.1.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:  „Podział działki nr ew. 50 obręb 0022 Stare Groszki gm. Kałuszyn na 18 działek oraz budowa zespołu 17 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą”.

 

Obwieszczenie GPS.6220.7.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn – granica powiatu od km 2+735 do km 4+576”.

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY MIŃSKIEGO Nr AB. 6740.15.526.2021 z dnia 22 kwietnia 2022r.

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 20 kwietnia 2022r.

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-S.7570.319.186.2018.EŁ z dnia 6 kwietnia 2022 r. o wszczęciu postępowania i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z części nieruchomości

 

OBWIESZCZENIE Starosty Mińskiego Nr AB. 6740.15.523.2022

 

OBWIESZCZENIE Nr AB. 6740.15.60.2022 z dnia 08 kwietnia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Obwieszczenie GPS.6220.9.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:  „Eksploatacja kruszywa naturalnego – ze złoża „RYCZOŁEK X” na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 174, 175, 176, obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie”

 

Obwieszczenie GPS.6220.8.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:  „Eksploatacja kruszywa naturalnego – ze złoża „RYCZOŁEK XI” na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 172, 174, 175, 176, 178 obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie.”

 

Obwieszczenie GPS.6220.7.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego – ze złoża „RYCZOŁEK IX” położonego na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 170, 171, 172, 174, 169/1 obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie”

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

 

Obwieszczenie GPS. 6220.6.2022  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „OLSZEWICE” o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 395/1 obręb 0016 Olszewice”.

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr SPN-S.7570.319.35.2018.EŁ o wszczęciu postępowania i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z części nieruchomości

 

Obwieszczenie GPS.6733.1.2022 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt. „Rozbudowa, przebudowa sieci wodociągowej, długość sieci wodociągowej wynosi 120m. Na sieci wodociągowej zaprojektowano 1 hydrant naziemny HP80. Rozbudowa, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, długość sieci telekomunikacyjnej wynosi 120m. Likwidacja istniejących słupów telekomunikacyjnych” na działkach ewidencyjnych nr 170, 171, 172, 174, 175, 176 położonych w miejscowości Ryczołek, gm. Kałuszyn.

 

Obwieszczenie Nr SPN-S.7570.7.184.2021.A.P-W  z dnia 16 marca 2021r.

 

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego WI-I.747.4.1.2022.IK1

 

Zawiadomienie GDOŚ Nr DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.81.2018.EU/AB.AW.40

 

Decyzja Nr ROŚ.6233.1.2022 w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.pdf

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI.I747.4.1.2022.IK1

 

Obwieszczenie Starosty Mińskiego  AB.6740.1.29.2021

 

Obwieszczenie GPS. 6220.1.2022  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Podział działki nr ew. 50 obręb 0022 Stare Groszki gm. Kałuszyn na 18 działek oraz budowa zespołu 17 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą”.

 

Obwieszczenie GPS.6220.5.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:  dot. projektowanej zabudowy mieszkaniowej wraz towarzyszącą infrastrukturą (np. ze szczelnymi osadnikami ścieków lub przydomowymi oczyszczalniami ścieków) w m. Wąsy gm. Kałuszyn na działce ewid. nr 312 dla 26 działek o powierzchni 2,6782 ha oraz wydzielonych już wstępnie z działki 312 piętnastu działek z drogą wewnętrzną, które oznaczone zostaną numerami 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317 i 318 obrębu Wąsy gm. Kałuszyn o powierzchni 1,6494 ha”.

 

Obwieszczenie Starosty Mińskiego Nr AB.6740.15.526.2021.

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.15.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża „Olszewice III – Pole B” na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 347/1 położonej w miejscowości Olszewice, gmina Kałuszyn, powiat miński”

 

Zawiadomienie II w związku z postępowaniem dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami.

 

Zawiadomienie w związku z postępowaniem dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami.

 

Obwieszczenie GPS.6220.3.2022   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Eksploatacji złoża piaskowo- żwirowego „MARIANKA II” na działce ewidencyjnej nr. 47/1 (obręb 0011) Marianka, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie)”.

 

Obwieszczenie GPS. 6220.1.2019  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Posadowienie mobilnego urządzenia do produkcji materiałów budowlanych”, zlokalizowanego na działkach ewid. nr 161 i 162 położonych w miejscowości Ryczołek, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.15.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża „Olszewice III – Pole B” na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 347/1 położonej w miejscowości Olszewice, gmina Kałuszyn, powiat miński”

 

Obwieszczenie GPS.6220.9.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:  „Eksploatacja kruszywa naturalnego – ze złoża „RYCZOŁEK X” na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 174, 175, 176, obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie”

 

Obwieszczenie GPS.6220.8.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:  „Eksploatacja kruszywa naturalnego – ze złoża „RYCZOŁEK XI” na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 172, 174, 175, 176, 178 obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie.”

 

Obwieszczenie GPS.6220.7.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego – ze złoża „RYCZOŁEK IX” położonego na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 170, 171, 172, 174, 169/1 obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie”

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.10.2021  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Podział działki nr ew. 23/2 obręb 0019 Przytoka gm. Kałuszyn na 25 działek oraz budowa zespołu 24 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą”

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr SPN-S.7570.7.152.2021.EŁ

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr SPN-S.7570.7.140,141,142,143,160,164,2021.EŁ

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr SPN-s.7570.7.7,102,118,119,128,131,132,133,139,157,161.2021.EŁ

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.5.2021  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Rozbudowa zespołu budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną  na dz. nr ew. 266, 27, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 27, 278, 279, 280, 281, 282, 283 obręb Wólka Kałuska gm. Kałuszyn”,

 

Obwieszczenie Burmistrza Kałuszyna z dnia 2022.02.28r.

