Informacja o wyniku postępowania pn. " Roboty budowlane Przebudowa ulicy Robotniczej w Kałuszynie "

 

Informacja o wyniku postępowania pn. "Roboty budowlane Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Kałuszynie"

 

Informacja z otwarcia ofert pn"Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Kałuszynie"

 

Informacja o wyniku postępowania pn: "Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych wsi Żebrówka, gnu Kałuszyn"

 

Unieważnienie postępowania "Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka, gm. Kałuszyn"

 

Informacja o wyniku postępowania pn.  Roboty budowlane Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA pn: „Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Stare Groszki i Nowe Groszki gm.  Kałuszyn’’

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA pn: „Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie- prace wewnętrzne’’

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA pn. „Remont ulicy Polnej i Pocztowej w Kałuszynie’’

 

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w  Kałuszynie

 

Informacja o wyniku postępowania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK zlokalizowanego w Olszewicach, gm. Kałuszyn".pdf

 

Informacja o wyborze w ramach przetargu nieograniczonego oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”.

 

Informacja o wyniku przetargu " Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka, Wólka Kałuska gm. Kałuszynie"

 

Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, o wyborze w ramach przetargu nieograniczonego oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Milewie, gm. Kałuszyn”.

 

Informacja o wyniku przetargu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.05.2020 r.  do 30.04.2021 r.”.pdf

 

Informacja o wyniku przetargu „Remont świetlic w miejscowościach :  Garczyn Duży i Patok, gm. Kałuszyn”.pdf

 

UNIEWAŻNIENIE   POSTĘPOWANIA O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.05.2020 r.  do 30.04.2021 r.”.doc

 

Unieważnienie przetargu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.01.2020 r.  do 31.12.2020 r.doc"

 

Informacja o wyniku przetargu „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Falbogi , Mroczki  Gm. Kałuszyn”.doc

 

Informacja o wyniku przetargu „Przebudowa drogi gminnej w Kałuszynie  ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy z  Patokiem, w tym : budowa chodnika prawostronnego i kanalizacji sanitarnej”.doc

 

Informacja o wyniku przetargu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice, gm. Kałuszyn”.doc

 

Informacja o wyniku przetargu "Przebudowa drogi gminnej we wsi Sinołęka, gm. Kałuszyn, działka nr geod. 656/1,na odcinku od 0+825,00 do 1+710,00".doc

 

Unieważnienie przetargu „Przebudowa drogi gminnej we wsi Sinołęka, gm. Kałuszyn, działka nr geod. 656/1, na odcinku od 0+825,00 do 1+710,00”.doc

 

Informacja o wyniku przetargu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r".pdf

 

Informacja o wyniku przetargu z dnia 11 września 2018 na zbycie nieruchomości.pdf

 

Informacja o wyniku przetargu "Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyrównaniem i uzupełnieniem istniejącej wierzchniej warstwy podbudowy oraz wymianą nawierzchni z trawy syntetycznej w Kałuszynie,   ul. Pocztowa /    Ogrodowa,  działki  nr ewid. 2796/1,  2796/2 .pdf

 

Unieważnienie przetargu "Przebudowa drogi gminnej w Kałuszynie  ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Wojska Polskiego do granicy z  Patokiem, w tym : budowa chodnika prawostronnego na odcinku od ul. Ogrodowej do wsi Patok".pdf

 

Informacja o wyniku przetargu "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego.pdf

 

Informacja o wyniku przetargu "Wykonanie nakładki bitumicznej : na stabilizacji cementowej na drogach  w miejscowościach : Chrościce,  Milew, Mroczki,  Olszewice,  Sinołęka, Wity, gm. Kałuszyn oraz  na istniejącej nawierzchni bitumicznej w ul. Zawoda w Kałuszynie".pdf

 

Informacja o wyniku przetargu "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 942.690,39 PLN.pdf

 

Informacja o wyniku przetargu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.01.2018 r.  do 31.12.2018 r.pdf

 

Informacja o wyniku Przetargu "Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczki o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej,  od km 0+000,0 do km 0+427,0.pdf

 

Informacja o wyniku przetargu "Przebudowa drogi krajowej nr 2 polegająca na budowie ciągu pieszo –  rowerowego w miejscowości Kałuszyn.pdf

 

Inform o wynikach przetargu „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Garczynie Dużym Gm. Kałuszyn”.pdf

 

Informacja o wynikach przetargu   „ Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów   rolnych wsi Patok, Szymony, gm. Kałuszyn”.pdf

 

Unieważnienie postępowania o  udzielenie  zamówienia suw garczyn.pdf

 

 

Informacja o wyniku przetargu "Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kałuszyn ul. Mostowa".pdf

 

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  PRZETARGU „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem i sprzętem dla OSP Kałuszyn”.pdf

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

PIR.271.1.5.2017

 

            Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, o wyborze w ramach przetargu nieograniczonego oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przychodni opieki zdrowotnej w Kałuszynie”

 

Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę ;   Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Janusz Chodziński ;   siedziba :;   za kwotę brutto : 232.381,86 zł   (Słownie :   dwieście t trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 86/100 gr.) .

 

Złożono 6 ofert. Wykonawcy wykluczeni – nie dotyczy. Oferty odrzucone – nie dotyczy

 

Kryteriami oceny ofert były : zaproponowana cena (60%) , gwarancja na wykonane prace (40%).

  I tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Okres

gwarancji

Razem

 

 

przyznane pkt

przyznane pkt

przyznane pkt

 

1

„Margalo” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Robert Kurpiowski

Żenecie, ul. Ks. Popiełuszki 16 c

08-300 Sokołów Podlaski

45,30

40

85,30

2

„Gab-Bud” Zbigniew Gabelski

07-130 Łochów, ul. Jana Kazimierza 16

52,12

40

92,12

3

CETUS Sp. z o.o.

08-200 Łosice, ul. Myśliwska 3

51,59

40

91,59

4

Eco-Green Investments Sp. z o.o.

21-500 Biała Podlaska, ul. Sadowa 14 lok. 18

47,39

40

87,39

5

Zakład Remontowo-Budowlany

  Zbigniew Janusz Chodziński

05-300 Mińsk Mazowiecki,                           ul. Sosnkowskiego 79

60,00

40

100,00

6

ETB Andrzej Kłosiński

05-300 Mińsk Mazowiecki,

  ul. St.Kard.Wyszyńskiego 32/34 m.85

37,85

40

77,85

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Planowany termin zawarcia umowy : 09.05.2017 r.

 

 

 

Kałuszyn, 2017.04.27  

Burmistrz Kałuszyna

 

 

    Marian Soszyński

                                                      

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

            Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, o wyborze w ramach przetargu nieograniczonego oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnejw Kałuszynie ul. Ogrodowa i Jutrzenki”

 

Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę ;   P.W. Artimex Artur Gniado ;   siedziba : 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Szpitalna 62   ;   za kwotę brutto : 263.500,00 zł   (Słownie :   dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100 gr.) .

 

Złożono 4 oferty. Wykonawcy wykluczeni – nie dotyczy. Oferty odrzucone – nie dotyczy

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Okres

gwarancji

Dośw. Zaw. Kierownika budowy

Razem

 

 

przyznane pkt

przyznane pkt

przyznane pkt

przyznane pkt

1

P.W. Artimex Artur Gniado                                  05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Szpitalna 62

60

35

5

100

2

BUDOINSTAL Piotr Kryszczuk                            08-320 Sterdyń, Seroczyn 41

52,76

35

5

92,76

3

ENERGOTEL-BIS Joanna Taciak                       05-320 Mrozy, ul. A. Mickiewicza 105

58,65

35

5

98,65

4

INST-CENTRAL                                                          Adam Szczepański , Krzysztof Szczepański s.c. 05-300 Mińsk Mazowiecki, Stara Niedziółka, ul. Łąkowa 4

57,80

35

5

97,80

Kryteriami oceny ofert były : zaproponowana cena (60%) , gwarancja na wykonane prace (35%) oraz doświadczenie zawodowe kierownika budowy (5%), i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. 20.12.2016 r.

 

 

Kałuszyn, 2016.12.14  

 

Burmistrz Kałuszyna

    Marian Soszyński

                                                      

 

 

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  PRZETARGU

 

                         Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kałuszynie ul. Ogrodowa i Jutrzenki”  

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji. Zamawiający planował przeznaczyć kwotę  230.000 zł brutto, zaś oferta z najniższą ceną opiewała na kwotę 274.517,51 zł brutto.

 

 

Kałuszyn, 2016.11.24

                                                                                     Burmistrz Kałuszyna

                                                                                        Marian Soszyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA   O   WYNIKU   PRZETARGU

 

 

            Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 09.08.2016 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka i Wólka Kałuska, gm. Kałuszyn nr ew.dz.   398 i 440, obręb Żebrówka”

 

Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę ;   KORUND Maciej Maliszewski ;   siedziba : Podniebno, ul.Spokojna16; 08-125 Suchożebry;   za kwotę brutto : 200.000,00 zł    (Słownie :   dwieście tysięcy złote 00/100 gr.) i okresem gwarancji na wykonane prace : 60 m-cy (słownie: sześćdziesiąt m-cy).

 

Złożono następujące oferty :

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Gwarancja

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg

  i Mostów   Spółka z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28

228.617,64 zł

60 m-cy

2

KORUND Maciej Maliszewski

Podniebno, ul. Spokojna16; 08-125 Suchożebry

200.000,00 zł

60 m-cy

3

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna

05-307 Dobre, Rudzianko 8

200.090,87 zł

60 m-cy

 

 

Wykonawcy wykluczeni – 0

Oferty odrzucone – 0

 

Kryteriami oceny ofert były : zaproponowana cena (90%) i gwarancja na wykonane prace (10%), i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

 

Oferta nr    1   – 78,73 pkt + 10 pkt = 88,73 pkt

Oferta nr    2   –   90 pkt + 10 pkt = 100 pkt  

Oferta nr    3   – 89,96 pkt + 10 pkt = 99,96 pkt

 

 

Planowany termin zawarcia umowy :    w dniu 11.08.2016 r. (termin zawarcia umowy zgodny z art. 94 ust 2 pkt 3 ppkt a   ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

 

 

Kałuszyn, 2016.08.09  

 

Burmistrz Kałuszyna

    Marian Soszyński

                                                      

 

 

INFORMACJA   O WYNIKU   PRZETARGU

   

                          Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka i Wólka Kałuska, gm. Kałuszyn nr ew.dz.   398 i 440, obręb Żebrówka”  

 

Wpłynęły następujące oferty :

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Gwarancja

1

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna

05-307 Dobre, Rudzianko 8

165.257,27 zł

60 m-cy

 

Odrzucenie ofery nr 1

 

Wykonawca złożył ofertę na kwotę brutto 165.257,27 zł zaś kosztorys inwestorski opiewał na kwotę brutto 272.159,50 zł.. Zamawiający uznał, że jest to rażąco niska cena (różnica 39,28%) i wystąpił w dniu12.07.2016 r. do Wykonawcy o wyjaśnienie. Pismem z dnia 13.07.2016 r. Wykonawca wyjaśnił, że popełnił błąd w kosztorysie ofertowym błędnie wyliczając własne kruszywo, prze co zaniżył wartość oferty.

