Zarządzenie Nr 54.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku”.pdf

 

Program współpracy z organizacjmi w 2015.pdf
Formularz zgłaszania uwag2014.pdf

Zarządzenie Nr 53.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 5 grudnia 2014r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.pdf

 

 

 

Zarządzenie Nr 52.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim.pdf

Zarządzenie Nr 51.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gmina na 2014r.pdf

Zarządzenie Nr 50.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.pdf

Zarządzenie Nr 49.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 oraz uchwały budżetowej na 2015r.pdf

Zarządzenie Nr 48b.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Styś - nauczycielce pełniącej zastępstwo za nieobecnego dyrektora Gimnazjum w Kałuszynie.pdf

Zarządzenie Nr 48a.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 5 listopada 2014 w sprawie wyznaczenia zastępstwa za czas nieobecnego dyrektora Gimnazjum w Kałuszynie.pdf

Zarządzenie Nr 48.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014.pdf

Zarządzenie Nr 47.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 października 2014r. w sprawie ustanowienia "Regulaminu łowiska ryb" zlokalizowanego na "Zalewie Karczunek" w Kałuszynie.pdf

 

 

 

Zarządzenie Nr 46/2014.pdf


Zarządzenie Nr 45.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 września 2014r. w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie oraz ustalenia harmonogramu ich pracy.pdf

Zarządzenie Nr 44.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku gminy Kałuszyn oraz powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 43/2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Zarządzenie Nr 42.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania chodników, ulic oraz dróg w sezonie zimowym 2014/2015 na drogach/ ulicach/ gminnych na terenie Gminy Kałuszyn.pdf

Zarządzenie Nr 41.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 11 września 2014r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.pdf

Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia „Regulamin udziału i naboru do grup projektowych w projekcie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”

Zarządzenie Nr 39.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.pdf

Zarządzenie Nr  38.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za I półrocze 2014r., informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

Tabela Nr 1.pdf
Tabela Nr 1a.pdf
Tabela Nr 1b.pdf
Tabela Nr 2.pdf
Tabela Nr 2a.pdf
Tabela Nr 2b.pdf
Tabela Nr 3.pdf
Tabela Nr 4.pdf
Tabela Nr 5.pdf
Załącznik Nr 1,2,3,4.pdf

Zarządzenie Nr 37.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.pdf

Zarządzenie Nr 36.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w Gminie Kałuszyn w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014r.pdf

Zarządzenie Nr 35.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 04 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2014r. - Wyprawka szkolna.pdf

Zarządzenie Nr 34.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

Zarządzenie Nr 33.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Gimnazjum w Kałuszynie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

Zarządzenie Nr 32.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.pdf

Zarządzenie Nr 31.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.pdf

Zarządzenie Nr 30.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.pdf

Zarządzenie Nr 29.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019.pdf

Zarządzenie Nr 28.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Kałuszynie na rok szkolny 2014/2015.pdf

Zarządzenie Nr 27.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Kałuszynie na rok szkolny 2014/2015.pdf

Zarządzenie Nr 26.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 maja 2014r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kałuszynie oraz Szkoły Filialnej w Chrościcach na rok szkolny 2014/2015.pdf

Zarządzenie Nr 25.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.pdf

Zarządzenie Nr 24.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 maja 2014r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektora Przedszkola Publicznego w Kałuszynie.pdf

Zarządzenie Nr 23.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 maja 2014r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Nowych Groszkach.pdf

Zarządzenie Nr 22.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 maja 2014r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Nowych Groszkach.pdf

Zarządzenie Nr 21.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 maja  2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.pdf

Zarządzenie Nr 20.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 maja 2014r. s wprawie zmiany zarządzenia Nr 50/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 października 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf

Zarządzenie Nr 19.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 maja 2014 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kałuszynie z siedzibą w Domu Kultury.pdf

Zarządzenie Nr 18.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w Gminie Kałuszyn do Parlamentu Europejskiego w wyborach zarządzonych na dzień 25 maja 2014.pdf

Zarządzenie Nr 17.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.pdf

Zarządzenie Nr 16.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia "Regulaminu Świetlicy Wiejskiej w Miejscowości Falbogi Gmina Kałuszyn".pdf

Zarządzenie Nr 15.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.pdf

Zarządzenie Nr 14a.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania wyboru oferty na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym".pdf

Zarządzenie Nr 14.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w dniu 2 maja 2014r.pdf

Zarządzenie Nr 13.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego na terenie Gminy Kałuszyn.pdf

Zarządzenie Nr 12.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 34/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustalenia Regulaminu jej pracy.pdf

Zarządzenie Nr 11.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania wyboru oferty na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".pdf

Zarządzenie Nr 10.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.pdf

Zarządzenie Nr 9.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2013r. sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej, oraz informacji o stanie mienia gminy.pdf
załącznik do zarządzenie Nr 9.2014

Zarządzenie Nr 8.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 17 marca 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach na realizację następujących zadań publicznych z zakresu: "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" i z zakresu: "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym".pdf

Zarządzenie Nr 7.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 17 marca 2014r. w sprawie : Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym": pn. "Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem edukacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn" przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf

Zarządzenie Nr 6.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 3 marca 2014r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowych Groszkach.pdf

Zarządzenie Nr 5.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie w 2014roku dwóch zadań z zakresu "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf

Zarządzenie Nr 4.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.pdf

Zarządzenie Nr 3.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017.pdf

Zarządzenie Nr 2.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.pdf

Zarządzenie Nr 1.2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 13:18:51
  • Liczba odsłon: 1822
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496754]

przewiń do góry