Zarządzenie nr 8 Burmistrza Miasta Kałuszyn w sprawie stworzenia ram organizacyjnych zapewniających wykonanie zadania dotyczącego opracowania opisu usług  świadczonych w gminie, wprowadzenia kart do stosowania oraz procedury aktualizacji kart w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.

 

Wykaz kart usługEwidencja ludności

 1. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy - zobacz
 2. Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy - zobacz
 3. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 2 miesiące - zobacz
 4. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego - zobacz
 5. Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące - zobacz
 6. Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące - zobacz
 7. Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności - zobacz
 8. Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych - zobacz - wniosek do pobrania
 9. Wydawanie Nr ewidencyjnych PESEL noworodkom - zobacz

 

Dowody osobiste

 1. Wydanie dowodu osobistego dla osoby, która ukończyła 18 lat - zobacz - wniosek do pobrania str. 1 , 2
 2. Wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat - zobacz  - wniosek do pobrania str. 1 , 2
 3. Wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 lat - zobacz - wniosek do pobrania str. 1 , 2

 

Rejestr wyborców

 1. Udostępnienie rejestru wyborców - zobacz - wniosek do pobrania
 2. Wniosek o wpis do rejestru wyborców - zobacz - wniosek do pobrania

 

Sprawy wojskowe

 1. Uznanie żołnierza lub poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny - zobacz - wniosek do pobrania
 2. Wypłata świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe - zobacz - wniosek do pobrania

 

Urząd Stanu Cywilnego

 1. Wydawanie dokumentów (odpisów) z ksiąg stanu cywilnego - zobacz - wniosek do pobrania
 2. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego - zobacz   - wniosek do pobrania
 3. Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego - zobacz - wniosek do pobrania
 4. Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - zobacz  - wniosek do pobrania  
 5. Zgłoszenie urodzenia dziecka - zobacz
 6. Zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego - zobacz  
 7. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego - zobacz
 8. Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - zobacz   - wniosek do pobrania
 9. Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - zobacz
 10. Rejestracja zgonu - zobacz

 

Podatki i opłaty lokalne

 1. Udzielenie ulgi wojskowej - zobacz     -  wniosek do pobrania
 2. Udzielenie ulgi inwestycyjnej - zobacz   -  wniosek do pobrania
 3. Udzielenie ulgi na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha - zobacz wniosek do pobrania
 4. Wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - zobacz   - wniosek do pobrania
 5. Umarzanie zaległości podatkowych - zobacz - wniosek do pobrania
 6. Odroczenie terminy płatności podatku - zobacz - wniosek do pobrania
 7. Rozłożenie podatku na raty - zobacz - wniosek do pobrania
 8. Wydanie zaświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego - zobacz - wniosek do pobrania

 

Działalność gospodarcza

 1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej do pobrania:
    zobacz wniosek.doc   
  zobacz wniosek.pdf

 2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane ze zbioru ewidencji gospodarczej - zobacz
 3. Wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej zobacz

 

 

Zagospodarowanie przestrzenne, drogownictwo

 1. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy - zobacz - wniosek do pobrania
 2. Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego - zobacz - wniosek do pobrania
 3. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - zobacz  - wniosek do pobrania
 4. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby - zobacz - wniosek do pobrania
 5. Uzgodnienie budowy ogrodzenia od ulic powiatowych w mieście bądź dróg gminnych - zobacz - podanie do pobrania
 6. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z ulic powiatowych w mieście oraz z dróg gminnych - zobacz
 7. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia obcego ulic powiatowych w mieście oraz dróg gminnych - zobacz - wniosek do pobrania
 8. Wydanie uzgodnienia na lokalizację urządzeń bądź obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami, w pasie drogowym ulic powiatowych w mieście oraz dróg gminnych - zobacz - wniosek do pobrania
 9. Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu zobacz - wniosek do pobrania

 

Gospodarka nieruchomościami

 1. Podział nieruchomości - zobacz
 2. Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym - zobacz
 3. Nadanie numeru porządkowego - zobacz   - wniosek do pobrania

 

Ochrona środowiska, rolnictwo  

 1. Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew - zobacz - wniosek do pobrania

 

Rozwiązywanie problemów alkoholowych

 1. Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zobacz  - wniosek do pobrania 
 2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - zobacz - wniosek do pobrania
 3. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży - zobacz - wniosek do pobrania

 

Pomoc materialna

 1. Przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zobacz


Inwestycje

54.   Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - zobacz - wniosek do pobrania

55.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jolanta Gójska
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-08-04 13:53:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-06 16:52:28
 • Liczba odsłon: 1436
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496764]

przewiń do góry