Zgodnie z art   90 ust. 3 w/w ustawy Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez firmę Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna , ponieważ dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.    

 

W związku z powyższym nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i przetarg zostaje unieważniony.

Burmistrz Kałuszyna

  Marian Soszyński

 

 

Kałuszyn, 2016.07.15

 

 

 

 

INFORMACJA   O   WYNIKU   PRZETARGU

 

          Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 29.06.2016 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa   budynku garażowego Olszewicach, gm.   Kałuszyn”

 

  Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę : „MILMAR” Usługi i Remonty Mariusz Miller

; siedziba : 07-130 Łochów, Zambrzyniec 27A za kwotę brutto : 158.585,78 zł (Słownie : sto pięćdziesiąt osiem   tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 78/100 gr.) i okresem gwarancji na wykonane prace 60 m-cy (słownie: sześćdziesiąt m-cy)

 

Złożono następujące oferty :

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Gwarancja

1

AC Construction Artur Cisowski

04-837 Warszawa, ul. Gierdawska 3

259.991,52 zł

60 m-cy

2

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe LUX

Janina i Bogusław Lejman Spółka Jawna

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Szczecińska 18

246.000,00 zł

60 m-cy

3

„MILMAR” Usługi i Remonty

Mariusz Miller

07-130 Łochów, Zambrzyniec 27A

158.585,78 zł

60 m-cy

 

Wykonawcy wykluczeni – 1

Oferty odrzucone – 1

 

Wykluczenie oferenta i odrzucenie oferty nr 1              

            Na podstawie   art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) wykluczono   AC Construction Artur Cisowski, siedziba : 04-837 Warszawa, ul. Gierdawska 3 z postępowania o udzielenie zamówienia

  Na podstawie art. 89   pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U., 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) odrzucono ofertę złożoną przez AC Construction Artur Cisowski.

Zgodnie z zapisami w SIWZ i w ogłoszeniu o przetargu Zamawiający żądał wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł. Wykonawca nie wniósł wadium w żadnej formie.

W związku z tym Wykonawca - – AC Construction Artur Cisowski - został wykluczony z postępowania o udzielenia zamówienia . Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą ( art.24 ust 4 Pzp).

 

Kryteriami oceny ofert były : zaproponowana cena (90%) i gwarancja na wykonane prace (10%), i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

 

Oferta nr    2   –     58 pkt + 10 pkt = 68 pkt    

Oferta nr    3   –    90 pkt + 10 pkt = 100 pkt     

 

Zapraszam   w dniu 06.07.2016 r (środa) o godz. 9:00 celem zawarcia umowy (termin zawarcia umowy zgodny z art. 94 ust 1 pkt 2   ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

 

                                                           Burmistrz Kałuszyna

                                                  Marian Soszyński

 

 

 

Kałuszyn, 2016.06.29
 
 

 

 

 

 

                                                                                                Kałuszyn, 2016.05.06  

PIR .271.2.8.2016

 

INFORMACJA   O   WYNIKU   PRZETARGU

 

            Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 06.05.2016 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi odcinek I i II zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Olszewice, gm. Kałuszyn”

 

Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę : Z.U.T.H. Stanisław Czerepiński;   siedziba : Karolina, ul. Główna 159, 05-300 Mińsk Mazowiecki; za kwotę brutto : 177.353,70 zł (Słownie :   sto siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 70/100 gr.) i okresem gwarancji na wykonane prace : 60 m-cy (słownie: sześćdziesiąt m-cy)

 

Złożono następujące oferty :

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Zaoferowany okres gwarancji

1

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna

05-307 Dobre, Rudzianko 8

204.836,82 zł

36 m-cy

2

TRANS - MATEX Sp. z o.o.

Sp. komandytowa

00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50

183.846,22 zł

60 m-cy

3

Z.U.T.H. Stanisław Czerepiński

Karolina, ul. Główna 159

05-300 Mińsk Mazowiecki

177.353,70 zł

60 m-cy

4

JAR-BUD Jarosław Sikorski

Ruda,   H.M. Starzeńskiego 37

05-311 Dębe Wielkie

196.015,26 zł

60 m-cy

5

Roboty Drogowe i Brukarskie

Mirosław Krysiuk

05-300 Mińsk Mazowiecki,

  ul. Konstytucji 3-go Maja 2/103

182.120,82 zł

60 m-cy

6

Firma Handlowo-Usługowa

Tomasz Gójski

08-110 Siedlce, ul. Warszawska 22

178.657,57 zł

60 m-cy

7

Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych „DROG - BUD”

Zbigniew Krajewski

  Targówka, ul. Kolejowa 60

05-300 Mińsk Mazowiecki

190.801,88 zł

48 m-cy

 

Wykonawcy wykluczeni – 0

Oferty odrzucone – 0

 

Kryteriami oceny ofert były : zaproponowana cena (90%) i gwarancja na wykonane prace (10%), i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

 

Oferta nr    1   –   78 pkt + 2 pkt = 90 pkt  

Oferta nr    2   –   87 pkt + 10 pkt = 97 pkt  

Oferta nr    3   –   90 pkt + 10 pkt = 100 pkt

Oferta nr    4   –   81 pkt + 10 pkt = 91 pkt    

Oferta nr    5   –   88 pkt + 10 pkt = 98 pkt  

Oferta nr    6   –   89 pkt + 10 pkt = 99 pkt    

Oferta nr    7   –   84 pkt + 6 pkt = 90 pkt  

 

Planowany termin zawarcia umowy :    w dniu 09.05.2016 r. (termin zawarcia umowy zgodny z art. 94 ust 2 pkt 3 ppkt a   ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

 

 

       Z up. Burmistrza

    Arkadiusz Czyżewski

p.o. Sekretarza Miejskiego

 

 

 

 

                                                                                               

  INFORMACJA   O   WYNIKU   PRZETARGU

 

PIR .271.1.8.2016


             Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 22.04.2016 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu   Gminy Kałuszyn od 01.05.2016 r. do 31.12.2017 r.”

 

        Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę : TONSMEIER Centrum Sp. z o.o.;   siedziba :; 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127   za kwotę brutto : 729.893,90   zł (Słownie :   siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 90/100 gr.) i terminem płatności za fakturę – 30 dni (słownie: trzydzieści dni)

 

Złożono następujące oferty :

 

Nr oferty

Nazwa oferenta i adres

Zaoferowana kwota brutto

Zaoferowany termin płatności (30 dni) tak/nie

1

REMONDIS Sp. z o.o.

02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16

898.322,40 zł

TAK

2

Konsorcjum : RDF Sp. z o.o. i MPK PURE HOME Sp. z o.o.

Spółka Komandytowa

07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5

795.314,60 zł

TAK

3

TONSMEIER Centrum Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

729.893,90 zł

TAK

 

Wykonawcy wykluczeni – 0

Oferty odrzucone – 0

 

Kryteriami oceny ofert były : zaproponowana cena (95%) i termin płatności za fakturę (5%), i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

 

Oferta nr    1   –   77,19 + 5 =   82,19 pkt        

Oferta nr    2   –   87,18 + 5     =   92,18 pkt         

Oferta nr    3   –   95 + 5       =100 pkt       

 

Planowany termin zawarcia umowy :    w dniu   26.04.2016 r. (termin zawarcia umowy zgodny z art. 94 ust 2 pkt 3 ppkt a   ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

Kałuszyn, 2016.04.22                                                            

Burmistrz

 

      Marian Soszyński

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Kałuszyn, 2016.03.24

 

 

INFORMACJA   O   WYNIKU   PRZETARGU

 

 

                          Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r.”

 

Wpłynęły następujące oferty :

 

Nr oferty

Nazwa oferenta i adres

Zaoferowana kwota brutto

Zaoferowany termin płatności (30 dni) tak/nie

1

REMONDIS Sp. z o.o.

02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16

808.490,16 zł

TAK

2

Konsorcjum : RDF Sp. z o.o. i MPK PURE HOME Sp. z o.o.

Spółka Komandytowa

07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5

698.945,37 zł

TAK

3

TONSMEIER Centrum Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

722.757,38 zł

TAK

4

Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni Wacław Chyliński                                  05-300 Mińsk Mazowiecki, ul.   Łąkowa 26A

606.528,00 zł

TAK

 

Wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia następujących oferentów,   a ich oferty odrzucono   :

 

Oferta nr. 2

              Na podstawie   art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) wykluczono firmę : Konsorcjum : RDF Sp. z o.o. i MPK PURE HOME Sp. z o.o., siedziba : 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5

                  Na podstawie art. 89   pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) odrzucono ofertę złożoną przez firmę : Konsorcjum : RDF Sp. z o.o. i MPK PURE HOME Sp. z o.o., siedziba : 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5   .

Zgodnie z zapisami w SIWZ i w ogłoszeniu o przetargu jednym z warunków udziału w postępowaniu było posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym : aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Kałuszyna. Określono również jaki zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów wg frakcji. We wpisie brak jest kodu 17 03 02 w odpadach budowlanych i rozbiórkowych. Złożony dokument (wpis do rejestru) powinien potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 18.03. 2016 r.   A więc Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu.

W związku z tym Wykonawca - – Konsorcjum : RDF Sp. z o.o. i MPK PURE HOME Sp. z o.o.,   - został wykluczony z postępowania o udzielenia zamówienia . Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą ( art.24 ust 4 Pzp).

