Zaządzenie Nr 62.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 grudnia 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015.pdf

Zarządzenie Nr 61.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 grudnia 2015r w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim.pdf  

Zarządzenie Nr 60.2015 Burmistrza Kałuszyna w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku”.pdf
Zał. Projekt uchwały.pdf
Zarządzenie Nr 59.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.pdf

Zarządzenie Nr 58.2015 burmistrza Kałuszyna z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021 oraz uchwały budżetowej na 2016r.pdf

zarzadzenie_57_2015.pdf

Zarządzenie Nr 56.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.pdf

Zarządzenie Nr 55.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 października 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.pdf

Zarządzenie Nr 54.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 16 października 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Kałuszynie powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.pdf

zarzadzenie_52_2015_1.pdf

Zarządzenie Nr 51.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 2 października 2015r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Kałuszyn oraz innych świadczeń pieniężnych.pdf

Zarządzenie Nr 50.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 2 października 2015 w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania chodników, ulic oraz dróg w sezonie zimowym 2015/2016 na drogach /ulicach/ gminnych na terenie Gminy Kałuszyn.pdf

Zarządzenie Nr 49.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.pdf

Zarządzenie Nr 48.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.pdf  

Zarządzenie Nr 47.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 17 września 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kałuszynie.pdf

Zarządzenie Nr 46.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 września 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Kałuszynie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.pdf

Zarządzenie Nr 45.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.pdf

Zarządzenie Nr 44.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za I półrocze 2015r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

Zarządzenie Nr 42.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015r.pdf

Zarządzenie Nr 41.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf

Zarządzenie Nr 40.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Chrościcach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.pdf

Zarządzenie Nr 39.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 sierpnia 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.pdf

Zarządzenie Nr 38.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie.pdf

Zarządzenie Nr 36.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015.pdf

Zarządzenie Nr 35.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Kałuszynie na rok szkolny 2015/2016.pdf

Zarządzenie Nr 34.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Kałuszynie na rok szkolny 2015/2016.pdf

Zarządzenie Nr 33.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kałuszynie oraz Szkoły Filialnej w Chrościcach na rok szkolny 2015/2016.pdf

Zarządzenie Nr 32.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

Zarządzenie Nr 31.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.pdf

Zarządzenie Nr 30.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019.pdf

Zarządzenie Nr 29.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.pdf

Zarządzenie Nr 28a.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 maja 2015r. w sprawie dokonania wyboru oferty na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego": pn. "Wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, działalności wydawniczej promującej dziedzictwo kulturowe i historię Gminy Kałuszyn" przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf

Zarządzenie Nr 28.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 25 maja 2015r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.pdf

Zarządzenie Nr 27.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 25 maja 2015r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim.pdf

Zarządzenie Nr 26a.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.pdf

Zarządzenie Nr 26.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 22 maja 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.pdf

Zarządzenie Nr 24.2015 Burmistrza Kałuszyna z nia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/09 Burmistrza Kałuszyna z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.pdf

Zarządzenie Nr 23.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 kwietnia w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Chrościcach.pdf

Zarządzenie Nr 22.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.pdf

Zarządzenie Nr 21.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019.pdf

Zarządzenie Nr 20.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.pdf

Zarządzenie Nr 19.2015.pdf

Zarządzenie Nr 18.2015.pdf

Zarządzenie Nr 17.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w Gminie Kałuszyn w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. .pdf

Zarządzenie Nr 16.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 kwietnia 2015r w sprawie: powołania komisji konkursowej  ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach na realizację następujących zadań publicznych z zakresu: „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”  i z zakresu: „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2013 poz.594 ze zm.), oraz  art. 15 ust. 2a-b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 ze zm.).pdf

Zarządzenie Nr 15.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.pdf

Zarządzenie Nr 14.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 marca 2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019.pdf

Zarządzenie Nr 13.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015.pdf

Zarządzenie Nr 12.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 marca 2015 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2014r, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego.pdf

Zarządzenie Nr 11.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.pdf

Zarządzenie Nr 10.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 marca 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: " Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym": pn. "Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem edukacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn" przez przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf

Zarządzenie Nr 9.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie w 2015roku dwóch zadań z zakresu "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf

Zarządzenie Nr 8.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 02 marca 2015r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf

Zarządzenie Nr 7.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 2 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w drodze przetargowej.pdf

Zarządzenie Nr 6.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 lutego 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.pdf

Zarządzenie Nr 5.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Kałuszyn.pdf

Zarządzenie Nr 4.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy.pdf

Zarządzenie Nr 3.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kałuszynie.pdf

Zarządzenie Nr 2.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019.pdf

Zarządzenie Nr 1.2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-31 08:12:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-25 09:12:37
  • Liczba odsłon: 2022
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496750]

przewiń do góry