Obwieszczenie GPS.6733.17.2019 w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV - linia napowietrzna oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Leonów i Przytoka.doc


Obwieszczenie GPS.6220.3.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 (obręb 0009) w miejscowości Kluki, Gmina Kałuszyn (proj. Kluki II)”.doc


Obwieszczenie GPS.6220.2.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 (obręb 0009) w miejscowości Kluki, Gmina Kałuszyn (proj. Kluki I)”.doc


Obwieszczenie GPS.6733.13.2019 w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dla inwestycji pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”, w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn.doc.pdf


Obwieszczenie GPS.6220.15.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”, w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn.pdf


Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 30 grudnia 2019r. godz. 11.00.docx


Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie dnia 9 grudnia 2019 o godz. 13.00.docx


Obwieszczenie GPS.6733.12.2019 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie mostu w miejscowości Gołębiówka w ciągu drogi powiatowej nr 2254W Groszki Stare – Skruda – Grodzisk w km 4+450 z dojazdami, na działkach o nr ewid. 2/2, 217, 497, 495/2, położonych w miejscowości Gołębiówka, gm. Kałuszyn.doc


Obwieszczenie nr GPS.6220.8.2019 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn - gr. powiatu na odcinku od km 0+770 do 2+735", zlokalizowanego na działce ewid. nr 1659, obręb Kałuszyn oraz działce ewid. 242, obręb Falbogi, gm Kałuszyn.doc


Obwieszczenie GPS.6220.3.2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dla przedsięwzięcia pn: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 (obręb 0009) w miejscowości Kluki, Gmina Kałuszyn (proj. Kluki II).docx


Obwieszczenie GPS.6220.3.2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dla przedsięwzięcia pn: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 (obręb 0009) w miejscowości Kluki, Gmina Kałuszyn (proj. Kluki II).doc


Obwieszczenie GPS.6220.2.2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dla przedsięwzięcia pn: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 (obręb 0009) w miejscowości Kluki, Gmina Kałuszyn (proj. Kluki I).doc


Obwieszczenie GPS.6220.2.2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dla przedsięwzięcia pn: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 (obręb 0009) w miejscowości Kluki, Gmina Kałuszyn (proj. Kluki I).docx


Obwieszczenie GPS.6733.12.2019 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie mostu w miejscowości Gołębiówka w ciągu drogi powiatowej nr 2254W Groszki Stare – Skruda – Grodzisk w km 4+450 z dojazdami, na działkach o nr ewid. 2/2, 217, 497, 495/2, położonych w miejscowości Gołębiówka, gm. Kałuszyn.docx


Obwieszczenie nr GPS.6220.9.2019 w sprawie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Rozbiórka i budowa mostu msc. Gołębiówka w ciągu drogi powiatowej nr 2254W Groszki Stare – Skruda – Grodzisk w km 4+450 z dojazdami", obręb Gołębiówka, gm Kałuszyn.doc


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 7 listopada 2019 o godz. 10.00.docx


Obwieszczenie nr GPS.6220.13.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szymony II o mocy wytwórczej do 1MW na części działki nr 51 obręb Szymony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”.docx


Obwieszczenie nr GPS.6220.12.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szymony I o mocy wytwórczej do 1MW na części działek nr 23, 50, 51 obręb Szymony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”.docx


Obwieszczenie nr GPS.6220.8.2019 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn - gr. powiatu na odcinku od km 0+770 do 2+735", zlokalizowanego na działce ewid. nr 1659, obręb Kałuszyn oraz działce ewid. 242, obręb Falbogi, gm Kałuszyn.docx


Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wydania decyzji  z dnia 17.10.2019 r., znak: DLI-III.4620.11.2018.KM.15 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 30.10.2018 r., znak: DLI.1.4620.4.2018.DW.7 uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzje Wojewody Mazowieckiego Nr 24/II/2018 z dnia 17.07.2019 r., znak: WI-II.747.4.1.2018.JK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: “Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów – Narew, Stanisławów – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Siedlce Ujrzanów)”.pdf


Obwieszczenie GPS.6733.13.2019 w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Patok.doc


Obwieszczenie GPS.6220.15.2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”.docx


Zarzadzenie w sprawie konsultacji programu współpracy z OP.doc

Konsultacje projektu programu współpracy gminy Kałuszyn  z organizacjami pozarządowymi.doc

Zalacznik_do_konsultacji_2019_10.pdf


Obwieszczenie GPS.6220.15.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”, w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn.doc


Obwieszczenie GPS.6220.13.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szymony II o mocy wytwórczej do 1MW na części działki nr 51 obręb Szymony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”.pdf


Obwieszczenie GPS.6220.12.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szymony I o mocy wytwórczej do 1MW na części działek nr 23, 50, 51 obręb Szymony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”.pdf


Obwieszczenie nr GPS.6220.9.2019 w sprawie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Rozbiórka i budowa mostu msc. Gołębiówka w ciągu drogi powiatowej nr 2254W Groszki Stare – Skruda – Grodzisk w km 4+450 z dojazdami", obręb Gołębiówka, gm Kałuszyn.pdf.pdf