 

Oferta nr 3

              Na podstawie   art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) wykluczam firmę : TONSMEIER Centrum Sp. z o.o.,   siedziba : 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127 .

                  Na podstawie art. 89   pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) odrzucam ofertę złożoną przez firmę : TONSMEIER Centrum Sp. z o.o.,   siedziba : 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127   .  

Zgodnie z zapisami w SIWZ i w ogłoszeniu o przetargu należało załączyć dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia   m.in. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,. Złożony dokument – odpis z KRS -   pokazuje stan wpisu na dzień 28.08.2015 r. Termin ważności tego dokumentu minął dnia 28.02.2016 r. (ważność przez 6 m-cy).Odpis z KRS   powinien potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 18.03. 2016 r.   A więc Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu.

W związku z tym Wykonawca - –   TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. - został wykluczony z postępowania o udzielenia zamówienia . Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą ( art.24 ust 4 Pzp).

 

Oferta nr 4

              Na podstawie   art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) wykluczam firmę : Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni Wacław Chyliński, siedziba : 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul.   Łąkowa 26A .

                  Na podstawie art. 89   pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) odrzucam ofertę złożoną przez firmę : Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni Wacław Chyliński, siedziba : 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Łąkowa 26A.  

Zgodnie z zapisami w SIWZ i w ogłoszeniu o przetargu jednym z warunków udziału w postępowaniu było posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym : aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Kałuszyna. Określono również jaki zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów wg frakcji. We wpisie brak jest kodu zużytych opon oraz kodów w odpadach budowlanych i rozbiórkowych. Złożony dokument (wpis do rejestru) powinien potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 18.03. 2016 r.   A więc Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu.

W związku z tym Wykonawca - – Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni Wacław Chyliński - został wykluczony z postępowania o udzielenia zamówienia . Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą ( art.24 ust 4 Pzp).

 

Z pozostałych ofert ważnych oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie usługi w w/w okresie. Zamawiający planował przeznaczyć kwotę   735.000 zł brutto, zaś oferta z najniższą ceną opiewała na kwotę 808.490,16 zł brutto.

 

 

      Burmistrz

Marian Soszyński

 

 

 

 

 

INFORMACJA   O   WYNIKU   PRZETARGU

 

 

            Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 29.07.2015 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Patok, Szymony, Gm. Kałuszyn”

 

Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę : Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

; siedziba : 05-300 Mińsk Maz., ul. Kolejowa 28   za kwotę brutto : 188.498,21 zł (Słownie :   sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 21/100 gr.) i okresem gwarancji na wykonane prace 60 m-cy (słownie: sześćdziesiąt m-cy)

 

Złożono następujące oferty :

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Zaoferowany okres gwarancji

1

PA-PI Sp. z o.o.

Łajski, ul. Suwalna 6/8

05-119 Legionowo

222.152,03 zł

54 m-cy

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg

  i Mostów Sp. z o.o.

  05-300 Mińsk Maz., ul. Kolejowa 28

188.498,21 zł

60 m-cy

3

„FEDRO”   Sp. z o.o.

08-445 Osieck, ul. Kolejowa 1

183.069,58 zł

48 m-cy

4

F.H.U.”BRUK-BUD” Piotr Skoczek

Pogorzel, ul. Świerkowa 31

05-430 Celestynów

226.802,43 zł

60 m-cy

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST”

07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69A

205.359,77 zł

60 m-cy

 

Wykonawcy wykluczeni – 0

Oferty odrzucone – 0

 

Kryteriami oceny ofert były : zaproponowana cena (90%) i gwarancja na wykonane prace (10%), i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

 

Oferta nr    1   –    74 pkt +    8 pkt = 82 pkt   

Oferta nr    2   –    87 pkt + 10 pkt = 97 pkt    

Oferta nr    3   –     90 pkt +    6 pkt = 96 pkt         

Oferta nr    4   –    73 pkt +   10 pkt = 83 pkt          

Oferta nr    5   –    80 pkt + 10 pkt = 90 pkt          

 

Planowany termin zawarcia umowy :    w dniu 03.08.2015 r. (termin zawarcia umowy zgodny z art. 94 ust 2 pkt 3 ppkt a   ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

 

Kałuszyn, 2015.07.29

     Z up. Burmistrza

   Arkadiusz Czyżewski

p.o. Sekretarza Miejskiego

 

 

 

 

 

  INFORMACJA   O   WYNIKU   PRZETARGU

 

            Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 14.07.2015 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej i remont zjazdów na ul. Mickiewicza   oraz remont jezdni ul. Kościelnej w   Kałuszynie”

 

Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę : F.H.U. ”BRUK-BUD” Piotr Skoczek; siedziba : Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów; za kwotę brutto : 381.271,15   zł (Słownie :   trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 15/100 gr.) i okresem gwarancji na wykonane prace 60 m-cy (słownie: sześćdziesiąt m-cy)

 

Złożono następujące oferty :

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Zaoferowany okres gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA” S.A.

21-400 Łuków, ul. Łapiguz 102

482.186,21 zł

60 m-cy

2

F.H.U. ”BRUK-BUD” Piotr Skoczek

Pogorzel, ul. Świerkowa 31

05-430 Celestynów

381.271,15 zł

60 m-cy

3

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg

  i Mostów Sp. z o.o.

  05-300 Mińsk Maz., ul. Kolejowa 28

469.642,85 zł

60 m-cy

 

Wykonawcy wykluczeni – 0

Oferty odrzucone – 0

 

Kryteriami oceny ofert były : zaproponowana cena (90%) i gwarancja na wykonane prace (10%), i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

 

Oferta nr    1   –     71 pkt + 10 pkt = 81 pkt   

Oferta nr    2   –    90 pkt + 10 pkt = 100 pkt    

Oferta nr    3   –     73 pkt + 10 pkt = 83 pkt     

 

  Planowany termin zawarcia umowy :    w dniu 16.07.2015 r. (termin zawarcia umowy zgodny z art. 94 ust 2 pkt 3 ppkt a   ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

Kałuszyn, 2015.07.14  

 

 

 

 

 

Informacja   o   wyniku przetargu

 

       Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 08.06.2015 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa b budynku rehabilitacji z przeznaczeniem na żłobek w Kałuszynie”

  Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę : Z.O.I.B. „POL-BUD” Paweł Przybyszewski; siedziba : 07-100 Węgrów, ul. Mickiewicza 6/23   za kwotę brutto : 613.770,00   zł (Słownie : sześćset trzynaście   tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100 gr.) i okresem gwarancji na wykonane prace 60 m-cy (słownie: sześćdziesiąt m-cy)

 

Złożono następujące oferty :

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Gwarancja

1

„Margalo” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

08-300   Żanecin, ul. Ks. Popiełuszki 16c

751.899,00 zł

60 m-cy

2

Usługi Budowlane Marek Siuchta

07-100 Węgrów, Ruchna 58

685.567,57 zł

48 m-cy

3

GRUPA MC Sp. z o.o.

04-615 Warszawa, ul. VII Poprzeczna 11

666.088,63 zł

60 m-cy

4

Firma Ogólnobudowlana MISECO

05-532 Baniocha, ul. Szkolna 9a

703.464,12 zł

60 m-cy

5

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych

Jerzy Wawryniuk

08-200 Łosice, ul. Narutowicza 49a

694.398,46 zł

60 m-cy

6

CETUS Sp. z o.o.

08-200 Łosice, ul. Myśliwska 3

716.039,98 zł

48 m-cy

7

P.P.H.U. BESTBUD Tatiana Bazylik

07-303 Stary Lubotyń, Stary Lubotyń 74

658.594,39 zł

60 m-cy

8

Z.O.I.B. „POL-BUD” Paweł Przybyszewski

07-100 Węgrów, ul. Mickiewicza 6/23

613.770,00 zł

60 m-cy

9

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe LUX

Janina i Bogusław Lejman Spółka Jawna

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Szczecińska 18

655.590,00 zł

60 m-cy

 

Wykonawcy wykluczeni – 0

Oferty odrzucone – 3

 

Odrzucenie oferty nr 3

Na podstawie art. 89   pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) odrzucono ofertę złożoną przez firmę   GRUPA MC Sp. z o.o.,   siedziba : 04-615 Warszawa, ul. VII Poprzeczna 11

W dniu 15.05.2015 r.   zamieszczono na stronie internetowej pod ogłoszeniem o przetargu odpowiedzi na zapytania z dnia 10.05.2015 r.. Z godnie z odpowiedziami należało do przedmiaru robót branży sanitarnej dodać dodatkowe pozycje:

- 2 kpl podgrzewaczy elektrycznych E-150 z montażem w pozycji poziomej,

- 4 szt kolan preizolowanych DN 65/140,

- 4 szt kolan preizolowanych DN 32/110,

Oraz w istniejących pozycjach dodać :

- w poz. 37 – 12 szt mufy

- w poz. 38 – 6 szt mufy.

W kosztorysie ofertowym nie uwzględniono tych odpowiedzi. A więc w kosztorysie   ofertowym nie wyceniono wszystkich pozycji przedmiaru robót i z tego powodu nie spełnia on wymogów SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez firmę GRUPA MC Sp. z o.o.     ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

 

Odrzucenie oferty nr 6

  Na podstawie art. 89   pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) odrzucono ofertę złożoną przez firmę   CETUS Sp. z o.o ., siedziba : 08-200 Łosice, ul. Myśliwska 3

W dniu 15.05.2015 r.   zamieszczono na stronie internetowej pod ogłoszeniem o przetargu odpowiedzi na zapytania z dnia 10.05.2015 r.. Z godnie z odpowiedziami należało do przedmiaru robót branży sanitarnej dodać dodatkowe pozycje:

- 2 kpl podgrzewaczy elektrycznych E-150 z montażem w pozycji poziomej,

- 4 szt kolan preizolowanych DN 65/140,

- 4 szt kolan preizolowanych DN 32/110,

Oraz w istniejących pozycjach dodać :

- w poz. 37 – 12 szt mufy

- w poz. 38 – 6 szt mufy.

