Regulamin Organizacyjny

Urzędu Miejskiego w Kałuszynie

(tekst jednolity)

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kałuszynie,  zwany dalej  ,,Regulaminem” określa:

1.zadania i zasady działania urzędu,

2.zasady kierowania Urzędem,

3.strukturę organizacyjną  Urzędu , 

4. zakresy działania komórek organizacyjnych Urzędu,

5. zasady i tryb postępowania  przy opracowywaniu i wydawaniu aktów  prawnych,

6. organizację działalności kontrolnej,

7. zasady podpisywania pism i decyzji,

8. przekazywanie stanowisk pracy,

9. organizację, przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie indywidualnych spraw obywateli oraz skarg i wniosków.

 

§ 2

Ilekroć w Regulaminie bez bliższego określenia jest mowa o:

1.Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kałuszyn,

 2.Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską Kałuszyn,

3.Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Kałuszynie,

4.Burmistrzu, zastępcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku - należy przez to rozumieć   odpowiednio Burmistrza Kałuszyna, Zastępcę Burmistrza Kałuszyna , Sekretarza Miejskiego, Skarbnika Miejskiego,

5.Referacie – należy przez to rozumieć odpowiednio: referat lub samodzielne stanowisko pracy  w Urzędzie,

6.Jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjna utworzoną do realizacji zadań gminy.

 

I. Zadania i zasady działania Urzędu

 

§ 3

1. Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której  Burmistrz  jako organ  wykonawczy realizuje zadania  Gminy. 

2. Urząd  prowadzi gospodarkę budżetową w formie  jednostki budżetowej.

3. Siedzibą Urzędu jest miasto Kałuszyn, adres Urzędu: ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn. 

 

§ 4

1. Urząd  realizuje  zadania publiczne o znaczeniu lokalnym : 

1)      własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym,  innych  ustaw, przepisów wykonawczych do ustaw,  statutu Gminy Kałuszyn, uchwał  Rady,

2)      zlecone z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw,

3)      powierzone z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji,

4)      zadania z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego /województwa, powiatu, innych gmin/ na mocy porozumień z tymi jednostkami.

2. Urząd działa na podstawie :

1)      ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. dz. U. Nr142 z 2001 r., poz.1591 z późn. zm.);

2)      Statutu Gminy Kałuszyn;

3)       niniejszego  Regulaminu;

4)      innych przepisów prawa.

 

§ 5

 

1. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

2. Status prawny pracowników Urzędu, ich prawa i obowiązki określa ustawa o pracownikach  samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. oraz inne przepisy prawa.

3. Porządek wewnętrzny  i czas pracy Urzędu oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

 

 § 6

1. W swoich działaniach Urząd kieruje się zasadami praworządności,  prawdy obiektywnej, czynnego udziału stron w postępowaniu oraz uwzględnia interes społeczny, słuszny interes obywateli, zapewnia efektywne działanie przy wykorzystaniu technik informatycznych, poprawia komunikację zewnętrzną i wewnętrzną.

2.Dla poprawy  jakości świadczonych usług publicznych  i przejrzystości procedur administracyjnych,  interesantom udostępniane są w postaci papierowej w siedzibie Urzędu i w postaci elektronicznej na stronie internetowej Urzędu  karty informacyjne i druki formularzy  do spraw załatwianych w Urzędzie.

3. Działalność Urzędu jest jawna, z  zastrzeżeniem  wyjątków wynikających z odrębnych przepisów.

 

II. Zasady kierowania urzędem

 

§ 7

1. Kierownikiem Urzędu   jest  Burmistrz.

2. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania , podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności  za wykonywanie zadań.

3. Burmistrz kieruje pracą Urzędu osobiście, przy pomocy  Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację nałożonych   na nich zadań.

4. Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik współuczestniczą w kierowaniu Urzędem w zakresie określonym w ustawach, przepisach wykonawczych, Statucie Gminy, niniejszym Regulaminie i upoważnieniach Burmistrza.

5. W przypadku powierzenia przez Burmistrza nadzoru nad realizacją określonych zadań Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi  pracownicy za wykonywanie nałożonych zadań odpowiadają wobec tych osób.

6.Burmistrz jest przełożonym  zatrudnionych w Urzędzie pracowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 8

1.Do zadań i  kompetencji  Burmistrza należy w szczególności:

1)      Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz; 

2)      Wykonywanie zadań organu wykonawczego Gminy;

3)      Wykonywanie zadań jako organ podatkowy Gminy;

4)      Przedkładanie  projektów uchwał Radzie;

5)      Określenie sposobu wykonywania uchwał Rady poprzez m.in.: wskazywanie  środków finansowych  i rzeczowych koniecznych do wykonania, ustalanie harmonogramu ich realizacji, wyznaczanie osób odpowiedzialnych za wykonanie uchwały lub jej poszczególnych elementów; 

6)      Przedkładanie na Sesjach Rady  sprawozdań z wykonania uchwał Rady;

7)       Wykonywanie budżetu Gminy;

8)      Ogłaszanie uchwał budżetowych i sprawozdań z ich realizacji;

9)      Gospodarowanie mieniem komunalnym;

10)  Kierowanie pracą Urzędu;

11)  Wydawanie zarządzeń;

12)  Wydawanie przepisów porządkowych;

13)   Wykonywanie  uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz  kierowników  gminnych jednostek organizacyjnych;

14)  Gospodarowanie środkami na wynagrodzenia pracowników Urzędu oraz innymi będącymi w dyspozycji kierownika Urzędu;

15)  Ustalanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie;

16)   Zapewnienie funkcjonowania  kontroli zarządczej;

17)  Wydawanie   decyzji administracyjnych w  indywidualnych   sprawach z  zakresu administracji publicznej oraz udzielanie upoważnień do wydawania w swoim imieniu  decyzji;

18)  Udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących  do wyłącznej kompetencji Burmistrza;

19)  Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych  pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu;

20)   Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje senatorów, posłów, pisma kierowników centralnej i terenowej administracji rządowej, zapytania oraz interpelacje radnych;

21)  Udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne;

22)   Składanie oświadczenia woli w sprawach  związanych  z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy;

23)  Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy oraz organizowanie  akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności;

24)   Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej.

2.  Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

1) Zastępcy Burmistrza,

2) Sekretarza,

3) Skarbnika i Referatu Finansowego,

4) Referatu Inwestycji i Rozwoju ,

5) Stanowisko pracy ds. organizacyjno- kadrowych i oświatowych;

6) Stanowisko pracy ds. obsługi Rady;

7) Stanowisko pracy ds. kancelaryjno-technicznych i obsługi informatycznej;

8) Woźnej;

9) Robotnika gospodarczego;

10) Kierowcy samochodu ciężarowego.

 

§ 9

1. Zastępca Burmistrza przy wykonywaniu zadań działa w zakresie spraw powierzonych    przez Burmistrza i ponosi przed nim odpowiedzialność.

2. Zastępca Burmistrza w czasie  nieobecności Burmistrza  wykonuje zadania   związane z bieżącymi sprawami gminy.

3. Do zakresu działania Zastępcy Burmistrza   należy w szczególności:

1)      Nadzorowanie spraw Gminy  z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, kultury;

2)      Zapewnienie realizacji ustaleń  zawartych  w uchwalonych przez Radę Miejską  planach, programach, regulaminach   z zakresu    nadzorowanych spraw oraz ich aktualizacji;

3)      Opracowywanie prognoz, analiz sprawozdań z zakresu nadzorowanych spraw.

4)      Prowadzenie   spraw związanych z ochroną przeciwpożarową, należących do kompetencji Gminy oraz współdziałanie z Zarządem Ochotniczych Straży Pożarnych i Jednostkami OSP;

5)      Koordynacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi  i stowarzyszeniami, w  szczególności przygotowywanie  projektów,  programów  współpracy ,  organizacja udzielania  pomocy organizacyjnej i technicznej.

 4. Zastępca Burmistrza nadzoruje bezpośrednio pracę:

1)      Urzędu Stanu Cywilnego;

2)      stanowiska pracy ds. ewidencji działalności gospodarczej;

3)      Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

4)      jednostek organizacyjnych gminy:

a)      Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie;

b)      Szkół Podstawowych w Kałuszynie;  

c)      Gimnazjum Publicznego w Kałuszynie;

d)     Przedszkola Publicznego w Kałuszynie;

e)      Domu Kultury w Kałuszynie;

f)       Biblioteki Publicznej w Kałuszynie;

g)      Samodzielnego Publicznego ZOZ-u Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie;

h)      Gminnego Żłobka w Kałuszynie.

5.   Przy wykonywaniu zadań Zastępca Burmistrza działa w granicach określonych niniejszym regulaminem oraz pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.

 

§ 10

 

  1. Sekretarz wykonuje zadania i kompetencje określone przez Burmistrza.

2.  Do zadań Sekretarz należy w szczególności:

1)    Organizowanie i planowanie  pracy Urzędu,  z uwzględnieniem dbałości o właściwą  obsługę obywateli, sprawny obieg dokumentów, terminowość załatwiania spraw;

2)    Opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego i innych aktów regulujących funkcjonowanie Urzędu oraz ich zmian;

3)    Przygotowywanie projektów zakresów czynności  dla poszczególnych stanowisk pracy po uprzednim uzgodnieniu z Burmistrzem i kierownikami referatów /dotyczy pracowników  zatrudnionych na stanowiskach wchodzących w skład referatu/;

4)    Sprawowanie nadzoru nad właściwym i terminowym     rozpatrywaniem  skarg i wniosków  obywateli kierowanych do Burmistrza;

5)    Nadzorowanie  terminowego i prawidłowego  przygotowania przez pracowników   materiałów  niezbędnych do wykonywania  zadań  przez  organy Gminy;

6)    Nadzorowanie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej;

7)    Koordynacja  i organizacja  realizacji zadań związanych z wyborami, referendami i spisami;

8)    Koordynacja systemu  kontroli zarządczej funkcjonującego w Urzędzie;

9)     Wykonywanie  kontroli   w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych, a w szczególności terminowości i prawidłowości załatwiania spraw obywateli w Urzędzie oraz innych stosownie  do upoważnienia udzielonego przez Burmistrza;

10)    Nadzorowanie dyscypliny pracy w Urzędzie;

11)  Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych;

12)   Organizowanie służby przygotowawczej;

13)   Organizowanie i przeprowadzanie egzaminu  kończącego służbę przygotowawczą;

14)  Przygotowywanie materiałów dotyczących okresowych  ocen  kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie;

15)  Przyjmowanie ustnych oświadczeń  ostatniej woli spadkodawcy.

3. Prowadzenie  innych spraw Gminy w zakresie powierzonym przez Burmistrza.

 

§ 11

1.Skarbnik wykonuje zadania i kompetencje określone przez Burmistrza, z uwzględnieniem  przepisów szczegółowych, dotyczących praw i obowiązków głównego księgowego budżetu.

