Obwieszczenie Nr GPS.6733.9.2016 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej oświetlenia drogi gminnejps6733_9_2016_29122016.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6733.10.2016 w  sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6220.8.2016 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6220.7.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sinołęka, gm. Kałuszyn”.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 29 grudnia 2016r. o 11.00.pdf


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym - dz. Nr. 3232/1.3232/2.pdf


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - lokal.pdf


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - część działki Nr ewid. 4121.pdf


OGŁOSZENIE BURMISTRZA KAŁUSZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B, uchwalonego przez Radę Miejską w Kałuszynie uchwałą nr XXII/190/2013 z dnia 27 września 2013 r.pdf


Obwieszczenie GPS.6220.7.2016 dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sinołęka, gm. Kałuszyn”.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 29 listopada 2016 o godz. 12.00.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6220.8.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”.pdf


Zawiadomienie Nr GPS.6733.8.2016 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Falbogi.pdf


Obwieszczenie Nr GPS 6733.9.2016 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej oświetlenia drogi gminnej.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie dnia 9 listopada 2016r.pdf


Obwieszczenie GPS.6733.8.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Falbogi.pdf


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej.pdf


Obwieszczenie GPS.6220.6.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Dystrybucyjnego LIDL Kałuszyn wraz z infrastrukturą techniczną – doziemne instalacje zewnętrzne.pdf


Ogłoszenie konkursu na realizację "Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w gminie Kałuszyn"mage10027.pdf

Załącznik Nr 1.doc

Załacznik Nr 2.doc

Załącznik Nr 3.doc

Załącznik Nr 4.doc

Załącznik Nr 5.doc

Załącznik Nr 6.doc


Obwieszczenie Nr GPS.6721.6.2016r. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Dystrybucyjnego LIDL Kałuszyn wraz z infrastrukturą techniczną – doziemne instalacje zewnętrzne".pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 28 września 2016r.pdf


Ogłoszenie Burmistrza Kałuszyna Nr GPS.6721.2016 z dnia 07.09.2016r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B, uchwalonego przez Radę Miejską w Kałuszynie uchwałą nr XXII/190/2013 z dnia 27 września 2013 r.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6733.3.2016 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6220.1.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Olszewice I.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 11 sierpnia 2016r.pdf


Zawiadomienie Nr GPS.6220.6.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centrum Dystrybucyjnego LIDL Kałuszyn wraz z infrastrukturą techniczną – doziemne instalacje zewnętrzne.pdf


Zawiadomienie Nr GPS.6220.5.2016 o wydaniu decycji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym”.pdf


Obwieszczenie Nr. GPS 6733.3.2016r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym.pdf


Obwieszczenie Nr. 6733.4.2016 o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6220.5.2016 o prowadzonym postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym”.pdf


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo – pomiarowymi dla zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych w miejscowości Przytoka.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 14.07.2016r.pdf


Wykaz nieruchomości położonych w Kałuszynie przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.pdf


Obwieszczenie GPS.6220.1.2016 Burmistrza Kałuszyna o prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Artura Raciborskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ARTJAR-ECO Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Brzóski 20. 05-300 Mińsk Mazowiecki, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Olszewice I na działce o nr. ew. 512/1 położnej w Olszewicach, gm. Kałuszyn”.pdf


Obwieszczenie GPS.6733.4.2016.pdf


Wynik konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy "Ulica Browarna" ulicy w Kałuszynie.pdf


Obwieszczenie GPS 6220.5.2016.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie dnia 24 czerwca 2016r.pdf


Obwieszczenie GPS.6733.2.2016.pdf


Ogłoszenie o nieruchomościach do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.pdf


Obwieszczenie Nr GPS 6733.2.2016.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie dnia 27 kwietnia 2016r.pdf


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie  realizacji zadań publicznych z zakresu: „Ochrona i promocja zdrowia oraz działalności na rzecz osób starszych”.doc

Oferta_realizacji_zadania_publicznego.doc

Zarządzenie ogłoszenie konkursu - wypoczynek_2016.doc


Wykaz nieruchomości położonych w Kałuszynie przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 30 marca 2016r.pdf


Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6220.4.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kopalin".pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6733.1.2016 o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 29 lutego 2016r.pdf


Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6220.3.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Odzysk w instalacji zużytych opon (o kodzie 16 01 03)".pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6220.1.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Olszewice I na działce o nr. ew. 512/1 położnej w Olszewicach, gm. Kałuszyn.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6220.4.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kopalin w obrębie działek ewidencyjnych nr 55, 56, 57, 58, 59, obręb Przytoka, gmina Kałuszyn”,.pdf


Obwieszczenie GPS.6220.2.2016r. o prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Gminy Kałuszyn, z siedzibą w Kałuszynie przy ul. Pocztowej 1, zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 220624W, polegająca na zmianie nawierzchni gruntowej na utwardzoną w miejscowości Sinołęka, gm. Kałuszyn”.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6733.7.2015 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych energetycznych SN i NN, stacji transformatorowej oraz złącza SN, włączenie wybudowanych linii kablowych, stacji transformatorowej oraz złącza w sieć energetyczną NN i SN.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie dnia 26 stycznia 2016r.pdf