W kosztorysie ofertowym nie uwzględniono tych odpowiedzi. A więc w kosztorysie   ofertowym nie wyceniono wszystkich pozycji przedmiaru robót i z tego powodu nie spełnia on wymogów SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez firmę CETUS Sp. z o.o. ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

 

Odrzucenie oferty nr 7    

  Na podstawie art. 89   pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) odrzucam ofertę złożoną przez firmę P.P.H.U. BESTBUD Tatiana Bazylik ., siedziba : 07-303 Stary Lubotyń, Stary Lubotyń 74

W dniu 15.05.2015 r.   zamieszczono na stronie internetowej pod ogłoszeniem o przetargu odpowiedzi na zapytania z dnia 10.05.2015 r.. Z godnie z odpowiedziami należało do przedmiaru robót branży sanitarnej dodać dodatkowe pozycje:

- 2 kpl podgrzewaczy elektrycznych E-150 z montażem w pozycji poziomej,

- 4 szt kolan preizolowanych DN 65/140,

- 4 szt kolan preizolowanych DN 32/110,

Oraz w istniejących pozycjach dodać :

- w poz. 37 – 12 szt mufy

- w poz. 38 – 6 szt mufy.

W kosztorysie ofertowym nie uwzględniono tych odpowiedzi. A więc w kosztorysie   ofertowym nie wyceniono wszystkich pozycji przedmiaru robót i z tego powodu nie spełnia on wymogów SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez firmę P.P.H.U. BESTBUD Tatiana Bazylik ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

 

 

Kryteriami oceny ofert były : zaproponowana cena (90%) i gwarancja na wykonane prace (10%), i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

 

Oferta nr    1   –     73,46 pkt + 10 pkt = 83,46 pkt    

Oferta nr    2   –    80,57 pkt +    6 pkt = 86,57 pkt     

Oferta nr    4   –    78,52 pkt + 10 pkt = 88,52 pkt      

Oferta nr    5   –     79,54 pkt + 10 pkt = 89,54 pkt         

Oferta nr    8   –    90,00 pkt + 10 pkt =    100 pkt       

Oferta nr    9    –    84,25 pkt + 10 pkt = 94,25 pkt

     

Planowany termin zawarcia umowy :     w dniu 15.06.2015 r. (termin zawarcia umowy zgodny z art. 94 ust 1 pkt 2   ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

 

 

 

 

Kałuszyn, 2015.06.08                                                               Burmistrz Kałuszyna

                                                                                                  Marian Soszyński

 

 

 

 

 

INFORMACJA   O   WYNIKU   PRZETERGU

 

            Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 25.05.2015 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Remont ulicy Trzcianka w Kałuszynie”.

 

Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę : Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych DROG- BUD; siedziba : 05-300 Targówka, ul. Kolejowa 60   za kwotę brutto : 439.927,16     zł (Słownie :   czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 16/100 gr.) i okresem gwarancji na wykonane prace 60 m-cy (słownie: sześćdziesiąt m-cy)

 

Złożono następujące oferty :

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Zaoferowany okres gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg

  i Mostów Sp. z o.o.

  05-300 Mińsk Maz., ul. Kolejowa 28

489.311,86 zł

60 m-cy

2

Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych DROG-BUD

05-300 Targówka, ul. Kolejowa 60

439.927,16 zł

60 m-cy

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA” S.A.

21-400 Łuków, ul. Łapiguz 102

611.928,28 zł

60 m-cy

4

Z.U.T.H Stanisław Czerepiński

Karolina, ul. Główna 159

05-300 Mińsk Mazowiecki

466.203,71 zł

36 m-cy

5

F.H.U.”BRUK-BUD” Piotr Skoczek

Pogorzel, ul. Świerkowa 31

05-430 Celestynów

499.794,94 zł

60 m-cy

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST”

07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69A

494.887,50 zł

 

48 m-cy

7

P.P.H.U. „BUDBET”

Tadeusz Bartnicki

Woźbin 41, 05-319 Cegłów

600.730,40 zł

60 m-cy

8

DIALMEDTRANS

03-985 Warszawa, ul. Zabielska 5

592.100,00 zł

60 m-cy

 

 

Wykonawcy wykluczeni – 0

Oferty odrzucone – 0

 

Kryteriami oceny ofert były : zaproponowana cena (90%) i gwarancja na wykonane prace (10%), i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

 

Oferta nr    1   –     81 pkt + 10 pkt = 91 pkt   

Oferta nr    2   –    90 pkt + 10 pkt = 100 pkt    

Oferta nr    3   –     65 pkt + 10 pkt = 75 pkt         

 

 

 

Oferta nr     4   –     85 pkt +     2 pkt = 87 pkt          

Oferta nr    5   –     79 pkt + 10 pkt = 89 pkt          

Oferta nr    6    –    80 pkt +   6 pkt = 86 pkt        

Oferta nr    7    –     66 pkt + 10 pkt = 76 pkt          

Oferta nr    8    –    67 pkt + 10 pkt = 77 pkt      

 

Planowany termin zawarcia umowy :    w dniu 29.05.2015 r. (termin zawarcia umowy zgodny z art. 94 ust 2 pkt 3 ppkt a   ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

 

 

                                                                                                                              Burmistrz Kałuszyna

                                                                                                                               Marian Soszyński

 

Kałuszyn, 2015.05.25  

 

 

 

INFORMACJA   O   WYNIKU   PRZETARGU

 

            Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 27.04.2015 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa chodnika lewostronnego w ul. Mostowej w miejscowości Kałuszyn”  

 

Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę : KORUND Maciej Maliszewski; siedziba : Podniebno, ul. Spokojna 16,08-125 Suchożebry za kwotę brutto : 100.337,37 zł (Słownie : sto   tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 37/100 gr.) i okresem gwarancji na wykonane prace 60 m-cy (słownie: sześćdziesiąt m-cy)

 

Złożono następujące oferty :

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Zaoferowany okres gwarancji

1

MERKRAS Michał Krasuski

Nowe Koniny 38, 08-112 Wiśniew

121.696,51 zł

60 m-cy

2

„ROZ-ANN” Anna Rozbicka

Janówek 42, 07-111 Wierzbno

119.177,16 zł

60 m-cy

3

Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych DROG-BUD

05-300 Targówka, ul. Kolejowa 60

117.350,14 zł

60 m-cy

4

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Drogowych DROG-INWEST

Daniel Kosmalski

08-110 Siedlce, ul. J. Słowackiego 19

125.200,00 zł

60 m-cy

5

KORUND Maciej Maliszewski

Podniebno, ul. Spokojna 16

08-125 Suchożebry

100.337,37 zł

60 m-cy

6

ALWIL Albert Winiarek

Chrośla, ul. Warszawska 3

05-311 Dębe Wielkie

128.500,97 zł

 

60 m-cy

7

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„BOB-POL” Emil Pudłowski

Kolonia Janów, ul. Wojska Polskiego 20

05-300 Mińsk Mazowiecki

124.852,13 zł

36 m-cy

8

P.H.U.EMBUD Jaworski Emil

Targówka, ul. Lipowa 2

05-300 Mińsk Mazowiecki

146.629,90 zł

60 m-cy

9

PHU STANPOL Sieradzki Stanisław

05-240 Tłuszcz, ul. Prosta 25

151.569,21 zł

60 m-cy

10

Z.U.T.H Stanisław Czerepiński

Karolina, ul. Główna 159

05-300 Mińsk Mazowiecki

133.899,03 zł

36 m-cy

11

DIALMEDTRANS

03-985 Warszawa, ul. Zabielska 5

127.120,50 zł

36 m-cy

 

 

 

Wykonawcy wykluczeni – 2

Oferty odrzucone – 4

 

Odrzucenie oferty nr 2      

Na podstawie art. 89   pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) odrzucono ofertę złożoną przez firmę ROZ-ANN Anna Rozbicka , siedziba : Janówek 42, 07-111 Wierzbno .

Zgodnie z zapisami w SIWZ Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca ominął tę kwestię w ofercie. Oferta nie jest podpisana.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez firmę ROZ-ANN Anna Rozbicka   ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Odrzucenie oferty nr 11      

Na podstawie art. 89   pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) odrzucono ofertę złożoną przez firmę DIALMEDTRANS , siedziba : 03-985 Warszawa, ul. Zabielska 5 .

Zgodnie z zapisami w   SIWZ do oferty należało załączyć uproszczony kosztorys ofertowy. W SIWZ określono również co powinien zawierać kosztorys ofertowy .Wykonawca nie załączył kosztorysu ofertowego.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez firmę DIALMEDTRANS   ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Wykluczenie oferenta i odrzucenie oferty nr 7      

Na podstawie   art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) wykluczono z postępowania przetargowego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BOB-POL” Emil Pudłowski, siedziba : Kolonia Janów, ul. Wojska Polskiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki .

Na podstawie art. 89   pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) odrzucono ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BOB-POL” Emil Pudłowski, siedziba : Kolonia Janów, ul. Wojska Polskiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki .

Zgodnie z zapisami w SIWZ i w ogłoszeniu o przetargu jednym z warunków udziału w postępowaniu było załączenie następującego dokumentu : aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Złożony dokument powinien potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 16.04 2015 r.

Zamawiający wystąpił o uzupełnienie oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wymaganego dokumentu.

W związku z tym Wykonawca - – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BOB-POL” Emil Pudłowski - został wykluczony z postępowania o udzielenia zamówienia . Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą ( art.24 ust 4 Pzp).

Wykluczenie oferenta i odrzucenie oferty nr 8      

  Na podstawie   art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) wykluczono z postępowania przetargowego P.H.U.EMBUD Jaworski Emil , siedziba : Targówka, ul. Lipowa 2 , 05-300 Mińsk Mazowiecki   Na podstawie art. 89   pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) odrzucono ofertę złożoną przez P.H.U.EMBUD Jaworski Emil , siedziba : Targówka, ul. Lipowa 2 , 05-300 Mińsk Mazowiecki .

Zgodnie z zapisami w SIWZ i w ogłoszeniu o przetargu jednym z warunków udziału w postępowaniu było załączenie następującego dokumentu : aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Złożony dokument powinien potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 16.04 2015 r.

Zamawiający wystąpił o uzupełnienie oferty. Wykonawca złożył wymagany dokument, ale określa on stan na dzień 20.04.2015 r. A więc nie potwierdza spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 16.04 2015 r.

W związku z tym Wykonawca - – P.H.U.EMBUD Jaworski Emil - został wykluczony z postępowania o udzielenia zamówienia . Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą ( art.24 ust 4 Pzp).