2.Do zadań  Skarbnika należy w szczególności:

1)       Nadzorowanie  i kontrola realizacji budżetu Gminy.  

2)       Nadzorowanie właściwego  ustalenia i realizacji dochodów  gminy.

3)       Przekazywanie  pracownikom Urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem budżetu.

4)       Współdziałanie  z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.

5)       Współdziałanie   przy opracowywaniu projektu budżetu.

6)       Dokonywanie  analizy budżetu i na bieżąco  informowanie   Burmistrza o jego  realizacji.

7)       Zapewnienie prowadzenia księgowości Gminy zgodnie z   obowiązującymi przepisami  z zakresu rachunkowości.    

8)       Nadzorowanie  całokształtu  prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy.

9)       Organizacja sporządzania, przyjmowania , obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

a) właściwy przebieg operacji gospodarczych,

b) ochronę mienia będącego w posiadaniu Gminy,

c) sporządzanie i terminowe przekazywanie  rzetelnych informacji  ekonomicznych,

d) prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdawczości oraz  opracowywanie  projektów przepisów  wewnętrznych w tym zakresie.

10)  Zapewnienie  prowadzenia  gospodarki  finansowej  zgodnie z obowiązującymi przepisami  polegającymi zwłaszcza na :

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Gminy,

b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Gminę,

c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d) zapewnieniu terminowego  ściągania należności, dochodzenia roszczeń spornych i spłaty zobowiązań.

11)   Informowanie Rady  o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie wyjaśnienie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować.

12)    Nadzorowanie  i   kontrola gospodarki finansowej  w Urzędzie oraz podległych jednostkach  organizacyjnych w zakresie uprawnień i obowiązków  wynikających z przepisów szczególnych  i instrukcji wewnętrznych, a w szczególności w zakresie kontroli zarządczej.

3. Skarbnik kieruje pracą  Referatu  Finansowego.

 

III. Struktura organizacyjna  Urzędu

 

§ 12

Dla właściwego funkcjonowania Urzędu i należytej obsługi obywateli ustanawia się strukturę organizacyjną w postaci referatów i samodzielnych stanowisk pracy.

 

§ 13

 

 W skład  struktury organizacyjnej Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

1. Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza   

3.Sekretarz  

4. Referat Finansowy,  w skład którego wchodzi 8 stanowisk  pracy, w tym:

1)      Skarbnik  -   kierownik  Referatu       

2)      Zastępca skarbnika

3)      Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej  instytucji kultury  i budżetu 

4)      Stanowisko pracy ds. księgowości  budżetowej placówek  oświatowych   

5)      Stanowisko pracy ds. płac i rozliczeń  

6)      Stanowisko pracy ds. rozliczeń finansowych   

7)      Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat 

8)      Stanowisko pracy ds. księgowości podatków i opłat .

5. Urząd  Stanu Cywilnego, w skład którego wchodzi 2 stanowiska pracy, w tym:

1)      Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego , stanowisko pracy ds.  ewidencji ludności  

2)      Stanowisko pracy ds.   obywatelskich i  obronnych

6.  Referat Organizacyjno-Administracyjny, w skład którego wchodzi 6 Stanowisk  pracy, w tym:

1)      Kierownik Referatu

2)      Stanowisko pracy ds. organizacyjno- kadrowych i oświatowych

3)      Stanowisko pracy ds. obsługi Rady  

4)      Stanowisko pracy ds. kancelaryjno-administracyjnych i obsługi informatycznej

5)      Woźna

6)      Robotnik gospodarczy.  

7. Referat Inwestycji i Rozwoju w skład którego wchodzi 7 stanowisk pracy, w tym:

1) Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju;

2) Stanowisko pracy ds. inwestycji i zamówień publicznych;

3) Stanowisko pracy ds. funduszy pomocowych i drogownictwa;

4) Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, komunalnej i promocji gminy;

5) Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska;

6) Stanowisko pracy ds. środowiska i rolnictwa;

7) Stanowisko pracy ds. sportu i rekreacji.

8. Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych    – ½ etatu

9. Stanowisko pracy ds.   ewidencji działalności gospodarczej  – ½ etatu

10. Kierowca samochodu ciężarowego.

 

§ 14

Stanowisko pracy ds. kancelaryjno-administracyjnych i obsługi informatycznej pełni jednocześnie funkcję Administratora systemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

§ 15

 Stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych i oświatowych pełni jednocześnie funkcję  Pełnomocnika  ds. ochrony informacji niejawnych.

 

§ 16

1.(uchylony)

2. Kierownik  Referatu Organizacyjno-Administracyjnego  pełni jednocześnie funkcję zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

§ 17

Do wykonywania doraźnych prac, na czas określony  mogą  być zatrudniane osoby bezrobotne ( m. in. stażyści, absolwenci), skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach programów realizowanych przez tę jednostkę.

 

§ 18

1.Kierownicy referatów organizują pracę referatów w sposób zapewniający optymalną realizację powierzonych zadań oraz ponoszą   odpowiedzialność wobec Burmistrza za:

1)      organizację pracy oraz skuteczność działania referatów;

2)      merytoryczną i formalną prawidłowość, legalność i celowość przygotowanych przez siebie dokumentów i ich rozstrzygnięć;

3)      prawidłowe wykonywanie uchwał Rady Gminy i zaleceń Burmistrza.

2.Do  obowiązków kierownika referatu    należy w szczególności:

1)       Nadzór nad prawidłowym i terminowym  wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw  przez pracowników referatu;

2)       Rozpatrywanie  skarg i wniosków  obywateli w zakresie prowadzonych spraw;

3)       Kontrola  realizacji  zadań na poszczególnych  stanowiskach pracy – kontrola wewnętrzna;

4)       Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy  i etyki zawodowej pracowników referatu;

5)      Koordynowanie racjonalnego wykorzystania czasu pracy  pracowników referatu;

6)       Przygotowywanie  materiałów i informacji na potrzeby Burmistrza i  Rady;

7)       Wydawanie decyzji administracyjnych w granicach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza;

8)       Wykonywanie kontroli zewnętrznych ,ustalonych w rocznym planie kontroli w ramach właściwości rzeczowej;

9)       Dokonywanie oceny pracy podległych pracowników oraz występowanie z wnioskami w sprawach ich awansowania, nagradzania i karania;

10)    Koordynowanie pracy referatu z  innymi komórkami organizacyjnymi w celu prawidłowej realizacji nałożonych zadań.

3. Wykonywanie zadań w referacie odbywa się na podstawie dokonanego szczegółowego podziału zakresu czynności  pomiędzy poszczególnych pracowników.

 

IV. Zakresy działania komórek organizacyjnych Urzędu

§ 19

1. Do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk pracy należy w szczególności:

1)      Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji przyporządkowanych zadań;

2)      Opracowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza i stanowionych przez Radę;

3)      Inspirowanie  przedsięwzięć mających na celu  rozwój społeczno-gospodarczego Gminy;

4)      Wykonywanie uchwał oraz realizowanie  innych postanowień organów Gminy;

5)      Sporządzanie projektów odpowiedzi na skargi,  wnioski  dotyczące realizowanych zadań;

6)      Sporządzanie projektów odpowiedzi na  interpelacje, wnioski, uwagi i zapytania  posłów, senatorów i radnych;

7)       Współdziałanie ze Skarbnikiem  przy opracowywaniu materiałów analitycznych do budżetu Gminy;

8)      Podejmowanie  przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej  i terminowej realizacji zadań określonych w budżecie gminy i dokumentach planistycznych.

9)      Pozyskiwanie informacji i wyszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania realizowanych zadań/ zwłaszcza ze środków Unii Europejskiej/, zgłaszanie propozycji Burmistrzowi,   opracowywanie projektów    wniosków na zadania  planowane    do zfinansowania  z tych źródeł.

10)  Przygotowywanie projektów aktów prawnych  wydawanych przez Burmistrza oraz projektów  uchwał i innych materiałów wnoszonych   pod  obrady Rady Miejskiej i Komisji;

11)  Opracowywanie sprawozdań, w tym wynikających z obowiązków w zakresie sprawozdawczości statystycznej, okresowych ocen, analiz, bieżącej informacji o realizacji zadań oraz wykonywanie innych prac na potrzeby programów i badań;

12)  Opracowywanie  propozycji do projektów  wieloletnich    programów rozwoju w zakresie swojego działania i ich realizacja;

13)  Utrzymanie więzi ze społeczeństwem, prowadzenie konsultacji społecznych oraz innych form zasięgania  opinii obywateli, organizacji pozarządowych  oraz środowisk lokalnych;

14)   Współpraca z Radą, jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi   oraz innymi organizacjami działającymi na terenie Gminy;

15)   Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi podmiotami w obszarze realizowanych zadań.

16)   Realizacja zadań w zakresie obronności kraju, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie gminy, należących do kompetencji Burmistrza;

17)   Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych;   

18)   Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji  publicznej, w ramach posiadanych kompetencji, w szczególności:

a) przygotowywanie i przekazywanie informacji   do publikacji  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  ich aktualizacja;

b) załatwianie wniosków o udostępnianie informacji publicznej;

19)   Wykonywanie zadań wynikających z ustawy  o zamówieniach publicznych;

20)   Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego       i o wolontariacie;

21)  Prowadzenie podręcznego skorowidzu i zbioru aktów prawnych, interpretacji i komentarzy prasowych;

22)   Współdziałanie w  zakresie promocji gminy;

23)   Współdziałanie  z innymi  stanowiskami pracy w obszarze wspólnych zadań;

24)   Ochrona programów operacyjnych  i systemów wykorzystywanych na stanowiskach pracy przed utratą danych  i dostępem osób  nieuprawnionych;

25)   Właściwe przechowywanie i archiwizowanie akt;

26)  Stosowanie instrukcji kancelaryjnej oraz obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt;

27)   Samokształcenie, usprawnianie własnej organizacji  metod  i form pracy;

28)  Dbałość o powierzone mienie;

2.  Referaty i samodzielne stanowiska pracy obowiązane są do wzajemnego uzgadniania swojej działalności  oraz do współpracy  przy wykonywaniu  zadań w zakresie niezbędnym do zapewnienia skoordynowanego działania Urzędu.

3. Burmistrz może wyznaczyć  referat lub stanowisko pracy wiodące  przy załatwianiu określonych spraw.

4.Referat i stanowiska pracy obowiązane są w zakresie swego działania zapewnić referatowi wiodącemu lub opracowującemu powierzoną mu sprawę   niezbędne informacje, materiały i opracowania cząstkowe.

5.Realizacja poleceń Burmistrza, ustaleń z odpraw i narad.

