ZARZĄDZENIE NR 77/2018 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego

 

ZARZĄDZENIE NR 76/2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 pn. „Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania”.pdf

 

Zarządzenie Nr 75.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 74/2018 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.dzenie.74.2018.2018-12-31.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 73/2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji kasy, druków ścisłego zarachowania oraz stanu materiałów w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 72/2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 71/2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Kałuszyna.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 70/2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Kałuszyna.pdf

 

Zarządzenie Nr 69.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej.pdf

 

Zarządzenie Nr 68.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 67.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.pdf

 

Zarządzenie Nr 66.2018

 

Zarządzenie Nr 65.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 64A/2018 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 24 listopada 2018 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Kałuszyn oraz innych świadczeń pieniężnych.

 

Zarządzenie Nr 64.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku gminy Kałuszyn oraz powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.pdf

 

Zarządzenie Nr 63.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 62A/2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania sposobu zagospodarowania i wykorzystania ruchomych składników majątku wycofanych z użytkowania oraz Komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 62/2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie oraz ustalenia harmonogramu ich pracy.pdf

 

Zarządzenie Nr 61.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na obiektach Gminy Kałuszyn.pdf

 

Zarządzenie Nr 60.2018 cz1 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 oraz uchwały budżetowej na 2019r.pdf

Zarządzenie Nr 60.2018 cz2.pdf

Zarządzenie Nr 60.2018 cz3.pdf

Zarządzenie Nr 60.2018 cz4.pdf

 

Zarządzenie Nr 59.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 58.2018 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 26 października 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku gminy Kałuszyn oraz powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

 

ZARZĄDZENIE NR 58/2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 października 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku”.pdf

 

Zarządzenie Nr 57.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 25 października 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024.pdf

 

Zarządzenie Nr 56.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 19 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.pdf

 

Zarządzenie Nr 55a.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 października 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 55.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 5 października 2018r. w sprawie zatwierdzenia ceny za przyjęcie ścieków dowożonych do gospodarstw domowych i pozostałych dostawców z terenu gminy Kałuszyn i spoza terenu gminy Kałuszyn.pdf

 

Zarządzenie Nr 54.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 4 października 2018r. w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania chodników, ulic oraz dróg w sezonie zimowym 2018/2019 na drogach/ ulicach/ gminnych na terenie Gminy Kałuszyn.pdf

 

Zarządzenie Nr 53.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 września 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.pdf

 

Zarządzenie Nr 52.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 września 2018r. s wprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 51.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r..pdf

 

Zarządzenie Nr 50.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 11 września w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.pdf

 

Zarządzenie Nr 49.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2018r.pdf

 

Zarządzenie Nr 48.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 sierpnia 2018r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej.pdf

 

Zarządzenie Ne 47.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kałuszyn z I półrocze 2018r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultóry - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

  zarzadzenie_47_2018_cz2.pdf

  zarzadzenie_47_2018_cz3.pdf

 

Zarzadzenie Nr 46.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf

 

Zarzadzenie Nr 45.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie wyborów sołtysa sołectwa Milew.pdf

 

Zarzadzenie Nr 44.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Kałuszynie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 43/2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kałuszyn.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 42/2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.pdf

 

Zarzadzenie Nr 41.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.pdf

 

Zarzadzenie Nr 40.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany czasu pracy.pdf

 

Zarzadzenie Nr 39.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia - Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Burmistrza Kałuszyna do spraw HNS.pdf

 

Zarzadzenie Nr 38.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.pdf

 

Zarzadzenie Nr 37.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 3 lipca 2018r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018.pdf

 

Zarządzenie Nr 36.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko urzędnicze ds. obywatelskich i obronnych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 35.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 34.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Kałuszyn.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 33A/2018 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.

 

ZARZĄDZENIE NR 33/2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla Projektu pn. „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce nr 124/2, obręb Olszewice” realizowanego w ramach Priorytetu V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.pdf

 

Zarządzenie Nr 32.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 31.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 30.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 29.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 maja 2018r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.pdf

 

 

Zarządzenie Nr 28.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 27.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 26.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie.pdf

 

 

Zarządzenie Nr  25.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 maja 2018r w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 24.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 maja 2018r. w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkocholowych na terenie Gminy Kałuszyn.pdf

 

Zarządzenie Nr 23.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 maja 2018r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 22.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 17 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych  oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 21.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.pdf

 

Zarządzenie Nr 20.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie dokonania wyboru oferty na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. "Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem edukacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf

 

Zarządzenie Nr 19.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 18.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 19 kwietnia 2018 s sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektora Przedszkola Publicznego w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 17.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie na realizację następujących zadań publicznych z zakresu "Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży".pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.pdf

 

Zarządzenie Nr 14.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 marca 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.pdf

 

Zarządzenie Nr 13.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 28 marca 2018 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2017r., sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego.pdf

 

Zarządzenie Nr 12.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 marca 2018r. w sprawie powołania Zespołu ds. dostosowania organizacji ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie do wymagań RODO.pdf

 

Zarządzenie Nr 11.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.pdf

 

Zarządzenie Nr 10.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 marca 2018r. w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu:"Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży" pn. "Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem edukacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. .pdf

 

Zarządzenie Nr 9.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 marca 2018r . w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Kałuszynie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.pdf


Zarządzenie Nr 8a.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 marca 2018r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminu Kałuszyn.pdf


Zarządzenie Nr 8.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w gminie Kałuszyn" w 2018r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie.pdf


Zarządzenie Nr 7.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Programu zdrowotnego pod nazwą "Program profilaktyki zakażeń wirusem Brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Kałuszyn na lata 2016-2020 w 2018r.pdf

program.pdf

 

Zarządzenie Nr 6.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Kałuszynie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.pdf


Zarządzenie Nr 5.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.pdf


Zarządzenie Nr 4.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 07 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 3.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 7 lutego w sprawie ustanowienia "Regulaminu łowiska ryb" zlokalizowanego na "Zalewie Karczunek" w Kałuszynie.pdf


Zarządzenie Nr 2.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kałuszynie i Szkole Filialnej w Chrościcach oraz klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Kałuszynie i Szkole Filialnej w Chrościcach prowadzonych przez Gminę Kałuszyn.pdf

 

Zarządzenie Nr 1.2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia opłaty za dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku oraz wzoru wniosku o udostępnienie informacji publicznej.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-17 08:41:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-20 14:54:19
  • Liczba odsłon: 1879
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496696]

przewiń do góry