 

Kryteriami oceny ofert były : zaproponowana cena (90%) i gwarancja na wykonane prace (10%), i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

 

Oferta nr    1   –     74,20 pkt + 10 pkt = 84,20 pkt    

Oferta nr    3   –    76,95 pkt + 10 pkt = 86,95 pkt     

Oferta nr    4   –    72,13 pkt + 10 pkt = 82,13 pkt      

Oferta nr    5   –     90,00 pkt + 10 pkt = 100 pkt         

Oferta nr    6   –    70,27 pkt + 10 pkt = 80,27 pkt       

Oferta nr    9    –    59,58 pkt + 10 pkt = 69,58 pkt       

Oferta nr    10 –    67,44 pkt + 2 pkt = 69,44 pkt         

 

Planowany termin zawarcia umowy :    w dniu 04.05.2015 r. (termin zawarcia umowy zgodny z art. 94 ust 1 pkt 2   ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

 

Kałuszyn, 2015.04.27

 

 

 

 

                                                                                               

  INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

            Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 30.03.2015 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Mickiewicza i Mostowa w miejscowości Kałuszyn”

 

Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SANBUD; siedziba : Stara Niedziałka, ul. Mazowiecka 172, 05-300 Mińsk Mazowiecki   za kwotę brutto : 150.061,46 zł zł   (Słownie : sto pięćdziesiąt   tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 46/100 gr.) i okresem gwarancji na wykonane prace 60 m-cy (słownie: sześćdziesiąt m-cy)

 

Złożono następujące oferty :

 

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Zaoferowany okres gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SANBUD; siedziba : Stara Niedziółka, ul. Mazowiecka 172, 05-300 Mińsk Mazowiecki

150.061,46 zł

60 m-cy

2

P.W. ARTIMEX; siedziba : 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Szpitalna 62

280.000,00 zł

60 m-cy

3

INŻYNIERIA ADAMPOL Adam Michalik; siedziba: 05-280 Adampol, ul. Spacerowa 3

172.747,80 zł

60 m-cy

4

BUDOINSTAL Piotr Kryszczuk; siedziba : Seroczyn 41, 08-320 Sterdyń

233.144,81 zł

60 m-cy

5

Rejonowy Związek Spółek Wodnych; siedziba : 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 35

183.762,00 zł

60 m-cy

 

Wykonawcy wykluczeni – 0

Oferty odrzucone – 1

 

Odrzucenie oferty nr 3      

  Na podstawie art. 89   pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) odrzucono ofertę złożoną przez firmę INŻYNIERIA ADAMPOL   Adam Michalik, siedziba : 05-280 Adampol, ul. Spacerowa 3.

Zgodnie z zapisami w   SIWZ do oferty należało załączyć uproszczony kosztorys ofertowy. W SIWZ określono również co powinien zawierać kosztorys ofertowy .Wykonawca załączył przedmiar robót z naniesionymi liczbami, które określił jako ceny jednostkowe. Przedmiar ten nie spełnia wymogów kosztorysu uproszczonego , a więc i   SIWZ   .

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez firmę INŻYNIERIA ADAMPOL   Adam Michalik,   ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

 

 

Kryteriami oceny ofert były : zaproponowana cena (90%) i gwarancja na wykonane prace (10%), i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

 

Oferta nr    1 –      90,00 pkt + 10 pkt = 100 pkt     

Oferta nr    2 –    48,23 pkt + 10 pkt = 58,23 pkt    

Oferta nr    4 –    57,93 pkt + 10 pkt = 67,93 pkt

Oferta nr    5 –     73,49 pkt + 10 pkt = 83,49 pkt   

 

 

Planowany termin zawarcia umowy : 08.04.2015 r. (termin zawarcia umowy zgodny z art. 94 ust 1 pkt 2   ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

 

 

 

Kałuszyn, 2015.03.30                                                                     Burmistrz Kałuszyna

                                                                                                        Marian Soszyński

 

 

 

 

INFORMACJA   O   WYNIKU   PRZETARGU

informacja_05092014.pdf

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA   O   WYNIKU   PRZETARGU

 

            Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 27.06.2014 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,, Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.089.735,31 PLN,,

 

 Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę : Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

siedziba : 07-200 Wyszków, ul. Kościuszki 5 za kwotę brutto : 279.729,85    zł   (Słownie : dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 85/100 gr.)

 

Złożono następujące oferty :

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

1

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

07-200 Wyszków, ul. Kościuszki 5

279.729,85 zł  

 

 

 

 

 

Wykonawcy wykluczeni – 0

Oferty odrzucone – 0

 

Jedynym kryterium oceny była zaproponowana cena, i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

Oferta nr    1 –        300,00    pkt

 

Zapraszam celem   zawarcia umowy w dniu   : 30 czerwiec 2014 r. godz. 09:00 (termin zawarcia umowy zgodny z art. 94 ust 2 pkt 1a   ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

 

 

Kałuszyn, 2014.06.27   

                                                                                              Burmistrz Kałuszyna

                                                                                                Marian Soszyńsk

 

 

 

 

 

                       

 

 

INFORMACJA   O   WYNIKU   PRZETARGU

 

 

                 Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 12.06.2014 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,, Wymiana wyposażenia sportowego z pracami towarzyszącymi Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie, ul. Pocztowa 4,,

 

Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę : Teneo s.c. Łukasz Wasielewski, Maciej Wasielewski,

  siedziba : 01-982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16   za kwotę brutto : 212.730,23   zł   (Słownie : dwieście dwanaście   tysięcy siedemset trzydzieści złotych 23/100 gr.)

 

Złożono następujące oferty :

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

1

Teneo s.c. Łukasz Wasielewski, Maciej Wasielewski

01-982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16

212.730,23 zł

 

 

 

 

Wykonawcy wykluczeni – 0

Oferty odrzucone – 0

 

Jedynym kryterium oceny była zaproponowana cena, i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

Oferta nr    1 –        300,00    pkt

 

Planowany termin zawarcia umowy : 16 czerwiec 2014 r. (termin zawarcia umowy zgodny z art. 94 ust 2 pkt 1a   ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

 

 

Kałuszyn, 2014.06.12   

                                                                                                  Burmistrz Kałuszyna

                                                                                                     Marian Soszyńsk

 

 

 

INFORMACJA   O   WYNIKU   PRZETARGU

      

    Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 12.03.2014 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi”    

 

Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę : BUDRAMAT,   siedziba : 08-400 Garwolin, ul. Sikorskiego 76 za kwotę brutto : 196.056,05 zł   (Słownie : sto dziewięćdziesiąt sześć   tysięcy   pięćdziesiąt sześć złotych 05/100 gr.)

 

Złożono następujące oferty :

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

 

 

1

Zakład Usług Produkcji i Handlu „ZUPiH” Jan Górliński

06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 85  

237.589,74 zł

2

Usługi Budowlane Blacharsko-Dekarskie

Mirosław Napora

26-600 Radom, ul. Jana Pawła II 2 m. 4

217.046,86 zł

3

Usługi Budowlane Marek Siuchta

07-100 Węgrów, Ruchna 58

203.852,34 zł

4

INVEST – Ciołek Jarosław

21-421 Tuchowicz, Stara Wróblina 18

232.854,94 zł

5

Zakład Budowlany „LAS BUD” s.c.

Iganie Nowe ul. Siedlecka 49, 08-110 Siedlce

240.540,28 zł

6

P.U.H. WA-PIS Eugeniusz Walo

21-422 Stanin, Stanin 125

244.790,64 zł

7

BUDRAMAT

08-400 Garwolin, ul. Sikorskiego 76

196.056,05 zł

8

P.U.H. „HYDROSANT”

08-400 Garwolin, ul. Stacyjna 8A

195.391,99 zł

9

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane

Łukasz Ostrowski

07-100 Węgrów, ul. Ludwisarska 20

205.930,13 zł

10

REMBUD Kazimierz Jasiński

08-400 Garwolin, Al. Legionów 4

196.421,26 zł

11

Zakład Handlowo-Usługowo-Budowlany

Edward Rafałek

07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 7/20

199.814,51 zł

12

Zakład Remontowo – Budowlany

Zbigniew Janusz Chodziński

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Świętokrzyska 5

201.074,72 zł

13

BATEX Ewa Batorowicz

04-644 Warszawa, ul. Axentowicza 3/38

214.617,94 zł

14

Z.O.I.B. „POL-BUD” Paweł Przybyszewski

07-100 Węgrów, ul. Mickiewicza 6/23

199.875,00 zł

15

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe LUX

Janina i Bogusław Lejman sp.j.

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Szczecińska 18

245.385,00 zł

 

 

Wykonawcy wykluczeni – 0

Oferty odrzucone – 1

 

Odrzucenie oferty nr 8

Na podstawie art. 89   pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) odrzucono ofertę złożoną przez firmę P.U.H. „HYDROSANT”, siedziba :   08-400 Garwolin, ul. Stacyjna 8A .  

Integralną częścią   SIWZ był przedmiar robót na podstawie którego powinna być wyceniona wartość prac, która jest ceną ofertową.. Wykonawca ominął w kosztorysie ofertowym wycenę   następujących pozycji z przedmiaru :

1. Roboty budowlane

1.4 Elewacja - poz. 62,

3. Roboty elektryczne - od poz. 127 do poz. 129.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez firmę P.U.H. „HYDROSANT” ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

 

Jedynym kryterium oceny była zaproponowana cena, i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

Oferta nr    1 –        247,56     pkt

Oferta nr    2 –        270,99     pkt

Oferta nr    3 –        288,53     pkt

Oferta nr    4 –        252,59   pkt

Oferta nr    5 –        244,52   pkt

Oferta nr    6 –        240,27    pkt

Oferta nr    7 –        300,00    pkt

Oferta nr    9 –         285,62    pkt

Oferta nr   10 –       299,44    pkt

Oferta nr   11 –       294,36    pkt

Oferta nr   12 –       292,51    pkt

Oferta nr   13 –       274,05     pkt

Oferta nr   14 –       294,27    pkt

Oferta nr   15 –       239,69    pkt

 

 

Planowany termin zawarcia umowy : 20 marzec 2014 r. (termin zawarcia umowy zgodny z art. 94 ust 1 pkt 2   ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

 

 

 

Kałuszyn, 2014.03.12                                                                                                               Burmistrz Kałuszyna

                                                                                                                                               Marian Soszyński

 

 

 

 

 

INFORMACJA   O   WYNIKU   PRZETARGU

 

        Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 04.03.2014 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów we wsi   Garczyn Duży i Zimnowoda, gm. Kałuszyn”

 

Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę : Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. siedziba : 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28   za kwotę brutto : 296.002,27 zł   (Słownie : dwieście dziewięćdziesiąt sześć   tysięcy dwa złote 27/100 gr.)