 

§ 20

Do zakresu działania  Referatu Finansowego należy w szczególności:

1. Zapewnienie realizacji polityki finansowej Gminy.

2. Opracowywanie wieloletnich prognoz finansowych Gminy uwzględniających   programy inwestycyjne.

3.Opracowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy.

4. Zapewnienie bilansowania  finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi. 

5. Analiza wykorzystania budżetu , wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania  środkami oraz przygotowywanie projektów uchwał  dotyczących zmian w budżecie .

6.  Przygotowywanie    materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

7.  Uruchamianie środków  finansowych  dla poszczególnych  dysponentów  budżetu gminy.

8. Sprawowanie nadzoru  i kontroli nad gospodarką finansową  gminnych jednostek organizacyjnych.

9. Dokonywanie okresowych analiz z wykonania  budżetu  dla potrzeb  Rady i  Burmistrza oraz czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej  w poszczególnych okresach roku.

10. Współpraca z samorządem mieszkańców w zakresie pozyskiwania  i wydatkowania środków finansowych.

11. Prowadzenie spraw funduszy celowych.

11a. Prowadzenie spraw funduszu sołeckiego

12. Prowadzenie ewidencji  składników mienia Gminy  .

13. Prowadzenie spraw związanych  z przeprowadzaniem i rozliczaniem inwentaryzacji mienia  Gminy.

14. Opracowywanie spraw ubezpieczenia mienia.

15. Prowadzenie urządzeń księgowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. 

16. Dokonywanie  wyceny  aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego.

17. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych. 

18. Gromadzenie i badanie pod względem zgodności z prawem i stanem faktycznym deklaracji,   informacji  i dokumentów,  stanowiących podstawę do ustalenia  wymiaru  zobowiązań pieniężnych z tytułu podatków i opłat.

19. Prowadzenie ewidencji podatkowej.

20. Organizowanie inkasa zobowiązań pieniężnych  i innych podatków i opłat lokalnych.

21. Rozliczanie sołtysów i inkasentów z prowadzonego inkasa.

22. Wydawanie zaświadczeń o  stanie majątkowym, stanie zaległości w podatkach i opłatach oraz o dochodowości.

23.   Wydawanie zaświadczeń oraz prowadzenie spraw  związanych z poświadczaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego w myśl ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.

24. Prowadzenie postępowania  w zakresie umorzeń, odroczeń i zaniechania  należności z tytułu podatków i opłat oraz opracowywanie projektów decyzji w tym zakresie. 

25. Nadzorowanie terminowego uiszczania zobowiązań pieniężnych z tytułu podatków i opłat. 

26. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej zobowiązań pieniężnych  oraz postępowania zabezpieczającego.

27. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.

28. Nadzorowanie i prowadzenie  windykacji opłat  innych niż podatkowe, pobieranych  na podstawie innych przepisów prawa.

29. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, izbami   i urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz bankami.

30. Rozliczanie należności z tytułu podatku VAT.

31. Prowadzenie obsługi kasowej  Urzędu oraz gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania.

32. Wydawanie kart  drogowych dla samochodu służbowego  Urzędu, samochodów  pożarniczych i urządzeń specjalnych będących  na wyposażeniu  OSP  oraz prowadzenie rozliczeń przejechanych kilometrów i zużycia paliwa przez te samochody i urządzenia specjalne.

33. Wykonywanie zadań z ustawy o pomocy publicznej.

34. Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy – Szkoły Podstawowej w Kałuszynie,  Gimnazjum Publicznego w Kałuszynie, Przedszkola Publicznego w Kałuszynie, Gminnego Żłobka w Kałuszynie, samorządowych instytucji kultury: Domu Kultury w Kałuszynie, Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, w szczególności w zakresie:

1/  inwestycji gminnych,

2/  wynagrodzeń pracowniczych i pochodnych,

3/ pozostałych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem w/w jednostek.

35.Rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych z dofinansowaniem środków pomocowych.

36. Prowadzenie  kontroli   zarządczej  w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych Gminy    w trybie i na zasadach  ustalonych w procedurach kontroli finansowej, wprowadzonych odrębnym Zarządzeniem Burmistrza .

37. Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz  sprawozdawczości  statystycznej  w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

38. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  do produkcji rolnej. 39. Wykonywanie innych zadań określonych przepisami  prawa, wynikających z prowadzenia spraw finansowo-księgowych.

40. Prowadzenie obsługi finansowej systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym w szczególności:

1)      prowadzenie ewidencji opłat,

2)      rozliczanie sołtysów i inkasentów z prowadzonego inkasa opłat,

3)      księgowanie  wpłat z tytułu odbioru odpadów w urządzeniach księgowych,

4)      monitoring należności oraz ich analiza pod kątem wymagalności, celem podjęcia określonych  działań windykacyjnych,

5)      prowadzenie czynności windykacyjnych.      

41. Prowadzenie egzekucji administracyjnej, celem ściągnięcia należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

§ 21

 

Do zakresu działania   Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1. Wykonywanie zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, w szczególności:

1)       Prowadzenie  rejestracji stanu cywilnego poprzez:

-sporządzanie  aktów stanu  cywilnego /urodzeń, małżeństwa, zgonu/,

- prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego, aktów zbiorowych,

-odnotowywanie w księgach miejscowych przypisów pod treścią aktów,

-odnotowywanie   wzmianek dodatkowych  w księgach s.c  na podstawie złożonych oświadczeń, postanowień i wyroków sądowych,

- wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego oraz zaświadczeń.

2)       Zawiadamianie  organów ewidencji ludności o urodzeniu, zawarciu małżeństwa , zgonie oraz innych zmianach  wynikających z prawa o a.s.c.

3)      Przesyłanie zawiadomień do innych USC o zawarciu małżeństwa, zgonie i innych  zmianach  wynikających z prawa o a.s.c.

4)       Przyjmowanie oświadczeń przewidzianych  w prawie o a.s.c i kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

5)      Przyjmowanie wymaganych przepisami prawa dokumentów i zapewnień o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa.

6)       Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa konkordatowego ze skutkami w prawie polskim.

7)       Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu związek małżeński.

8)       Wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń  przewidzianych w prawie  o a.s.c. i kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

9)       Wykonywanie innych czynności przewidzianych  w prawie o a.s.c. i kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

10)   Wydawanie decyzji w sprawie  zmiany  imion i nazwisk.

11)  Właściwe przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych oraz przekazywanie do Archiwum Państwowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12)   Dokonywanie innych czynności przewidzianych ustawami prawo o aktach stanu cywilnego i kodeksem  rodzinnym  i opiekuńczym.

13)  Dokonywanie migracji plików z systemu komputerowego PB USC do systemu BUSK.

14)   Przygotowywanie dokumentacji  do wystąpienia  o nadanie medali  „za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz organizowanie uroczystego wręczenia medali.

15)  Rejestracja zdarzeń  z zakresu stanu cywilnego w rejestrach prowadzonych w systemach teleinformatycznych, dopuszczonych prawem.”

2. Wykonywanie zadań z zakresu   ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:

1)       Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych, prowadzenie postępowania w sprawach ewidencji ludności.

2)       Prowadzenie ewidencji ludności w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemu SEL.

3)      Przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych.

4)       Prowadzenie  archiwum kopert osobowych.  

5)      Prowadzenie postępowania oraz opracowywanie projektów  decyzji administracyjnych w sprawach  ewidencji ludności i dowodów osobistych.

6)      Współdziałanie  z komórkami ds. ewidencji ludności innych urzędów, Urzędami Stanu Cywilnego, Wojskowymi Komendantami Uzupełnień, organami Policji, Urzędami Skarbowymi oraz instytucjami rządowymi prowadzącymi  rejestry państwowe.

7)       Udostępnianie  danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8)       Sporządzanie wykazów  osób podlegających obowiązkowi szkolnemu na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjum.   

9)       Wydawanie  zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.

10)  Wprowadzanie  danych do rejestrów prowadzonych w systemach teleinformatycznych, w szczególności  rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców. 

3. Prowadzenie    Stałego Rejestru Wyborców Gminy.

4. Prowadzenie  spraw związanych z wykonywaniem obowiązku wojskowego przez obywateli, w szczególności:

1)      Dotyczących  rejestracji przedpoborowych;

2)       Przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiet oraz współdziałanie w tym zakresie z Powiatową Komisją Lekarską;

3)       Opracowywanie projektów  decyzji :o uznaniu poborowego lub żołnierza za posiadającego  na wyłącznym utrzymaniu  członków rodziny, bądź  o przyznaniu żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych.

5. Wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego:

1) w zakresie obronności:

a)       Opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas wojny oraz projektu zarządzenia Burmistrza  wprowadzającego w/w regulamin w życie.

b)       Opracowywanie  i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających  sprawne wykonywanie  zadań obronnych w wyższych stanach  gotowości  obronnej.

c)       Realizowanie  przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania  Burmistrza, zapewniających realizację zadań obronnych w wyższych stanach  gotowości obronnej państwa.

d)      Opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby  zdrowia  gminy na potrzeby  obronne.

e)       Opracowywanie i uaktualnianie  dokumentacji Stałego Dyżuru.

f)        Analizowanie wniosków  wojskowych komendantów uzupełnień  w sprawie  świadczeń  na rzecz obrony, a także prowadzenie  postępowania  wyjaśniającego  i przygotowywanie  decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony.

g)       Opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych.

h)       Opracowywanie  rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych  świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych /doraźnych/ świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonywania  w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów.

i)          Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem  żołnierzy rezerwy od obowiązku  pełnienia  czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.

j)         Opracowywanie i utrzymanie w aktualności dokumentacji oraz realizowanie  innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia  Akcji Kurierskiej oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu akcji na terenie gminy.

k)       Opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie  do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania  gminy, a także stosownych programów obronnych.

l)        Opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego oraz organizowanie  szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.

m)     Planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.

 

2) w zakresie obrony cywilnej:

a)       Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej określonych odrębnymi przepisami.

b)       Opracowywanie i aktualizacja   planu obrony cywilnej i planów działania formacji  obrony cywilnej.

c)       Tworzenie  formacji obrony cywilnej i organizowanie  przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych.

d)     Organizowanie i koordynowanie szkoleń oc na poziomie gminy oraz zapewnienie udziału w szkoleniach i ćwiczeniach wyższego szczebla.

e)       Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany sprzętu.

f)        Zapewnienie utrzymania w stałej sprawności oraz doskonalenie funkcjonowania systemu alarmowania ludności oraz systemu łączności  radiotelefonicznej.

g)       Doskonalenie  form i sposobów współdziałania  pomiędzy służbami i  inspekcjami celem zapewnienia  ochrony ludzi i mienia na wypadek wystąpienia zagrożenia.

h)      Popularyzowanie i upowszechnianie  problematyki oc.