Zawiadomienie o zgromadzeniu.pdf


MŁODZIEŻOWY SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – zaproszenie młodzieży do kandydowania w wyborach.docx


Obwieszczenie GPS.6220.3.2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dla przedsięwzięcia pn: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 (obręb 0009) w miejscowości Kluki, Gmina Kałuszyn (proj. Kluki II).pdf


Obwieszczenie GPS.6220.2.2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dla przedsięwzięcia pn: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 (obręb 0009) w miejscowości Kluki, Gmina Kałuszyn (proj. Kluki I).pdf


Obwieszczenie GPS.6733.12.2019 o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego toczącego się w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 23 września 2019r godz. 10:00.pdf


Obwieszczenie GPS.6733.11.2019 w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie i rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej, na działce o nr ewid. 317/2, położonej w miejscowości Milew, gm. Kałuszyn.doc


Obwieszczenie GPS.6220.8.2019 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn - gr. powiatu na odcinku od km 0+770 do 2+735", zlokalizowanego na działce ewid. nr 1659, obręb Kałuszyn oraz działce ewid. 242, obręb Falbogi, gm Kałuszyn.pdf


Obwieszczenie GPS.6733.13.2019  w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Patok.pdf


Obwieszczenie nr GPS.6220.1.2019 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Posadowienie mobilnego urządzenia do produkcji materiałów budowlanych”, zlokalizowanego na działkach ewid. 161 i 162 położonych w miejscowości Ryczołek.doc


Obwieszczenie GPS.6733.12.2019 zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie mostu w miejscowości Gołębiówka w ciągu drogi powiatowej nr 2254W Groszki Stare – Skruda – Grodzisk w km 4+450 z dojazdami, na działkach o nr ewid. 2/2, 217, 497, 495/2, położonych w miejscowości Gołębiówka, gm. Kałuszyn.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 30 sierpnia 2019 o godz. 10.00.pdf


Obwieszczenie GPS.6220.9.2019 zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Rozbiórka i budowa mostu msc. Gołębiówka w ciągu drogi powiatowej nr 2254W Groszki Stare – Skruda – Grodzisk w km 4+450 z dojazdami", obręb Gołębiówka, gm Kałuszyn.pdf


Obwieszczenie GPS.6733.10.2019 w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV - linia napowietrzna oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Piotrowina.pdf


Obwieszczenie GPS.6733.9.2019 w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV - linia napowietrzna oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Leonów.pdf

 

Obwieszczenie GPS.6733.6.2019 w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV - linia napowietrzna oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Chrościce.pdf

 

Obwieszczenie GPS.6733.11.2019 zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie i rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej, na działce o nr ewid. 317/2, położonej w miejscowości Milew, gm. Kałuszyn.pdf

 

Obwieszczenie GPS.6220.8.2019 zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn - gr. powiatu na odcinku od km 0+770 do 2+735", zlokalizowanego na działce ewid. nr 1659, obręb Kałuszyn oraz działce ewid. 242, obręb Falbogi, gm Kałuszyn.doc


Obwieszczenie GPS.6733.8.2019  w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV – linia napowietrzna oświetlenia drogi powiatowej w miejscowości Przytoka.doc


Obwieszczenie GPS.6733.7.2019  w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV – linia napowietrzna oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Piotrowina.doc


Obwieszczenie GPS.6220.2.2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dla przedsięwzięcia pn: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 (obręb 0009) w miejscowości Kluki, Gmina Kałuszyn (proj. Kluki I).doc


Obwieszczenie GPS.6220.3.2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dla przedsięwzięcia pn: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 (obręb 0009) w miejscowości Kluki, Gmina Kałuszyn (proj. Kluki II).doc


Obwieszczenie GPS.6733.1.2019  w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Patok.pdf


Obwieszczenie GPS.6733.5.2019  w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV – linia napowietrzna oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Ryczołek.pdf


Obwieszczenie GPS.6733.10.2019 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV – linia napowietrzna oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Piotrowina.pdf


Obwieszczenie GPS.6733.4.2019  w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV – linia napowietrzna oświetlenia w miejscowości Szembory.pdf


Obwieszczenie GPS.6733.3.2019  w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN-15kV, budowie słupa energetycznego średniego napięcia SN-15kV i budowie słupowej stacji transformatorowej SN/NN, na działce o nr ewid. 226 położonej w miejscowości Przytoka.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 28 czerwca 2019r. o godz. 10.00.pdf


Obwieszczenie GPS.6733.2.2019  w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Patok.pdf


Obwieszczenie GPS.6220.2.2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dla przedsięwzięcia pn: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 (obręb 0009) w miejscowości Kluki, Gmina Kałuszyn (proj. Kluki I).pdf


Obwieszczenie GPS.6733.9.2019 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV – linia napowietrzna oświetlenia drogi gminne w miejscowości Leonów.pdf


Obwieszczenie GPS.6733.8.2019 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV – linia napowietrzna oświetlenia drogi powiatowej w miejscowości Przytoka.pdf