 

Złożono następujące oferty :

 

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

1

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLHILD I”

Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski sp.j.

05-230 Kobyłka, ul. H. Sienkiewicza 13

377.516,63 zł

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28

296.002,27 zł

3

„FEDRO” Sp. z o.o.

08-445 Osieck, ul. Kolejowa 1

320.130,38 zł

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych  

MIKST sp. z o.o.

07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69A

305.762,01 zł

5

„Czystość” Sp.J. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid

05-200 Wołomin, ul. Sławkowska 22

443.848,54 zł

 

Wykonawcy wykluczeni – 0

 

Oferty odrzucone – 0

 

Jedynym kryterium oceny była zaproponowana cena, i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

Oferta nr    1 –        235,22     pkt

Oferta nr    2 –        300,00     pkt

Oferta nr    3 –        277,39     pkt

Oferta nr    4 –        290,42   pkt

Oferta nr    5 –        200,07   pkt

 

Planowany termin zawarcia umowy : 07 marca 2014 r. (termin zawarcia umowy zgodny z art. 94 ust 2 pkt 3a   ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

Kałuszyn, 2014.03.04   

 

                                                                                                                                          Burmistrz Kałuszyna

                                                                                                                                            Marian Soszyński

 

 

 

 

                                                                                               

  INFORMACJA   O   WYNIKU   PRZETARGU

 

            Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 19.02.2014 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Tworzymy „Nasz Rynek” poprzez przebudowę   targowiska w Kałuszynie”  

 

Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę : Firma Ogólnobudowlana „MISECO”,   siedziba : 05-532 Baniocha ul. Szkolna 9a   za kwotę brutto :   710.622,57 zł   (Słownie : siedemset dziesięć   tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 57/100 gr.)

 

Złożono następujące oferty :

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

 

 

1

Zakład Usług Produkcji i Handlu „ZUPiH” Jan Górliński

06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 85

1.564.721,56 zł

2

HYDRO – TECH INSTAL Sp. z o.o.

05-250 Radzymin, Al. Jana Pawła II 17A

1.201.713,89 zł

3

COLBI Kotynia Sp. Jawna

05-070 Sulejówek, Al. Piłsudskiego 61

1.310.041,05 zł

4

Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych

„DROG-BUD” Zbigniew Krajewski

Targówka, ul. Kolejowa 60, 05-300 Mińsk Mazowiecki

1.183.079,72 zł

5

RENOMIX Piotr Świetlik

05-530 Góra Kalwaria, ul. Kalwaryjska 49

1.099.253,92 zł

6

Roboty Ziemne – Budowlane Janusz Mróz

05-120 Legionowo, ul. Sobieskiego 41/30

1.207.625,26 zł

7

Firma Ogólnobudowlana „MISECO”

05-532 Baniocha ul. Szkolna 9a

710.622,57 zł

8

Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego

„Mazowieckie Mosty” Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Przemysłowa 13

1.326.487,55 zł

9

WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o.

08-430 Żelechów, Łomnica 39

1.192.407,07 zł

10

BUDIPOL Sp. zo.o.

06-400 Ciechanów, ul. Ludowa 6a

1.084.818,17 zł

11

P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł

07-120 Korytnica ul. Spółdzielcza 5A

1.092.252,63 zł

12

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „ELBUD”

Eliasz Pietraszuk

21-550 Terespol, Łobaczew Duży ul. Spółdzielcza 5

1.050.200,98 zł

13

„IGMA” s.c. Dariusz Górski i Krzysztof Stankiewicz

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Świętokrzyska 5

1.005.909,35 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawcy wykluczeni – 0

Oferty odrzucone – 0

Jedynym kryterium oceny była zaproponowana cena, i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

Oferta nr    1 –        136,25     pkt

Oferta nr    2 –        177,40     pkt

Oferta nr    3 –        162,73     pkt

Oferta nr    4 –        180,20   pkt

Oferta nr    5 –        193,94   pkt

Oferta nr    6 –        176,53    pkt

Oferta nr    7 –        300,00    pkt

Oferta nr    8 –        160,72   pkt

Oferta nr    9 –         178,79    pkt

Oferta nr   10 –       196,52    pkt

Oferta nr   11 –       195,18    pkt

Oferta nr   12 –       203,00    pkt

Oferta nr   13 –       211,93    pkt

 

 

Planowany termin zawarcia umowy : 25 luty 2014 r. (termin zawarcia umowy zgodny z art. 94 ust 2 pkt 3a   ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

 

 

 

 

Kałuszyn, 2014.02.19                                                                 Burmistrz Kałuszyna

                                                                                                      Marian Soszyński

 

 

 

 

                                                                                                Kałuszyn, 2014.01.27  

 

INFORMACJA   O   WYNIKU   PRZETARGU

 

            Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 27.01.2014 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa części mieszkalnej parteru budynku wielorodzinnego na funkcję diagnostyczno – leczniczą w Kałuszynie przy ul. Warszawskiej 50”  

 

Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę : Usługi Budowlane Marek Siuchta ,   siedziba : 07-100 Węgrów, Ruchna 58 za kwotę brutto : 418.126,50 zł   (Słownie : czterysta osiemnaście   tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 50/100 gr.)

 

Złożono następujące oferty :

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

 

 

1

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Jerzy Wawryniuk

08-200 Łosice, ul. Narutowicza 49a

549.748,71 zł

2

Roboty Budowlane i Handel Marek Jarosz

05-420 Józefów, ul. Bema 51

521.615,48 zł

3

Usługi Budowlane Marek Siuchta

07-100 Węgrów, Ruchna 58

418.935,12 zł

4

INVEST – Ciołek Jarosław

21-421 Tuchowicz, Stara Wróblina 18

480.000,00 zł

5

ŁUNIBUD Spółka Jawna Łuniewski

00-143 Warszawa, ul. Orla 11 lok. 51

563.100,81 zł

6

Firma Ogólnobudowlana MISECO

05-532 Baniocha, ul. Szkolna 9a

419.514,35 zł

7

Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne Sp-nia „ZIB”

21-500 Biała Podlaska, ul. Fabryczna 5

664.835,15 zł

8

F.U.H. „ROMAX” Roman Kołacz

32-089 Wielka Wieś, ul. Spokojna 23

517.048,49 zł

9

  Firma Usługowo – Handlowa Jarosław Dybowski

07-400 Ostrołęka, ul. Mickiewicza 9

519.905,55 zł

10

PRB Rubikon – Mieczysław Panasiuk

21-500 Biała Podlaska, ul. Bukowa 44

421.401,20 zł

11

Konsorcjum firm:

Zakład Budownictwa Ogólnego Kazimierz Królikowski

27-570 Iwaniska, ul. W. Witosa 38

Ekologiczne Technologie Budownictwa Andrzej Kłosiński

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. St. Kard. Wyszyńskiego 32/34 m. 85

469.692,57 zł

12

REMBUD Kazimierz Jasiński

08-400 Garwolin, Al. Legionów 4

482.447,91 zł

13

Zakład Remontowo – Budowlany

Zbigniew Janusz Chodziński

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Świętokrzyska 5

498.479,04 zł

14

DORINWEST Sp. z o.o.

03-392 Warszawa, ul. Łojewska 3

515.159,37 zł

15

  „IGMA” s.c. Dariusz Górski i Krzysztof Stankiewicz

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Świętokrzyska 5

473.436,50 zł

16

Usługi Ogólnobudowlane Stolarstwo Michał Królak

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Topolowa 17/22

587.877,54 zł

17

Z.O.I.B. „POL-BUD” Paweł Przybyszewski

07-100 Węgrów, ul. Mickiewicza 6/23

496.920,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ofercie nr 3 na podstawie   art. 87 ust. 2 pkt 3 poprawiono omyłkę w wyniku której cena oferty wynosi 418.126,50 zł brutto. Składający ofertę - firma Usługi Budowlane Marek Siuchta –zaakceptował poprawkę.

 

Wykonawcy wykluczeni – 0

Oferty odrzucone – 1

 

Odrzucenie oferty nr 12

  Na podstawie art. 89   pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) odrzucono ofertę złożoną przez firmę REMBUD Kazimierz Jasiński, siedziba :   08-400 Garwolin, Al. Legionów 4 .

Integralną częścią   SIWZ był przedmiar robót na podstawie którego powinna być wyceniona wartość prac, która jest ceną ofertową.. Wykonawca ominął w kosztorysie ofertowym wycenę   następujących pozycji z przedmiaru :

3. Instalacje wodociągowe wody ciepłej użytkowej.

3.1 Instalacje wody ciepłej poz. od 25 do 34,

3.2 Izolacje instalacji wody ciepłej poz. od 35 do 38.

W związku z tym Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez firmę REMBUD Kazimierz Jasiński,   ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

 

Jedynym kryterium oceny była zaproponowana cena, i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

Oferta nr    1 –        228,17     pkt

Oferta nr    2 –        240,48     pkt

Oferta nr    3 –        300,00     pkt

Oferta nr    4 –        261,33   pkt

Oferta nr    5 –        222,76   pkt

Oferta nr    6 –        299,01    pkt

Oferta nr    7 –        188,68    pkt

Oferta nr    8 –        242,60   pkt

Oferta nr    9 –         241,27    pkt

Oferta nr   10 –       297,67    pkt

Oferta nr   11 –       267,06    pkt

Oferta nr   13 –       251,64    pkt

Oferta nr   14 –       243,49     pkt

Oferta nr   15 –       264,95    pkt

Oferta nr   16 –       213,37    pkt

Oferta nr   17 –       252,43     pkt

 

Planowany termin zawarcia umowy : 03 luty 2014 r. (termin zawarcia umowy zgodny z art. 94 ust 1 pkt 2   ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

Kałuszyn, 2014.01.27

                                                                                                                                        Burmistrz Kałuszyna

                                                                                                                                           Marian Soszyński

 

 

 

INFORMACJA   O   WYNIKU   PRZETARGU

Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 09.12.2013 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka – modernizacja świetlicy wiejskiej”

Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę : REMBUD Kazimierz Jasiński., siedziba : 08-400 Garwolin, Al. Legionów 4 za kwotę brutto :   244.941,65 zł   (Słownie : dwieście czterdzieści cztery   tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych 65/100 gr.)