 

3) w  zakresie zarządzania kryzysowego:

a)      Tworzenie  warunków zapewniających funkcjonowanie  Gminnego  Centrum Reagowania oraz zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Gminnego Zespołu Reagowania.

b)      Utrzymanie w stałej aktualności Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego.

c)      Informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach.

d)     Planowanie  działań organu kierowania Gminy oraz współdziałanie ze służbami ratowniczymi.

e)      Ścisła współpraca z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnymi Zespołami Reagowania  w sąsiednich jednostkach.

4) Wdrażanie  postanowień nowych i znowelizowanych  aktów normatywno-prawnych w zakresie problematyki obronnej, reagowania kryzysowego i obrony cywilnej.

       5) Opracowywanie wytycznych Burmistrza  do działalności  w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz planów zasadniczych przedsięwzięć  na dany rok kalendarzowy.

       6) Planowanie i organizowanie  szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

       7) Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i humanitarne.

6. Współdziałanie z organami policji w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa  oraz utrzymania ładu i  porządku publicznego na terenie gminy.

7. Rejestrowanie dokumentów niejawnych wytworzonych przez komórki organizacyjne w Urzędzie.

8. Wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne na terenie gminy.

9. Wydawanie zakazu odbycia imprezy artystycznej i rozrywkowej na terenie Gminy.

10.Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem imprez masowych, organizowanych na terenie gminy.

11. Współdziałanie z organami administracji rządowej – załatwianie spraw związanych z repatriacją.

§ 22

 

Do zakresu działania Referatu  Inwestycji i Rozwoju należy w szczególności:   

W zakresie inwestycji:   

1. Prowadzenie  spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem i realizacją inwestycji gminnych  i remontów.

2. Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, w szczególności:

     - organizowanie przetargów,

     -przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

     -prowadzenie całości dokumentacji przetargowej,

3. Nadzór i koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przestrzegania  zapisów ustawy o zamówieniach publicznych.

4. Przygotowywanie projektów umów związanych z  realizacją inwestycji i remontów, w tym z projektantami, wykonawcami i inspektorami nadzoru.

5.Prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych z uwzględnieniem poszczególnych trybów zamówień.

6. Przygotowywanie dokumentacji w celu uzyskania środków finansowych na realizację inwestycji gminnych.

7.Przy współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, angażowanymi przy realizacji zadań, sporządzanie rozliczeń rzeczowo-finansowych z prowadzonych inwestycji i remontów.

8. Współdziałanie ze Skarbnikiem w zakresie finansowania  i rozliczania inwestycji.

9.Organizowanie  odbiorów  technicznych realizowanych inwestycji i remontów oraz udział w odbiorach. 

10. Organizowanie przeglądów zrealizowanych zadań inwestycyjnych w okresie gwarancji i rękojmi oraz nadzorowanie  usunięcia  stwierdzonych usterek.

11. Całościowe prowadzenie dokumentacji z przebiegu inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę, zapewnienie jej kompletności.

12. Prowadzenie spraw związanych z udziałem finansowym  właścicieli  lub wieczystych użytkowników nieruchomości w budowie urządzeń  infrastruktury.

13. Prowadzenie spraw związanych z wyposażaniem  gminnych gruntów, przeznaczonych na cele zabudowy w niezbędne  sieci uzbrojenia terenu oraz w urządzenia komunalne.

14. Sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu inwestycji i remontów.

 

W zakresie rozwoju gminy:

1. Opracowywanie  projektów  wieloletnich programów inwestycyjnych, planów rozwoju lokalnego oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.

2.Przygotowywanie i przedstawianie Burmistrzowi projektów  wariantowych rozwiązań rozwoju Gminy.

3. Przygotowywanie propozycji zadań do projektu budżetu   określonych w strategii rozwoju Gminy, planach rozwoju lokalnego i innych dokumentach planistycznych dotyczących zadań inwestycyjnych.

4. Monitorowanie  strategii rozwoju gminy, planów rozwoju lokalnego i innych dokumentów  planistycznych  dotyczących zadań inwestycyjnych, koordynacja zadań w zakresie ich wdrażania.

W zakresie funduszy i programów pomocowych:

1. Pozyskiwanie  informacji i wyszukiwanie źródeł finansowania  inwestycji i innych zadań społecznych funduszami europejskimi.

2. Przygotowywanie   i opracowywanie  merytoryczne wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł pozabudżetowych na realizację  projektów.

3. Ścisła współpraca  z Urzędem Marszałkowskim  i innymi instytucjami wdrażającymi w fazie przygotowawczej wniosku, jak również  w trakcie oceny całego projektu.

4. Przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji niezbędnej  do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów.

5.Współdziałanie i koordynacja prac z komórkami organizacyjnymi Urzędu  i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie opracowywania projektów i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych.

6. Monitorowanie obowiązujących dokumentów programowych , informowanie Burmistrza o zagrożeniach związanych ze zmianami programowymi funduszy strukturalnych.

7.Przygotowywanie zapytań ofertowych do firm konsultingowych w przypadku zlecania na zewnątrz opracowania dokumentów i ścisła współpraca  i koordynacja prac  związanych z opracowywaniem Studiów Wykonalności. 

8. Prowadzenie promocji realizowanych projektów.

9. Współdziałanie z Referatem Finansowym  w  zakresie przygotowywania  wniosków o płatność zrealizowanych  projektów.

W zakresie gospodarki nieruchomościami, komunalnej i promocji gminy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką    gminnym zasobem nieruchomości, w szczególności w zakresie tworzenia gminnego  zasobu nieruchomości i gospodarowania  tym zasobem.

2. Sporządzanie planów wykorzystania zasobów nieruchomości.

3. Prowadzenie ewidencji nieruchomości będących w gminnym zasobie.

4. Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego.

5. Prowadzenie prac w zakresie  ujawniania w księgach wieczystych prawa własności  nieruchomości gminy.

6. Prowadzenie spraw związanych z  podziałem  nieruchomości.

7. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości.

8.Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat adiacenckich.

9. Prowadzenie spraw związanych z korzystaniem z prawa pierwokupu  nieruchomości oraz składaniem oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu.

10. Prowadzenie spraw dotyczących orzekania o zwrocie nieruchomości poprzednim właścicielom albo o pozbawieniu prawa użytkowania  nieruchomości.

11.Prowadzenie całokształtu spraw związanych z komunalizacją  mienia, w tym ustalanie stanu prawnego dróg gminnych.

12.Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem przez Gminę  nieodpłatnie własności nieruchomości  rolnych Skarbu Państwa.

13. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu  lasu, gruntów i innych nieruchomości, będących w zarządzie Lasów Państwowych.

14.Prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem  prawa użytkowania  wieczystego  w prawo własności.

15. Prowadzenie spraw związanych z rozdysponowywaniem gminnego zasobu nieruchomości poprzez: sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, oddawanie w trwały zarząd, przekazywanie  nieruchomości na cele szczególne.

16 Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem gminnego zasobu nieruchomości.

17. Wykonywanie czynności  związanych z naliczaniem należności  za nieruchomości  udostępniane z zasobu gminnego oraz opłat za użytkowanie wieczyste.

18. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i  placów oraz  nadawaniem numeracji porządkowej nieruchomości.

19.Współpraca  z  Zakładem Gospodarki Komunalnej w zakresie utrzymania czystości i porządku  na ulicach i placach i pozostałym mieniu gminnym oraz w zakresie utrzymania zieleni miejskiej.

20.Wykonywanie zadań wynikających z ustawy  - Prawo energetyczne, a w szczególności planowanie  zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną.

21. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg, ulic i placów.

22. Nadzorowanie  całokształtu gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

23.Opracowywanie  wieloletnich programów  gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy.

24.Prowadzenie  spraw związanych ze sprzedażą budynków i lokali mieszkalnych.

25. Określanie zasad przeznaczenia  do sprzedaży  lokali  w domach wielomieszkaniowych.

26. Określanie  udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali.

27.Wykonywanie czynności  związanych z zaopatrywaniem mieszkańców wodę i  odprowadzaniem  ścieków, dokonywanie  weryfikacji przedstawionych  przez Zakład Gospodarki Komunalnej  do zatwierdzenia przez Radę taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

28.Prowadzenie działań  promujących Gminę  oraz zapewnienie udziału Gminy  w przedsięwzięciach  o podobnym charakterze  / konferencje, targi, itp./, w szczególności:

1/ współpraca  z mediami w zakresie promocji;

2/ przygotowywanie  materiałów  promujących gminę /folderów, map, itp./, , opracowywanie  materiałów do aktualizacji  informacji o gminie na stronie internetowej Urzędu;

3/ współpraca z samorządami,  organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami w zakresie promocji;  

4/ podejmowanie działań  w zakresie promocji /podnoszenia/ atrakcyjności terenów inwestycyjnych    Gminy; 

5/ współpraca z Redakcją ,,...Kałuszyńskich”, koordynowanie w Urzędzie  przygotowywania  materiałów informacyjnych   do poszczególnych  wydań;

6/współpraca z  komórkami organizacyjnymi Urzędu  w zakresie promowania  prowadzonych przedsięwzięć i ich efektów.

28. Podejmowanie działań mających na celu wykorzystanie atrakcji turystycznych  Gminy.

29. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

30. Programowanie i planowanie rozwoju bazy sportowej w Gminie.

31.Sprawowanie  opieki nad grobami, cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci narodowej.      

32.Realizacja zadań   z zakresu opieki nad zabytkami  i ich ochroną,  współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W zakresie gospodarki przestrzennej:   

1.Opracowywanie  projektów  uchwał:  o przystąpieniu do sporządzenia  studium uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego gminy oraz o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego, określanie granic  obszarów objętych planem , przedmiot i zasięg jego ustaleń.

2. Przyjmowanie wniosków  o sporządzenie lub zmianę miejscowych  planów  zagospodarowania przestrzennego.

3.Prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanych oraz zapewnienie  właściwych warunków przechowywania.

4. Opracowywanie na potrzeby Burmistrza materiałów wyjściowych  do  dokonania analizy zasadności zgłoszonych wniosków o zmianę ustaleń planów miejscowych celem oceny aktualności studium i planów miejscowych.

5.Prowadzenie  procedury związanej z opracowaniem  projektów dokumentów planistycznych /studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego/.

6.  Przygotowywanie  projektów  uchwał:  w sprawie uchwalenia studium  i  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego.

7. Wykonywanie zadań związanych z wydawaniem  decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów nie objętych planem zagospodarowania  przestrzennego. 