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.2.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowa zespołu produkcyjno–magazynowo–usługowego z produkcją nieuciążliwą i zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o numerach: 1915 (fragment) 2120/1, 2119, 2305/1, 2122/1, 2069, 2070, 2121, 2120/2, 2305/2, 2118, 2068, 2117, 2067, 2114, 2115, 2116, 2064, 2065, 2066, 2113, 2063, 2112, 2062, 2111, 2110, 2109, 2060, 2108, 2059, 2106, 2058, 2105, 2057, 2107, 2104, 2103, 2102, 2101, 2100, 2099, 2098, 2097, 2096, 2095, 2056, 2055, 2054 , 2053, 2052, 2049, 2050, 2051,2061, 2122/2, 2160 obręb Kałuszyn, gmina Kałuszyn, województwo mazowieckie”.

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr SPN-S.7533.3.46.2021.JK o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.16.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowa budynku obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym w obsadzie 329 DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V= 4700 m3 i zbiornika  na nieczystości ciekłe o V= 20 m3 w gospodarstwie o docelowej obsadzie 505 DJP na działce o nr ew. 365/1 w miejscowości Zimnowoda, gm. Kałuszyn, powiat miński, woj. mazowieckie”

Obwieszczenie Nr GPS.6220.16.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowa budynku obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym w obsadzie 329 DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V= 4700 m3 i zbiornika  na nieczystości ciekłe o V= 20 m3 w gospodarstwie o docelowej obsadzie 505 DJP na działce o nr ew. 365/1 w miejscowości Zimnowoda, gm. Kałuszyn, powiat miński, woj. mazowieckie”

Obwieszczenie Nr GPS.6220.16.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowa budynku obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym w obsadzie 329 DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V= 4700 m3 i zbiornika  na nieczystości ciekłe o V= 20 m3 w gospodarstwie o docelowej obsadzie 505 DJP na działce o nr ew. 365/1 w miejscowości Zimnowoda, gm. Kałuszyn, powiat miński, woj. mazowieckie”

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 25 lutego 2022r.

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 

Obwieszczenie Nr SPN-S.7533.3.51.2021.JK o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Zawiadomienie II w związku z postępowaniem dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami.

 

Zawiadomienie w związku z postępowaniem dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami.

 

Obwieszczenie GPS.6733.10.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na części działek ewidencyjnych nr 156/2, 171, 274, położonych w miejscowości Wólka Kałuska, gm. Kałuszyn.

 

Obwieszczenie GPS.6733.11.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej średniego napięcia SN-15kV, na działce ewidencyjnej nr 365/1 położonej w miejscowości Zimnowoda, gm. Kałuszyn.

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.11.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa Zakładu Górniczego o nazwie »GÓRY XXII«” położonego na działkach ewid. nr 667 i 669, w miejscowości Góry, gm. Jakubów oraz działkach ewid. nr 413, 414, 415, w miejscowości Budy Przytockie, gm. Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie.

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.8.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: " Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego – z projektowanego złoża „Ryczołek VIII” na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 174, 175 i 176 obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie”

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr SPN-S.7570.319.191.2018.EŁ o wszczęciu postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania  części nieruchomości.

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.8.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego – z projektowanego złoża „Ryczołek VIII” na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 174, 175 i 176 obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie”

 

Ogłoszenie_konkursu_ofert_nr_2_z_2022_roku_-ochrona_i_promocja_zdrowia.doc

Ogloszenie_konkursu_ofert_nr_1_z_2022_roku_-wspieranie__kultury_fizycznej_i_sportu.doc

 

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

 

Obwieszczenie GPS.6220.7.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego – ze złoża „RYCZOŁEK IX” położonego na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 170, 171, 172, 174, 169/1 obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie”

 

Obwieszczenie GPS.6220.8.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:  „Eksploatacja kruszywa naturalnego – ze złoża „RYCZOŁEK XI” na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 172, 174, 175, 176, 178 obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie.”

 

Obwieszczenie GPS.6220.9.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:  „Eksploatacja kruszywa naturalnego – ze złoża „RYCZOŁEK X” na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 174, 175, 176, obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie”

 

Obwieszczenie GPS.6220.7.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego – ze złoża „RYCZOŁEK IX” położonego na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 170, 171, 172, 174, 169/1 obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie”

 

Obwieszczenie GPS.6220.8.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:  „Eksploatacja kruszywa naturalnego – ze złoża „RYCZOŁEK XI” na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 172, 174, 175, 176, 178 obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie.”

 

Obwieszczenie GPS.6220.9.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:  „Eksploatacja kruszywa naturalnego – ze złoża „RYCZOŁEK X” na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 174, 175, 176, obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie”

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.10.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Podział działki nr ew. 23/2 obręb 0019 Przytoka gm. Kałuszyn na 25 działek oraz budowa zespołu 24 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą”

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.5.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zespołu budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną  na dz. nr ew. 266, 27, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 27, 278, 279, 280, 281, 282, 283 obręb Wólka Kałuska gm. Kałuszyn”:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-04 10:18:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-28 08:57:28
  • Liczba odsłon: 3750
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496726]

przewiń do góry