  Złożono następujące oferty :

 

  Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

1

Zakład Usług Produkcji i Handlu „ZUPiH” Jan Górliński

06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 85

347.533,29 zł

2

„Świat Okien” Piotr Marcińczyk

06-415 Czernice Borowe, Olszewiec 31

281.611,44 zł

3

Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Wiśniewski

21-400 Łuków, oś. Unitów Podl. 1/38

279.941,44 zł

4

REMBUD Kazimierz Jasiński

08-400 Garwolin, Al. Legionów 4

244.941,65 zł

5

PRB Rubikon – Mieczysław Panasiuk

21-500 Biała Podlaska, ul. Bukowa 44

289,691,72 zł

6

„BUDRAMAT”

08-400 Garwolin, ul. Sikorskiego 76

260.708,04 zł

7

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ENMAR”

Marek Nikiforuk

08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 32A

360.000,00 zł

8

„Margolo” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Robert Kurpiewski

Żanecin, ul. Ks. Popiełuszki 16c, 08-300 Sokołów Podlaski

359.212,72 zł

9

„MADBUD” Marek Madejski

21-307 Ulan Majorat, Sobole 11A

305.954,11 zł

10

Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Niedzielak

08-110 Siedlce, ul. Kruszcowa 30

337.492,94 zł

11

„IGMA” s.c. Dariusz Górski i Krzysztof Stankiewicz

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Świętokrzyska 5

296.926,02 zł

12

Z.O.I.B. „POL-BUD” Paweł Przybyszewski

07-100 Węgrów, ul. Mickiewicza 6/23

276.120,55 zł

13

Usługi Remontowo-Budowlane Paweł Niedziałek

08-130 Kotuń, Niechnabrz 39

339.000,00 zł

14

Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych

„DROG-BUD” Zbigniew Krajewski

Targówka, ul. Kolejowa 60, 05-300 Mińsk Mazowiecki

265.281,84 zł

15

BUDIPOL Sp. zo.o.

06-400 Ciechanów, ul. Ludowa 6a

277.650,13 zł

Wykonawcy wykluczeni – 2

Oferty odrzucone – 2

Wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie oferty nr 1

Na podstawie   art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) wykluczono Zakład Usług Produkcji i Handlu „ZUPiH” Jan Górliński , siedziba : 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 85   z postępowania o udzielenia zamówienia .

  Na podstawie art. 89   pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) odrzucono ofertę złożoną przez   Zakład Usług Produkcji i Handlu „ZUPiH” Jan Górliński , siedziba : 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 85 .

Zgodnie z zapisami w SIWZ i w ogłoszeniu o przetargu każda oferta powinna być zabezpieczona wadium o wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) .   Nie wniesiono wadium do upływu   terminu składania ofert. W związku z tym Wykonawca - Zakład Usług Produkcji i Handlu „ZUPiH” Jan Górliński – został wykluczony z postępowania o udzielenia zamówienia . Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą ( art.24 ust 4 Pzp).

Wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie oferty nr 7

  Na podstawie   art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) wykluczono Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ENMAR” Marek Nikiforuk , siedziba : 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 32A z postępowania o udzielenia zamówienia.

  Na podstawie art. 89   pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) odrzucono ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ENMAR” Marek Nikiforuk , siedziba : 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 32A    

Zgodnie z zapisami w SIWZ i w ogłoszeniu o przetargu jednym z warunków udziału w postępowaniu było posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 250.000 zł.. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę tego warunku należało przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca załączył polisę , nie załączył dowodu zapłaty za ubezpieczenie. Zamawiający wystąpił o uzupełnienie oferty o dowód wpłaty składki OC. Złożony dokument powinien potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 29 listopad 2013 r. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył dowód wpłaty składki OC, jednak opłata nastąpiła w dniu 05.12.2013 r. tj po terminie składania ofert. A więc Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu , ponieważ na dzień składania ofert nie posiadał opłaconej polisy OC.

W związku z tym Wykonawca - – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ENMAR” Marek Nikiforuk - został wykluczony z postępowania o udzielenia zamówienia . Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą ( art.24 ust 4 Pzp).

 

Jedynym kryterium oceny była zaproponowana cena, i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

Oferta nr    2 –      258       pkt

Oferta nr    3 –      261      pkt

Oferta nr    4 –      300      pkt

Oferta nr    5 –      252      pkt

Oferta nr    6 –      282      pkt

Oferta nr    8 –      204      pkt

Oferta nr    9 –       240     pkt

Oferta nr    10 –       216     pkt

Oferta nr    11 –      246      pkt

Oferta nr    12 –      264      pkt

Oferta nr    13 –      216      pkt

Oferta nr    14 –      276      pkt

Oferta nr    15 –       264     pkt

 

Planowany termin zawarcia umowy : 16 grudzień 2013 r. (termin zawarcia umowy zgodny z art. 94 ust 1 pkt 2   ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

       Kałuszyn, 2013.12.09

Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

 

 

 

INFORMACJA   O   WYNIKU   PRZETARGU

            Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 09.12.2013 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka – modernizacja świetlicy wiejskiej”  

Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę : REMBUD Kazimierz Jasiński,   siedziba : 08-400 Garwolin, Al. Legionów 4 za kwotę brutto : 319.555,43 zł   (Słownie : trzysta dziewiętnaście   tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 43/100 gr.)

  Złożono następujące oferty :

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

 

 

1

Zakład Usług Produkcji i Handlu „ZUPiH” Jan Górliński

06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 85

400.419,29 zł

2

Usługi Remontowo-Budowlane Instalatorstwo C.O.

I Wod.-Kan. Węcławski Lech

15-349 Białystok, ul. W. Rzymowskiego 23 m. 60

526.754,49 zł

3

Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Wiśniewski

21-400 Luków, ós. Unitów Podl. 1/38

349.928,07 zł

4

Usługi Budowlane Marek Siuchta

07-100 Węgrów, Ruchna 58

348.658,21 zł

5

REMBUD Kazimierz Jasiński

08-400 Garwolin, Al. Legionów 4

319.555,43 zł

6

„Margolo” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Robert Kurpiewski

Żanecin, ul. Ks. Popiełuszki 16c, 08-300 Sokołów Podlaski

465.905,87 zł

7

„MADBUD” Marek Madejski

21-307 Ulan Majorat, Sobole 11A

379.132,09 zł

8

Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Niedzielak

08-110 Siedlce, ul. Kruszcowa 30

429.510,51 zł

9

„IGMA” s.c. Dariusz Górski i Krzysztof Stankiewicz

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Świętokrzyska 5 „

389.003,53 zł

10

Z.O.I.B. „POL-BUD” Paweł Przybyszewski

07-100 Węgrów, ul. Mickiewicza 6/23

335.790,00 zł

11

Usługi Remontowo-Budowlane Paweł Niedziałek

08-130 Kotuń, Niechnabrz 39

399.900,00 zł

12

Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych

„DROG-BUD” Zbigniew Krajewski

Targówka, ul. Kolejowa 60, 05-300 Mińsk Mazowiecki

353.149,32 zł

13

BUDIPOL Sp. zo.o.

06-400 Ciechanów, ul. Ludowa 6a

351.256,38 zł

14

PRB Rubikon – Mieczysław Panasiuk

21-500 Biała Podlaska, ul. Bukowa 44

370.665,94 zł

15

Zakład Handlowo-Usługowo-Budowlany Edward Rafałek

07-100 Węgrów, ul. Wieniawskiego 7/20

361.788,63 zł

16

Usługi Remontowo-Budowlane Marek Lipka

07-100 Węgrów, Ruchna 15A

355.078,36 zł

17

PROJ-BUD Mariusz Jakubiec

08-110 Siedlce, ul. 10-go Lutego 158/128

363.002,50 zł

 

Wykonawcy wykluczeni – 1

Oferty odrzucone – 1

  Wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie oferty nr 17

  Na podstawie   art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) wykluczono firmę PROJ - BUD Mariusz Jakubiec , siedziba : 08-110 Siedlce, ul. 10-go Lutego 158/128 z postępowania o udzielenia zamówienia.

  Na podstawie art. 89   pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) odrzucono ofertę złożoną przez firmę PROJ - BUD Mariusz Jakubiec , siedziba : 08-110 Siedlce, ul. 10-go Lutego 158/128 .

Zgodnie z zapisami w SIWZ i w ogłoszeniu o przetargu jednym z warunków udziału w postępowaniu było posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 250.000 zł.. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę tego warunku należało przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca załączył polisę , nie załączył dowodu zapłaty za ubezpieczenie. Zamawiający wystąpił o uzupełnienie oferty o dowód wpłaty składki OC. Złożony dokument powinien potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 29 listopad 2013 r. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył dowód wpłaty składki OC, jednak opłata nastąpiła w dniu 05.12.2013 r. tj po terminie składania ofert. A więc Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu , ponieważ na dzień składania ofert nie posiadał opłaconej polisy OC.

W związku z tym Wykonawca - PROJ - BUD Mariusz Jakubiec - został wykluczony z postępowania o udzielenia zamówienia . Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą ( art.24 ust 4 Pzp).

 

Jedynym kryterium oceny była zaproponowana cena, i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

Oferta nr    1 –        240,00     pkt

Oferta nr    2 –        183,00     pkt

Oferta nr    3 –        276,00     pkt

Oferta nr    4 –        276,00   pkt

Oferta nr    5 –        300,00   pkt

Oferta nr    6 –        207,00    pkt

Oferta nr    7 –        255,00    pkt

Oferta nr    8 –        225,00   pkt

Oferta nr    9 –         249,00    pkt

Oferta nr   10 –       288,00    pkt

Oferta nr   11 –        240,00    pkt

Oferta nr   12 –       273,00    pkt

Oferta nr   13 –       273,00     pkt

Oferta nr   14 –       261,00    pkt

Oferta nr   15 –       267,00    pkt

Oferta nr   16 –       270,00     pkt

  

Planowany termin zawarcia umowy : 16 grudzień 2013 r. (termin zawarcia umowy zgodny z art. 94 ust 1 pkt 2   ustawy Prawo zamówień publicznych).