8. Opracowywanie projektów decyzji o ustaleniu opłaty jednorazowej  z tytułu  wzrostu  wartości nieruchomości.

9. Wydawanie wypisów i wyrysów z  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

10. Przygotowywanie opinii dotyczących zgodności  proponowanego  podziału nieruchomości z ustaleniami  planu  miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

11. Przygotowywanie zaświadczeń   o przeznaczeniu gruntów w planie przestrzennego zagospodarowania  gminy. 

W zakresie drogownictwa:

1. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów  mostowych.

2. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych.

3. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem przebiegu   i zaliczaniem dróg   do kategorii dróg  gminnych.

4. Współdziałanie ze stanowiskiem pracy zajmującym się gospodarką nieruchomościami w zakresie  ustalania  stanu prawnego  dróg gminnych.

5. Prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg, obiektów mostowych i wnioskowanie remontów.

6. Określanie zakresu prac do wykonywania remontów.

7. Współpraca z wykonawcami prac remontowych i inwestycyjnych realizowanych na drogach  publicznych.

8. Wykorzystywanie możliwości zewnętrznych źródeł dofinansowania inwestycji drogowych, wnioskowanie o dofinansowanie zadań planowanych do  realizacji.  

9. Przygotowywanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń w pasie drogowym  wykonywanie zjazdów z dróg, nadzorowanie robót w pasie drogowym drogi gminnej.

10. Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z uchwałą Rady.

11.  Prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem dróg gminnych , wnioskowanie o oznakowanie do   zarządców innych kategorii dróg, celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drogach. 

12. Wykonywanie zadań  związanych  z remontami i budową zadaszeń na przystankach autobusowych.

13. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i mostów  dla ruchu, wyznaczanie objazdów w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa, spowodowanego klęskami żywiołowymi, awariami technicznymi itp.

14. Ustalanie odszkodowań za nieruchomości zajęte  pod drogi gminne i przejęte  na własność przez gminę.

15. Prowadzenie spraw związanych z zimowym i letnim utrzymaniem  dróg.

16. Koordynacja rozkładów jazdy dla linii komunikacyjnych przebiegających na terenie  miasta i gminy.

W zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami i rolnictwa:

1.Prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

2. Opiniowanie zezwolenia na prowadzenie działalności , w  zakresie wytwarzania, odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów oraz w wyniku której powstają odpady niebezpieczne.

3. Prowadzenie spraw  związanych z wydawaniem zgody na sposób i miejsce składowania  odpadów.

4.Prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze -opiniowanie wniosków na wydanie  koncesji na poszukiwanie  i rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobycie kopali ze złóż.

5.Ograniczanie  korzystania  z urządzeń  technicznych  i środków transportu  i komunikacji uciążliwych dla środowiska w zakresie hałasu i wibracji.

6. Nadzór nad przestrzeganiem ustawy o substancjach trujących , które zwolnione są od obowiązku  uzyskania zezwolenia.

7. Opracowywanie projektu gminnego planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska.

8.Zapewnienie realizacji  ustaleń zawartych w uchwalonych przez Radę  planach i programach.

9. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym w szczególności:

1)      opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących  systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

2)      sporządzanie  kalkulacji i informacji na potrzeby  dokumentacji  do przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości,

3)      przyjmowanie, analiza i weryfikacja deklaracji składanych  przez właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz wprowadzanie ich do systemu,

4)      tworzenie bazy danych , służącej do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi,

5)      prowadzenie postępowań w sprawie określenia  wysokości  opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi lub złożenia deklaracji  niezgodnej ze stanem faktycznym,

6)      prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami,

7)      współpraca z firmą wywozową w zakresie  harmonogramów odbioru odpadów, kontrolowanie prawidłowości realizacji zamówienia.

10. Czuwanie nad wykonywaniem  postanowień  regulaminu  utrzymania czystości i porządku w gminie.

11. Monitorowanie  zbiórki odpadów  stałych i płynnych na terenie gminy.

12. Sporządzanie ewidencji  składowisk odpadów, miejsc gromadzenia  odpadów, które nie zostały wyznaczone.

13. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie. 

14. Udostępnianie informacji  o środowisku i jego ochronie.

15.Sporządzanie rocznych sprawozdań  z rodzaju i ilości odpadów zebranych przez Gminę i przekazywanie  Marszałkowi Województwa.  

16. Ustalanie opłat za korzystanie ze środowiska  i przekazywanie zbiorczych  zestawień danych  do Marszałka Województwa i do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

17. Nakazanie wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających  wodę przed zanieczyszczeniem w przypadku wprowadzenia  do wody ścieków nienależycie oczyszczonych.

18. Opracowywanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji  przedsięwzięć.   

19. Zamieszczanie decyzji, o których mowa w punkcie 16 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

20. Prowadzenie spraw z ustawy – Prawo wodne.  

21.Współdziałanie z innymi służbami i podmiotami w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

22. Współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych  chorób zwierzęcych i organizacja profilaktyki weterynaryjnej. 

23.Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie zwierząt.

24. Opracowywanie  decyzji na czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi w przypadku znęcania się nad nim.

25. Prowadzenie spraw związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, adopcją.

26.  Współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie  sygnalizacji  pojawienia się chwastów, chorób i szkodników  w uprawach.

27. Przygotowywanie  opinii  rocznych planów łowieckich, współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich  w sprawach  związanych  z zagospodarowaniem  obwodów  łowieckich na terenie Gminy

28. Prowadzenie spraw  związanych z mediacją w przypadku rozbieżności stanowisk przy szacowaniu  szkód łowieckich.

29. Informowanie właścicieli lasów  o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektu uproszczonego  planu urządzenia lasu.

30. Przygotowywanie   opinii w sprawie uznawania lasu za ochronny.

31. Opiniowanie decyzji wydawanych  przez Starostę  w sprawie rekultywacji gruntów i w zakresie zezwolenia  na wyłączenie  z produkcji  użytków  rolnych.

32.Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej  uznawania obszarów za formy ochrony przyrody, sprawowanie nadzoru nad pomnikami przyrody i innymi formami ochrony.

33.Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń     na wycinkę drzew, naliczaniem  kar i opłat.  

34. Współpraca z instytucjami obsługującymi rolnictwo /Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Ośrodek Doradztwa Rolniczego i inne/ w zakresie udzielania pomocy rolnikom w obszarze dostosowywania gospodarstw rolnych do standardów europejskich i możliwości  korzystania z  funduszy strukturalnych, doradztwa rolniczego i gospodarstwa wiejskiego.

35. Prowadzenie kontroli w zakresie  wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia  budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych oraz w zakresie wykonywania obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników.

36. Realizacja zadań  wynikających z ustawy  o zapobieganiu narkomanii w zakresie  upraw maku i konopi. 

W zakresie sportu i rekreacji:

1.      Inicjowanie organizacji imprez, zajęć sportowych, rekreacyjnych i  turystycznych oraz innych promujących miasto i gminę oraz aktywny sposób spędzania czasu.

2.      Przedstawianie Burmistrzowi projektu  harmonogramu wydarzeń  sportowych, rekreacyjnych i turystycznych na dany rok, uwzględniających warunki poszczególnych  obiektów.

3.      Przygotowanie i organizacja wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

4.      Współpraca z placówkami oświatowymi, kulturalnymi,  stowarzyszeniami zakładami pracy i innymi podmiotami, w zakresie   organizacji  wydarzeń /imprez/.

5.      Inicjowanie imprez na rzecz osób niepełnosprawnych.

6.      Sporządzanie i prowadzenie preliminarzy kosztów, kalkulacji i odpowiedniej dokumentacji i sprawozdań z organizowanych imprez.

7.     Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych /krajowych, unijnych  i innych/ na realizację przedsięwzięć z zakresu prowadzonych spraw.

8.      Współpraca z mediami w zakresie organizowanych przez gminę wydarzeń  sportowych i rekreacyjnych oraz promowanie i reklamowanie podległych obiektów sportowych i rekreacyjnych.

9.      Przygotowywanie projektów regulaminów  korzystania z obiektów  pod obrady Rady Miejskiej.

10.  Sporządzanie  sprawozdań z zakresie kultury fizycznej , sportu i rekreacji oraz  informacji z zakresu prowadzonych spraw na potrzeby Burmistrza i  Rady Miejskiej.

11.  Nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji obiektów sportowych i rekreacyjnych podległych gminie, w szczególności:

1)    Prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektów.

2)      Przygotowanie obiektów do sezonu.

3)       Nadzór nad właściwą konserwacją istniejących urządzeń na obiektach sportowych i rekreacyjnych.

4)      Prowadzenie ewidencji sprzętu będącego na wyposażeniu obiektów.

5)      Prowadzenie ewidencji i rozliczeń wypożyczania sprzętu sportowego i  turystycznego.

6)      Wnioskowanie dokonywania zakupów usług, sprzętu i materiałów,  niezbędnych do remontów, napraw,  konserwacji i eksploatacji urządzeń, terenu i obiektów podległych gminie.

7)      Zapewnienie  prawidłowego  wykorzystania sprzętu, dbanie o powierzony sprzęt.

8)      Dokonywanie rozliczeń materiałów eksploatacyjnych, w tym    paliwa, środków pielęgnacyjnych zieleni, murawy kupowanych do urządzeń na potrzeby utrzymania i eksploatacji obiektów.

9)      Sprawowanie nadzoru nad  inkasentami opłat pobieranych na obiektach.

10)  Zapewnienie prawidłowości  poboru  opłat z ustalonymi stawkami.

11)  Współdziałanie z policją i służbami porządkowymi w zakresie  przestrzegania  regulaminów użytkowania i zachowań    użytkowników na obiektach.

12)  Wnioskowanie zlecania podstawowego badania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli, podawanie wyników i komunikatów do wiadomości użytkownikom.

13)   Nadzorowanie wykonywania prac gospodarczych i porządkowych związanych  z prawidłowym funkcjonowaniem obiektów, w szczególności: wykonywania prac pielęgnacyjnych zieleni, utrzymania czystości i porządku na  obiektach, obserwacji i utrzymania właściwego stanu wód w zalewie.

 

§22a

 Do zakresu działania Kierownika Referatu Organizacyjno-Administracyjnego  poza obowiązkami określonymi w §18  należy w szczególności:

1)      Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania         Urzędu, tworzenie warunków usprawniających zarządzanie i podnoszenie jakości pracy;

2)      Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem  materiałów  na potrzeby stałych Komisji Rady;

3)      Organizowanie protokolarnego przekazywania  stanowisk pracy w Urzędzie;

4)      Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;

5)       Przygotowanie dokumentacji  związanej z naborem  kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze  oraz nadzorowanie  spraw związanych z procedurą naboru.