Obwieszczenie GPS.6733.7.2019 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV – linia napowietrzna oświetlenia drogi gminne w miejscowości Piotrowina.pdf


Obwieszczenie GPS.6733.6.2019 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV – linia napowietrzna oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Chrościce.pdf


Obwieszczenie GPS.6733.5.2019 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV – linia napowietrzna oświetlenia drogi gminne w miejscowości Ryczołek.pdf.pdf


Obwieszczenie GPS.6733.4.2019 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV – linia napowietrzna oświetlenia w miejscowości Szembory.pdf


Obwieszczenie GPS.6220.3.2019 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 (obręb 0009) w miejscowości Kluki, Gmina Kałuszyn (proj. Kluki II)”.pdf


Obwieszczenie GPS.6220.2.2019 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 (obręb 0009) w miejscowości Kluki, Gmina Kałuszyn (proj. Kluki I)”.pdf


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kałuszyn za rok 2018.pdf


Obwieszczenie GPS.6733.3.2019 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego na działce nr ewid. 226 w miejscowości Przytoka.pdf


Obwieszczenie GPS.6733.1.2019  w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Patok.pdf


Obwieszczenie GPS.6733.2.2019  w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Patok.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 11 kwietnia 2019r. o godz. 9:00.pdf


Obwieszczenie nr GPS.6220.10.2018 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dl przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Olszewice D” o mocy wytwórczej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym magazynem energii” na działce nr ewid. 414/1 w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn.pdf


Obwieszczenie nr GPS.6220.9.2018 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dl przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Olszewice C” o mocy wytwórczej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym magazynem energii” na działce nr ewid. 414/1 w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn.pdf


Obwieszczenie nr GPS.6220.8.2018 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dl przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Olszewice B” o mocy wytwórczej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym magazynem energii” na działce nr ewid. 414/1 w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn.pdf


Obwieszczenie nr GPS.6220.7.2018 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dl przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Olszewice A” o mocy wytwórczej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym magazynem energii” na działce nr ewid. 414/1 w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszynm energii” na działce nr ewid. 414/1 w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn.pdf


Obwieszczenie nr GPS.6220.11.2018 w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa parku farm fotowoltaicznych Kałuszyn” o mocy łącznej do 7 MW (7 farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda), zlokalizowanych na działce 395/1 położonej w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6220.10.2018 o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa farmy fotowoltaicznej „Olszewice D” o mocy wytwórczej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym magazynem energii”.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6220.9.2018 o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa farmy fotowoltaicznej „Olszewice C” o mocy wytwórczej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym magazynem energii”.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6220.8.2018 o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa farmy fotowoltaicznej „Olszewice B” o mocy wytwórczej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym magazynem energii”.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6220.7.2018 o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa farmy fotowoltaicznej „Olszewice A” o mocy wytwórczej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym magazynem energii”.pdf


Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 26 lutego 2019r. o godz. 10.00.pdf


Ogłoszenie Nr 2_2019 dla podmiotów uprawnionych  do realizacji w 2019 roku zadania publicznego  na terenie Gminy Kałuszyn  z zakresu Wspierania i upowszechniani kultury fizycznej i sportu.pdf

 

Harmonogram zebrań wyborczych w sołectwach w miesiącu lutym 2019.pdf


Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie inwestycji pn. budowa linii 400kv wraz ze zmiana układu sieci nn pomiędzy aglomeracja Warszawska.pdf


Obwieszczenie GPS.6220.4.2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża dz. nr 581/1, Olszewice” zlokalizowanego na działce nr 581/1 położonych w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn.pdf


Obwieszczenie GPS.6220.3.2018 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego o pow. 9,5912 ha na działce oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Gołębi.pdf.pdf


Obwieszczenie nr GPS.6220.11.2018 w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa parku farm fotowoltaicznych Kałuszyn” o mocy łącznej do 7 MW (7 farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda), zlokalizowanych na działce 395/1 położonej w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn.pdf


Obwieszczenie nr GPS.6733.6.2018 dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej Sn 15kV, słupa Sn, elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nn 15/0,4kVs.pdf


Burmistrz Kałuszyna Ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych  do realizacji w 2019 roku zadania publicznego  na terenie Gminy Kałuszyn  z zakresu „Wspierania i upowszechniani kultury fizycznej i sportu”.pdf


Zawiadomienie w sprawie wielkoobszarowych polowań.pdf


Obwieszczenie nr GPS.6220.6.2018 w sprawie pn.: “Budowa zakładu produkcji olejów z tworzyw sztucznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr 83/2 i 206 w miejscowości Ryczołek.pdf


Obwieszczenie nr GPS.6220.3.2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika wodnego o pow. 9,5912 ha na działce oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Gołębiówka, gmina Kałuszyn numerem 484”, gm. Kałuszyn.pdf

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-07 09:45:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-02 09:26:08
  • Liczba odsłon: 4230
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496804]

przewiń do góry