 

§ 23

Do zakresu działania stanowiska pracy ds. obsługi Rady należy:

1.Wykonywanie zadań związanych z wyborami: Prezydenta RP, do Parlamentu RP i Parlamentu Europejskiego, referendami krajowymi i lokalnymi, samorządu terytorialnego, samorządu mieszkańców, ławników ludowych.

2.Obsługa kancelaryjno-biurowa    Rady Miejskiej i Komisji, organizacyjne przygotowanie posiedzeń Rady i Komisji.

3. Opracowywanie materiałów z obrad Rady i Komisji oraz przekazywanie  ich odpowiednim jednostkom i nadzór nad ich realizacją.

4. Zapewnienie terminowego przedstawienia radnym  materiałów będących  tematem obrad Rady Miejskiej oraz Komisji.

5. Prowadzenie rejestru uchwał Rady i Komisji, wniosków i opinii oraz interpelacji i wniosków radnych.  

6. Czuwanie nad terminowym załatwianiem wniosków, opinii i  interpelacji.

7. Koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych oraz rozstrzygnięć wydanych przez Radę i  jej organy.

8. Pomoc techniczna przy opracowywaniu  projektów planów pracy Rady i Komisji oraz informowanie zainteresowanych o zadaniach  wynikających z uchwalonych programów i planów.

9. Organizowanie w zakresie wskazanym przez Radę przeprowadzania konsultacji społecznych nad projektem rozstrzygnięć poddanych konsultacji  oraz podawanie wyników do wiadomości publicznej.

10.  Opracowywanie  informacji, ocen i wniosków, w szczególności dotyczących wykorzystania opinii o wnioskach Komisji przez organy, do których były one kierowane, prawidłowości i terminowości realizacji interpelacji i wniosków radnych.

11.  Czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych, a w szczególności wynikających z  ochrony stosunku pracy radnych i przygotowanie projektów decyzji w tych sprawach, koordynacja spraw związanych z dyżurowaniem radnych.

12.  Terminowe przesyłanie uchwał Rady do Wojewody (w trybie nadzoru)

13.   Współpraca z komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie w zakresie przekazywania uchwał Rady do realizacji, do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  do publikacji (uchwał  stanowiących prawo miejscowe).

14.  Współpraca z organami samorządu mieszkańców (sołectwami w zakresie spraw  zastrzeżonych w statucie gminy do władczej właściwości Rady).

15.  Prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego  i udostępnianie do powszechnego wglądu.

16.  Przechowywanie oświadczeń  o stanie majątkowym radnych.

17.  Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających od obywateli do Rady.

18.  Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem tytułów przez Radę Miejską: „Honorowy Obywatel Kałuszyna”, „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn”.

 

§ 24

Do zakresu działania stanowiska pracy ds. organizacyjno-kadrowych i oświatowych należy w szczególności:

1.Prowadzenie ewidencji  przepisów prawnych organów  władzy oraz administracji rządowej i samorządowej oraz współdziałanie  przy wykonywaniu zadań wynikających z tych przepisów.

     2. Obsługa spotkań Burmistrza z mieszkańcami, w tym zebrań wiejskich.

3. Ewidencjonowanie i współdziałanie  przy realizacji wniosków  zgłaszanych w trakcie wyborów do organów samorządu mieszkańców  oraz innych spotkań z mieszkańcami Gminy.

4. Współdziałanie ze stanowiskiem pracy  ds. obsługi Rady Miejskiej w realizacji zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, do Parlamentu, do Parlamentu Europejskiego, samorządu terytorialnego i organów  samorządu mieszkańców, wyboru ławników sądowych oraz referendami ogólnokrajowymi i lokalnymi.

5. Współdziałanie przy załatwianiu wniosków i interpelacji radnych.

6. Prowadzenie spraw  związanych z podziałem na sołectwa i spraw sołtysów, wyrażanie opinii o zmianie nazw miejscowości.

7. Prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi.

8. Organizowanie załatwiania skarg i wniosków  obywateli kierowanych do Burmistrza, prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

     9.Współpraca z Sekretarzem przy opracowywaniu  projektów aktualizacji regulaminu organizacyjnego Urzędu.

     10. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu  oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, a w szczególności;

1/ prowadzenie     akt osobowych w/w pracowników,  

2/ Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy, odpowiedzialnością porządkową pracowników, wyróżnianiem, nagradzaniem, ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu pracy;

3/Współdziałanie  z Sekretarzem przy opracowywaniu i  aktualizacji zakresów czynności, dla poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie.

4/ Prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Urzędu.

5/ Prowadzenie spraw  dotyczących przyznawania  ryczałtów  na używanie  własnych pojazdów do celów służbowych.

6/ Prowadzenie ewidencji i zbioru upoważnień udzielonych przez Burmistrza do wykonywania zadań przez pracowników w jego imieniu.

7/ Prowadzenie  spraw związanych z zatrudnianiem w Urzędzie stażystów i przyjmowaniem praktykantów.

8/ Organizowanie na potrzeby Urzędu prac interwencyjnych i robót publicznych finansowanych ze środków finansowych Powiatowego Urzędu Pracy. 

9/ Zapewnienie prawidłowych warunków  BHP oraz spraw socjalno-bytowych pracowników.

10/ Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym.

11/ Prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych.

    11.Zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną i roboczą, środki medyczne /apteczka/ oraz prowadzenie rozliczeń.               

    12. Prowadzenie spraw z zakresie oświaty, będących w kompetencji organu prowadzącego, w szczególności :

1)       Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

2)      Przygotowywanie projektu opinii w sprawie  powierzenia lub odwołania  ze stanowiska  wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego placówki oświatowej.

3)       Prowadzenie całokształtu spraw związanych z procedurą  awansu zawodowego  nauczycieli.

4)       Przygotowywanie  informacji z zakresu oświaty na potrzeby organu prowadzącego i organu nadzoru.

5)       Analiza i opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola.

6)       Współpraca z dyrektorami szkół i przedszkola w zakresie spraw organizacyjnych.

7)       Wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem Karty Nauczyciela i reformy edukacyjnej.

8)       Przygotowywanie dokumentacji związanej  z tworzeniem, likwidacją i przekształcaniem  placówek oświatowych.

9)  Prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

10) Wykonywanie zadań związanych z  prowadzeniem  systemu informacji oświatowej.

11) Koordynacja działań placówek oświatowych związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł  finansowania ich działalności.

13. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i zasiłków szkolnych     uczniom na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz przygotowywanie projektów decyzji. 

14. Prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów do szkół.

15. Współdziałanie w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz nadawania  im statutu.

17. Przygotowywanie  projektów programów profilaktycznych, zdrowotnych oraz o charakterze społecznym, ukierunkowanych na przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi.

18. Koordynowanie spraw z zakresu organizacji  działalności kulturalnej.

19.Prowadzenie ewidencji instytucji kultury.

20. Współpraca z instytucjami kultury i środowiskami twórczymi przy organizowaniu imprez  w zakresie realizacji zadań na rzecz upowszechniania  kultury, tradycji  i ochrony dziedzictwa narodowego.

21. Zapewnienie odpowiednich warunków  działania i rozwoju Biblioteki Publicznej.

22. (uchylony)

23. Współdziałanie  z organizacjami,  klubami sportowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 

24. Przygotowywanie  projektu opinii w sprawie  powołania i  odwołania Komendanta Komisariatu Policji.

25. Przygotowywanie projektu opinii w sprawie  mianowania i zwalniania ze stanowiska kierownika Posterunku.

26. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy, przygotowywanie decyzji.

27. Prowadzenie spraw  będących w kompetencji Burmistrza z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech.

28. Prowadzenie „Wykazu gminnych jednostek organizacyjnych Gminy”

 

§ 25

Do zakresu działania stanowiska pracy ds. kancelaryjno- administracyjnych i obsługi informatycznej należy w szczególności:

1.Obsługa  sekretariatu.

2. Prowadzenie spraw kancelaryjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną,  należących do punktu kancelaryjnego, w szczególności: prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących przyjmowanie pism składanych bezpośrednio do kancelarii Urzędu, przekazywanie korespondencji pracownikom zgodnie z dekretacją, wysyłanie korespondencji, odbieranie  korespondencji z  poczty.

3. Wykonywanie czynności związanych z przesyłkami mylnie doręczonymi – zwracanie bezzwłocznie dostawcy usługi pocztowej lub przesyłanie  bezpośrednio do właściwego adresata.

4. Obsługa centrali telefonicznej Urzędu.

5. Zamawianie pieczęci stosowanych przez organy Gminy i w Urzędzie Miejskim,  prowadzenie ich rejestru.

6. Prenumerata aktów prawnych i  czasopism, zamawianie literatury fachowej i prowadzenie  jej ewidencji.

7. Zaopatrywanie pracowników w materiały techniczno-biurowe oraz  rozliczanie się z zakupionych materiałów.

8. We współpracy z sekretarzem i skarbnikiem zapewnienie właściwego oznakowania pomieszczeń biurowych i sprzętu.

9. Aktualizacja informacji wywieszanych na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu i na zewnątrz. 

10. Wyposażenie stanowisk pracy  w techniczne urządzenia  oraz pomieszczeń biurowych Urzędu w meble.

11. Prowadzenie spraw związanych z naprawami i konserwacją sprzętu Urzędu.

12.Zaopatrywanie pracowników w materiały eksploatacyjne do  używanego sprzętu, prowadzenie ewidencji wydawanych materiałów /tonerów do drukarek/.

13. Prowadzenie spraw zabezpieczenia  przeciwpożarowego w Urzędzie.

14. Prowadzenie ewidencji wyposażenia  pomieszczeń Urzędu oraz gospodarowanie nim.

15. Prowadzenie spraw związanych z poświadczaniem  własnoręczności podpisu w obecności Burmistrza, stwierdzaniem zgodności kopii dokumentu z oryginałem.

16.Prowadzenie spraw archiwum zakładowego, w szczególności;

1)      Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie udzielania wiążących wyjaśnień w sprawie przygotowania dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego;

2)      Przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych, zabezpieczenie, przechowywanie  oraz  prowadzenie jej ewidencji;

3)      Przeprowadzanie skontrum dokumentacji;

4)      Udostępnianie  przechowywanej dokumentacji;

5)      Inicjowanie brakowania  dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu;

6)      Przygotowanie  materiałów archiwalnych  do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego.

17. Wykonywanie czynności wynikających z kodeksu postępowania cywilnego, między innymi: przyjmowanie pism sądowych, przyjmowanie pism sądowych w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania, wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora, o egzekucji komorniczej i skarbowej oraz innych.

18.  Udzielanie informacji interesantom o sposobie załatwienia sprawy, wydawanie druków w typowych sprawach.

19. Administracja Biuletynu Informacji Publicznej, współdziałanie  z poszczególnymi stanowiskami pracy w zakresie udostępniania informacji publicznej w BIP-ie.

20. W zakresie informatyki:     

1)      Współdziałanie w zakresie wdrażanie nowych technik i rozwiązań informatycznych /e-urząd/ dla komunikowania się  interesantów z Urzędem drogą elektroniczną, w szczególności :

a) obsługa elektronicznej  skrzynki podawczej,

b)  elektroniczne doręczanie pism adresatom, obsługa bezpiecznego (kwalifikowalnego) podpisu  elektronicznego,

c) zapewnienie  dostępu do Internetu i poczty elektronicznej  na stanowiskach pracy w Urzędzie.

d) udzielanie  wsparcia pracownikom urzędu z zakresu korzystania z  systemów  operacyjnych,  właściwego użytkowania sprzętu, wdrażania nowych programów  i ich aktualizacji.

2)      Przesyłanie drogą elektroniczną aktów prawa miejscowego celem publikacji w Dziennikach Urzędowych Województwa Mazowieckiego.

3)      Współdziałanie z administratorem systemów informatycznych w  przedmiocie administrowania siecią informatyczną oraz bazami danych systemów będących w użytkowaniu  Urzędu, w szczególności:

a) prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego, urządzeń wchodzących w jego skład  oraz użytkowanych oprogramowań;

b) przyjmowanie  i zgłaszanie awarii systemu, sprzętu oraz konserwacji;

c) zgłaszanie  zapotrzebowania na urządzenia zabezpieczające, niszczące;

d) gospodarowanie sprzętem informatycznym w urzędzie, współdziałanie z Referatem Finansowym w szczególności odnośnie oznakowania,  przyjmowania na stan , likwidacji;

4)      Redagowanie  i aktualizacja strony internetowej Urzędu;

5)      Współdziałanie z poszczególnymi stanowiskami pracy w Urzędzie  oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie  pozyskiwania  informacji do zamieszczania  na stronie  internetowej Urzędu.

 

§ 26

I. Do  zakresu działania  pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych należy :

1. Wykonywanie zadań na  rzecz tworzenia i wzmacnianie lokalnej koalicji trzeźwości.

2. Współpraca z sądami oraz organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Przygotowywanie  projektu  gminnego programu rozwiązywania  problemów alkoholowych  przy współpracy z Gminną Komisją  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz  koordynowanie działań związanych z jego realizacją po uchwaleniu przez Radę.

4.Przygotowywanie decyzji zezwalających na sprzedaż napojów  alkoholowych.

5. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia liczby  punktów sprzedaży napojów  zawierających powyżej 4,5 %  alkoholu oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów.

6. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi  i organizacjami pozarządowymi przy rozwiązywaniu zjawisk patologii społecznej, w tym narkomanii.

7.Prowadzenie spraw związanych z rozwiązywaniem zjawisk patologii społecznej oraz współdziałanie  w tym zakresie z Policją.

8. Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 II. Do zakresu działania stanowiska pracy ds. działalności gospodarczej należy:

W zakresie ewidencji działalności gospodarczej:

1.      Przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej ( CEIDG) składanych przez przedsiębiorców   w tradycyjnej formie.

2.      Przekształcanie składanych wniosków  w formę elektroniczną i wysyłanie  do CEIDG.

3.      Zawiadamianie właściwych  organów administracji publicznej w razie powzięcia  wiadomości  o wykonywaniu  działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a także  w razie  stwierdzenia  zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania  szkód majątkowych w znacznych  rozmiarach  lub naruszenia  środowiska  w wyniku  wykonywania działalności.

4.      Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego, polegających na zapewnieniu:

1)      wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności,

2)      dostępu do urzędowych formularzy wniosków,

3)      informacji o wysokości opłat i sposobie ich uiszczania,

4)      informacji o właściwości miejscowej sądów rejestrowych.

5.      Informowanie przedsiębiorców o procedurach i formalnościach związanych z działalnością gospodarczą.

6.      Wykonywanie innych  zadań wynikających z ustawy   z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności   gospodarczej.

7.      Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie gminy w przedmiocie promocji   przedsiębiorczości.

8.      Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk, w szczególności:  

1)      Organizowanie  handlu na targowiskach wg zasad ustalonych w Regulaminie, wnioskowanie  prac modernizacyjnych na  targowiskach.

2)      Nadzorowanie  pracy inkasentów  targowisk i rozliczanie  ich z inkasa  należności, zapewnienie prawidłowości poboru opłaty targowej. 

9.      Rozliczanie inkasentów z opłat pobieranych na obiektach sportowych i rekreacyjnych.

10.  Zamawianie  druków opłaty, współpraca z Referatem Finansowym w zakresie ewidencjonowania w  książce  druków ścisłego zarachowania.

 

§ 27

Do zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.

2. Ochrona systemów  i sieci  teleinformatycznych.

3. Zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej.

4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów  o ochronie  tych informacji.

5. Opracowanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji.

6. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

§ 28

Zastępca burmistrza wykonuje następujące zadania z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych:

1.      Zapewnienie opracowania i aktualizowania dokumentacji, opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki  techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.   

2.      Zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

3.      Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych w Urzędzie Miejskim.

 

§ 29

Do zadań Administratora systemu należy  zapewnienie  prawidłowego funkcjonowania  systemu teleinformatycznego oraz przestrzegania zasad i wymagań  bezpieczeństwa,  przewidzianych dla systemu  teleinformatycznego.

 

§ 29a

Do zakresu działania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy wykonywanie czynności przypisanych Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego podczas jego nieobecności, w szczególności:

    1. Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z przygotowywaniem, sporządzaniem i zmianami aktów stanu cywilnego:

1)      przyjmowanie wymaganych przepisami prawa dokumentów i zapewnień o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa,

2)      wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających  zawarcie małżeństwa konkordatowego  ze skutkami w prawie polskim,

3)      przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

    2. Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństwa i zgonu) oraz wydawanie odpisów zupełnych i skróconych z akt stanu cywilnego.

    3. Udzielanie ślubów.

 

§ 30

Do zakresu działania woźnej  należy w szczególności:

1. Wykonywanie codziennie w dni robocze prac porządkowych polegających na:

1) odkurzaniu dywanów i wykładzin  dywanowych, opróżnianiu koszów i wynoszenie śmieci, ścieranie  na mokro /mycie/ powierzchni podłóg w pokojach biurowych, na klatce schodowej i korytarzach;

2) utrzymaniu w czystości blatów biurek  i stołów;

3) utrzymaniu w czystości  toalet.

2. Zamykanie pomieszczeń biurowych oraz budynku na wszystkie zamki, po uprzednim  sprawdzeniu zamknięcia okien i wyłączenia odbiorników prądu.

3. Raz w tygodniu ścieranie kurzu z parapetów okiennych i szaf.

4. Raz w miesiącu  mycie drzwi, odkurzanie ścian, dokładne umycie i zapastowanie podłóg, klatki schodowej i korytarzy.

5. Dwa razy w roku umycie wszystkich okien w budynku Urzędu.

6. Dbałość o kwiaty  znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu.

7. Utrzymywanie czystości i estetyki na zewnątrz budynku.

8. Zimowe utrzymanie schodów i terenu przed budynkiem  Urzędu.

9. Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego.

 

§ 30a

 Do zakresu działania robotnika gospodarczego  należy w szczególności:

1.      Wykonywanie prostych  prac naprawczych  w budynku Urzędu Miejskiego  i na zewnątrz budynku.

2.      Prace przy utrzymaniu  czystości i  porządku w otoczeniu  budynku Urzędu, a w szczególności:          

- w okresie letnim koszenie, zbieranie skoszonej trawy, grabienie, pielęgnacja nasadzeń (podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, i tym podobne), które znajdują  się przed  budynkiem,

- w okresie zimowym odśnieżanie i dbanie o właściwy stan  nawierzchni ciągów komunikacyjny przed Urzędem oraz parkingu.

3.      Wykonywanie prac  porządkowych oraz pielęgnowanie zieleni na innych obiektach użyteczności publicznej, wskazanych w zakresie czynności.

4.      Obsługiwanie i konserwacja sprzętu technicznego wykorzystywanego  w pracy.

5.      Wykonywanie zadań  i czynności pomocniczych w stosunku do innych pracowników, polegających między innymi na: pomocy  w załadunku i rozładunku towarów /materiały biurowe, meble, przesyłki o dużej objętości/,   przy wykonywaniu dekoracji miasta na święta i inne okoliczności.

 

§ 31

Do zakresu działania kierowcy samochodu ciężarowego  należy w szczególności:

1. Utrzymanie w stałej gotowości bojowej  samochodów gaśniczych.

2. Wykonywanie obowiązków kierowcy oraz przestrzeganie terminów przeprowadzania przeglądów technicznych pojazdów.

3. Wykonywanie konserwacji samochodów polegającej na wymianie oleju w silniku, myciu pojazdów, sprawdzaniu funkcjonowania poszczególnych mechanizmów, niedopuszczenie do gwałtownego pogorszenia się stanu technicznego, tankowanie paliwa.

4. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w powierzonym mieniu /samochodu strażackiego/, spowodowane niedbalstwem, brakiem należytej staranności i uwagi.

5. Przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania czynności.

 

§ 32

Obsługę prawną Urzędu prowadzi wybrana  kancelaria prawna na podstawie umowy cywilno-prawnej.

 

§ 33

Wprowadza się następującą symbolikę przy znakowaniu akt przez pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych w Urzędzie:

1. Zastępca Burmistrza - ZAB

2. Sekretarz -  SEM

3. Referat Finansowy - FPB

4. Urząd Stanu Cywilnego w zakresie spraw:

1) Urząd Stanu Cywilnego – USC

 2) Stanowisko pracy ds. obywatelskich  i  obronnych -  SOO

5. Referat Organizacyjno-Administracyjny:

1) Kierownik Referatu - ORA

2) Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej – ORM

3) Stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych i oświatowych – OKO

4)Stanowisko pracy ds.   spraw kancelaryjno-administracyjnych i obsługi informatycznej – OKI

6.Referat Inwestycji i Rozwoju :

1)Kierownik Referatu - Stanowisko pracy ds. inwestycji i zamówień publicznych  - PIR

2)Stanowisko pracy ds. funduszy i programów pomocowych  oraz rozwoju gminy – FPR   

3) Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i  ochrony środowiska – GPS

4) Stanowisko pracy  ds. gospodarki nieruchomościami, komunalnej i  promocji gminy – NKP

5) Stanowisko pracy ds. drogownictwa i rolnictwa  – SDR

6) Stanowisko pracy ds. sportu i rekreacji –SSR.

7.  Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – PAZ

8. Stanowisko pracy ds. ewidencji działalności gospodarczej –DGT. 

 

V. Zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu  i wydawaniu aktów prawnych

 

§ 34

 

1.      Na podstawie uprawnień ustawowych  Radzie i Burmistrzowi przysługuje prawo stanowienia aktów    prawa miejscowego obowiązujących na terenie Gminy. 

2.      Aktami prawnymi  w rozumieniu  niniejszego Regulaminu  są uchwały Rady oraz zarządzenia Burmistrza.

3.      Rada i Burmistrz mogą wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

4.      Tryb podejmowania przepisów  gminnych oraz ich ogłaszanie określa Statut Gminy.

5.      Przy opracowywaniu projektów aktów prawnych stosuje się zasady techniki prawodawczej, określonej w przepisach szczególnych.

6.      Projekty aktów prawnych  pod względem merytorycznym i redakcyjnym   opracowują właściwe  referaty lub jednostki organizacyjne zgodnie z ustalonym zakresem zadań. 

7.      Do projektu aktu prawnego  winno być załączone uzasadnienie wyjaśniające celowość lub potrzebę jego wydania.

8.      Opracowywane akty prawne nie mogą powtarzać przepisów zawartych w aktach prawnych powszechnie obowiązujących ani zawierać postanowień wykraczających poza  granice upoważnienia ustawowego.

9.      Projekty aktów prawnych  wymagają zaopiniowania pod względem prawnym i redakcyjnym  przez radcę prawnego. 

 

§ 35

1.      Rejestr  zarządzeń Burmistrza   prowadzi stanowisko pracy ds. organizacyjno- kadrowych  i oświatowych.

2.      Rejestr uchwał Rady Miejskiej Kałuszyna  prowadzi stanowisko pracy ds. obsługi Rady.

 

VI. Organizacja działalności  kontrolnej

 

§ 36

1. W urzędzie funkcjonuje kontrola zarządcza.

2. Funkcjonowanie  adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie zapewnia Burmistrz.

3. System kontroli zarządczej  tworzą procedury wewnętrzne, regulaminy, instrukcje, wytyczne, zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników, a także inne dokumenty wewnętrzne, wyznaczające sposoby postępowania w Urzędzie.

4. Wykonanie kontroli zarządczej stanowią wszelkie mechanizmy kontroli w zakresie m.in.:

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi,

2) efektywności i skuteczności  realizacji zadań,

3) operacji finansowych i gospodarczych,

4) systemów informatycznych.

5.Działania w zakresie  monitorowania  i koordynacji systemu kontroli zarządczej podejmuje Burmistrz lub osoba działająca  na podstawie  pełnomocnictwa  udzielonego przez Burmistrza  w formie pisemnej.

6. Tryb i szczegółowe zasady przeprowadzania  działań kontrolnych, podejmowanych w ramach kontroli zarządczej określają odrębne zarządzenia Burmistrza.

7.  Na stanowisku pracy ds. organizacyjno-kadrowych i oświatowych prowadzona jest „Książka kontroli zewnętrznych”.

 

VII. Zasady podpisywania pism i decyzji

 

§ 37

Burmistrz osobiście podpisuje:

1.      Zarządzenia , decyzje, regulaminy wewnętrzne.

2.      Pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz.

3.      Pisma zawierające oświadczenie woli w zakresie bieżącej działalności Gminy.

4.      Umowy o pracę z pracownikami   Urzędu   oraz z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy.

5.      Udzielanie pracownikom kar porządkowych.

6.      Wnioski o nadanie odznaczeń państwowych.

7.      Pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu.

8.      Odpowiedzi na interpelacje poselskie oraz wnioski i interpelacje radnych.

9.      Odpowiedzi na skargi i wnioski wnoszone do Urzędu.

10.  Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.

11.  Decyzje administracyjne z zakresu administracji publicznej, do których wydania w jego imieniu  nie upoważnił pracowników Urzędu. 

 

§ 38

1.      Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik podpisują dokumenty i pisma  w ramach posiadanych  kompetencji i udzielonych im upoważnień jeżeli nie są zastrzeżone do podpisu Burmistrza.

2.      W przypadku nieobecności Burmistrza, Zastępca podpisuje wszystkie pisma, związane z bieżącymi  sprawami Gminy.

3.      Korespondencję w sprawie toczącego się postępowania podpisuje Sekretarz, kierownik referatu lub w ramach udzielonego upoważnienia pracownik na samodzielnym stanowisku pracy.

 

§ 39

1.Pracownicy przygotowujący projekty pism , w tym decyzji  administracyjnych parafują je zamieszczając (nazwisko i imię,   stanowisko służbowe i nr telefonu)    na końcu tekstu projektu dokumentu z lewej strony.  

2.Projekty uchwał, zarządzeń, umów winny być parafowane przez radcę prawnego.

 

§ 40

1. Burmistrz może upoważnić   pracowników  Urzędu  lub kierowników jednostek organizacyjnych    do wydawania  w jego imieniu decyzji administracyjnych  z zakresu administracji publicznej, zaświadczeń i załatwiania spraw.

2. Upoważnienia o których mowa w ust. 1 są  udzielane w formie pisemnej i ewidencjonowane na stanowisku pracy ds. organizacyjno-kadrowych i oświatowych.

 3.Udzielanie upoważnień nie ogranicza praw Burmistrza do podejmowania decyzji w zakresie udzielonego upoważnienia.

4. Upoważniony pracownik podpisuje pisma pod pieczątką z upoważnienia Burmistrza (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe).

 

VIII. Przekazywanie stanowisk pracy

 

§ 41

1.Stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim podlegają przekazywaniu w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Protokół zdawczo - odbiorczy powinien zawierać:

1/ oznaczenie stanowiska przekazującego i przejmującego,

2/ wykaz dokumentów  i innych przedmiotów  podlegających przekazaniu,

3/ uwagi o ilości sporządzonych protokołów i ich adresatów ,

4/ podpisy przekazującego i przejmującego.

3. Przekazywanie  stanowisk odbywa się w obecności Sekretarza. 

4. Protokoły z przekazywania ewidencjonowane są na stanowisku ds. organizacyjno-kadrowych i oświatowych oraz stanowisku, którego przekazanie  dotyczy.

5. Nadzór nad prawidłowym przekazywaniem stanowisk  pracy sprawuje Sekretarz.

 

IX. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli oraz skarg i wniosków

 

§ 42

1.  Zasady i tryb  postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli do Urzędu regulują Kodeks postępowania administracyjnego , Instrukcja kancelaryjna, określona  Rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.   a także przepisy  szczególne  z zakresu  załatwianych spraw oraz dotyczące  organizacji, przyjmowania , rozpatrywania  i załatwiania skarg i wniosków  obywateli.

2. Pracownicy Urzędu  zobowiązani są do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli  ponoszą pracownicy  zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.

4. Nadzór i koordynację działań  komórek organizacyjnych Urzędu  w zakresie  załatwiania  indywidualnych spraw  obywateli, w tym zwłaszcza skarg i wniosków   sprawuje  Sekretarz.

 

§ 43

1. Przy załatwianiu indywidualnych spraw  pracownicy  Urzędu są zobowiązani do:

    1/ Udzielania informacji niezbędnych  przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów,                           

    2/Informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy,

    3/ Powiadomienia  o przedłużeniu  terminów  rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia takiej  konieczności.

2. Interesanci mają prawo uzyskać informację w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej, faksowej lub elektronicznej.

 

§ 44

 

1. Burmistrz  przyjmuje interesantów  w sprawach :

    1/ indywidualnych w każdy wtorek tygodnia  w godzinach  od 7.30 do 15.30

     2/ skarg i wniosków  w każdy wtorek tygodnia po godzinach pracy Urzędu od godz. 15.30 do 16.30.

2. Zastępca Burmistrza  przyjmuje interesantów w sprawach:

    1/ indywidualnych  w każdą środę  tygodnia w godzinach od 7.30 do 15.30,

     2/ skarg i wniosków  w każdą środę tygodnia po godzinach pracy Urzędu od godz. 15.30 do 16.30.

3. W przypadku nieobecności Burmistrza lub jego Zastępcy skargi i wnioski  określone w pkt 1 i 2 przyjmuje Sekretarz w godzinach urzędowania.

4. Pozostali pracownicy  Urzędu przyjmują obywateli w sprawach indywidualnych codziennie w godzinach urzędowania.

 

§ 45

 

1.Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie , telegraficznie, za pomocą telefaksu lub  ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji  elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę  podawczą.

2.Skargi i wnioski zgłoszone ustnie, przyjmuje się sporządzając protokół przyjęcia, w którym zawiera się ich treść. Protokół powinien być podpisany przez wnoszącego sprawę oraz przyjmującego zgłoszenie.

3.Skargi i wnioski wpływające do Urzędu rozpatrują i załatwiają:

1/      Rada – w sprawach dotyczących działalności Burmistrza i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

2/      Burmistrz – w sprawach dotyczących zadań realizowanych przez Urząd.

4. Kwalifikacji skarg i wniosków dokonuje się stosownie  do zawartej  w nich treści zgodnie z przepisami  Działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego.

5.Skargi i wnioski  złożone przez obywateli podlegają niezwłocznie ewidencji w rejestrze  skarg i wniosków.

6.Rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu podlegających rozpatrzeniu przez Radę prowadzi pracownik na stanowisku pracy ds. obsługi Rady.

7.Rejestr skarg i wniosków wpływających do urzędu podlegających rozpatrzeniu przez burmistrza  prowadzi pracownik na stanowisku pracy ds. organizacyjno-kadrowych i oświatowych.

8. Po zarejestrowaniu  skargę  lub wniosek   przekazuje się do załatwienia  wg właściwości  wyznaczonym  adresatom.

 

§ 46

1. Pracownicy odpowiedzialni za załatwienie skargi  po wyjaśnieniu  zarzutów  w niej zawartych  zwracają skargę  wraz z całością  materiałów  dowodowych pracownikowi  prowadzącemu  ewidencję  skarg  i wniosków.

2. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Burmistrz. 

3.  Informacje o załatwianiu  skarg i wniosków  są  przedkładane w okresach rocznych  na posiedzeniach Rady. 

 

§ 47

1. Na  stanowiskach pracy   prowadzona jest ewidencja krytycznych publikacji  prasowych  dotyczących  działalności Gminy, wg zakresu rzeczowego sprawy.

2.Odpowiedzi na publikacje krytyczne udzielane są  w ciągu miesiąca od otrzymania, względnie  powzięcia wiadomości  o odpowiedniej publikacji lub interwencji.

 

Postanowienia końcowe

 

Zobowiązuje się pracowników Urzędu,  do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.  Zmiany niniejszego regulaminu dokonuje się w formie przewidzianej dla jego nadania.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Cudna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-09 17:20:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-25 09:02:59
  • Liczba odsłon: 1917
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496734]

przewiń do góry