  

Kałuszyn, 2013.12.09

                                                                                                                                            Marian Soszyński

                                                                                                                                         Burmistrz Kałuszyna

 

 

 

 

 

 

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów wsi Garczyn Duży i Zimnowoda, gm. Kałuszyn".pdf

 

 

ODWOŁANIE PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Kałuszyna, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), odwołuje ogłoszony na dzień 30 września 2013 r. trzeci przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych w Kałuszynie o nr nr ewid. 3021/15, 3021/16, 3021/18, 3021/19, 3021/20, 3021/21, 3021/24 i 3021/26, 3021/25 i 3021/28, 3021/29, 3021/30, 3021/31, 3021/32, 3021/33, 3021/34, 3021/36, 3021/37, 3021/38, 3021/39, 3021/40, 3021/41, 3021/42, 3021/43, 3021/44, 3021/45, 3021/46, 3021/47, 3021/48, 3021/49, 3021/50, 3021/51, 3021/52, 3021/53, 3021/54, 3021/55, 3021/58, 3021/59, 3021/60, 3021/61, 3021/62, 3021/63 wraz z udziałem  1/41 w ciągach pieszo jezdnych o nr ewid. 3021/17, 3021/22, 3021/23, 3021/27, 3021/57.
Przetarg odwołany został ze względu na zmianę koncepcji zagospodarowania terenu.

Kałuszyn 2013-09-23

 

 

 

Kałuszyn 2013-07-22

 

PIR.271.4.2013

 

  INFORMACJA O   WYNIKU PRZETARGU

 

            Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 22.07.2013 został rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie wykonawcy na: PRZEBUDOWĘ KOTŁOWNI LOKALNEJ PRZY UL. ZAMOJSKIEJ 8 W KAŁUSZYNIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

            Złożono następujące oferty:

1.       PEC SERWIS Spółka z o.o. ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce zaoferowana kwota 364.326 zł brutto.

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę PEC SERWIS Spółka z o.o. ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce za kwotę 364.326 zł brutto.

 

Ocena ofert:

Oferta Nr 1 100 %.

 

Proponowany termin zawarcia umowy 29 lipca 2013.  

 

                                                                                  Burmistrz Kałuszyna

                                                                                  Marian Soszyński

 

 

 

Kałuszyn, 2013.06.06

 

INFORMACJA O   WYNIKU PRZETARGU

 

            Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 06.06.2013 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn.   „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kałuszyn z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2015 r.”

 

Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę :   Zakład Usług Komunalnych „BŁYSK” Sp. z o.o., siedziba :   05-400 Otwock, ul. Piastowa 2 za kwotę brutto 687.275,93   zł   (Słownie : sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 93/100 gr.)

 

Złożono następujące oferty :

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

1

Zakład Usług Komunalnych „BŁYSK” Sp. z o.o.

05-400 Otwock, ul. Piastowa 2

687.275,93 zł

2

MPK Sp. z o.o.

07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5

856.998,00 zł

3

PUK SERWIS – Spółka z o.o.

08-110 Siedlce, ul. Brzeska 110

1.226.880,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawcy wykluczeni – 0

Oferty odrzucone - 0

 

Jedynym kryterium oceny była zaproponowana cena, i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

Oferta nr    1 –          300 pkt

Oferta nr    2 –          240 pkt

Oferta nr    2 –          168 pkt

 

Planowany termin zawarcia umowy :   11.06.2013 r. (termin zawarcia umowy zgodny z art. 94 ust 2 pkt 3 ppkt a   ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

 

 

                                                                                                                      Burmistrz Kałuszyna

                                                                                                                         Marian Soszyński

 

 

 

 

 

 

 

 

Kałuszyn 2013.04.22
 

INFORMACJA   O   WYNIKU   PRZETARGU

 

            Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 22.04.2013 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Dostawa pomostu pływającego wraz z montażem na kąpielisku na zbiorniku rekreacyjnym w Kałuszynie”.

 Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę :   AZETX Piotr Czarczyński ., siedziba :   62-510 Konin, ul. Hutnicza1 za kwotę brutto 128.554,95 zł   (Słownie : sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 95/100 gr.)

 Złożono następujące oferty :

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

1

„ELPLAST+” Sp. z o.o.

44-336 Jastrzębie Zdrój, ul. Świerczewskiego 8

112.021,63 zł

2

AZETX Piotr Czarczyński  

62-510 Konin, ul. Hutnicza 1

128.554,95 zł

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawcy wykluczeni – 0

Oferty odrzucone – 1

 

Po analizie oferty Nr 1 firmy : „ELPLAST+” Sp. z o.o.,   siedziba :   44-336 Jastrzębie - Zdró j ,   ul. Świerczewskiego 8,   stwierdzono :

W części III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający określił wymogi jakie ma spełnić pomost,   m.in. wymiary pomostu 15m x 25m x 15m i szerokość 2,0 m oraz kolorystykę wraz z wymiarami tworzącymi szerokość pomostu :   dwa pasy   zewnętrzne w kolorze pomarańczowym   o szerokości 0,5m każdy i środkowy pas w kolorze niebieskim szerokości 1,0m. . Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie jednego z   oferentów dopuścił szerokość pomostu : od 2,0 m do 3.0 m.   A więc pasy   tworzące pomost   -   zewnętrzne pomarańczowe (2 pasy) i wewnętrzny   niebieski (1 pas)   -   mogą być innej szerokości, ale Zamawiający nie dopuścił ułożenia pomostu w   inny sposób niż trzy pasy tworzące szerokość pomostu od 2,0 m do 3,0 m.

W związku z tym oferta Nr 1 nie odpowiada treści SIWZ i podlega odrzuceniu   na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Jedynym kryterium oceny była zaproponowana cena, i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

Oferta nr    2 –          300 pkt

 

Planowany termin zawarcia umowy : 29.04.2013 r. (termin zawarcia umowy zgodny z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

   

 

                                                                                                                      Burmistrz Kałuszyna

                                                                                                                         Marian Soszyński

 

 

 

 

Kałuszyn, 2013.04.16

 

 

INFORMACJA O   WYNIKU PRZETARGU

 

 

            Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 16.04.2013 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.   „Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie”

 

Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę :   Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych „DROG-BUD” Zbigniew Krajewski., siedziba :   05-300 Targówka, ul. Kolejowa 60 za kwotę brutto 245.495,24 zł   (Słownie : dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 24/100 gr.)

 

Złożono następujące oferty :

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

1

P.W. ARTIMEX   Artur Gniado

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Szpitalna 62

264.000,00 zł

2

P.R.R.D. „DROG-BUD”   Zbigniew Krajewski

Targówka ul. Kolejowa 60, poczta : 05-300 Mińsk Mazowiecki

245.495,24 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawcy wykluczeni – 0

Oferty odrzucone - 0

 

Jedynym kryterium oceny była zaproponowana cena, i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

Oferta nr    1 –          276 pkt

Oferta nr    2 –          300 pkt

 

Planowany termin zawarcia umowy :   18.04.2013 r. (termin zawarcia umowy zgodny z art. 94 ust 2 pkt 3 ppkt a   ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

 

 

                                                                                                                      Burmistrz Kałuszyna

                                                                                                                         Marian Soszyński

 

 

 

 

 

 

Kałuszyn 2013.04.22
 

INFORMACJA   O   WYNIKU   PRZETARGU

 

            Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 22.04.2013 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Dostawa pomostu pływającego wraz z montażem na kąpielisku na zbiorniku rekreacyjnym w Kałuszynie”.

 Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę :   AZETX Piotr Czarczyński ., siedziba :   62-510 Konin, ul. Hutnicza1 za kwotę brutto 128.554,95 zł   (Słownie : sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 95/100 gr.)

 Złożono następujące oferty :

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

1

„ELPLAST+” Sp. z o.o.

44-336 Jastrzębie Zdrój, ul. Świerczewskiego 8

112.021,63 zł

2

AZETX Piotr Czarczyński  

62-510 Konin, ul. Hutnicza 1

128.554,95 zł

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawcy wykluczeni – 0

Oferty odrzucone – 1

 

Po analizie oferty Nr 1 firmy : „ELPLAST+” Sp. z o.o.,   siedziba :   44-336 Jastrzębie - Zdró j ,   ul. Świerczewskiego 8,   stwierdzono :

W części III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający określił wymogi jakie ma spełnić pomost,   m.in. wymiary pomostu 15m x 25m x 15m i szerokość 2,0 m oraz kolorystykę wraz z wymiarami tworzącymi szerokość pomostu :   dwa pasy   zewnętrzne w kolorze pomarańczowym   o szerokości 0,5m każdy i środkowy pas w kolorze niebieskim szerokości 1,0m. . Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie jednego z   oferentów dopuścił szerokość pomostu : od 2,0 m do 3.0 m.   A więc pasy   tworzące pomost   -   zewnętrzne pomarańczowe (2 pasy) i wewnętrzny   niebieski (1 pas)   -   mogą być innej szerokości, ale Zamawiający nie dopuścił ułożenia pomostu w   inny sposób niż trzy pasy tworzące szerokość pomostu od 2,0 m do 3,0 m.

W związku z tym oferta Nr 1 nie odpowiada treści SIWZ i podlega odrzuceniu   na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Jedynym kryterium oceny była zaproponowana cena, i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

Oferta nr    2 –          300 pkt

 

Planowany termin zawarcia umowy : 29.04.2013 r. (termin zawarcia umowy zgodny z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

   

 

                                                                                                                      Burmistrz Kałuszyna

                                                                                                                         Marian Soszyński

 

 

 

 

Kałuszyn, 2012.08.24      

PIR .271.7.4.2012

 

INFORMACJA O   WYNIKU PRZETARGU

                                  

                       Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że w dniu 23.08.2012 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na „UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO w kwocie 1.726.759,00   PLN”

 

Jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę : Bank Spółdzielczy , siedziba : 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 6   za kwotę brutto : 596.661,04 zł   (Słownie : pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden   złotych   04/100 gr.)

Złożono następujące oferty :

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

1

Bank Spółdzielczy

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 6  

596.661,04 zł  

 

 

 

         

Jedynym kryterium oceny była zaproponowana cena, i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

Oferta nr    1 –          300 pkt

 

Planowany termin zawarcia umowy : 28 sierpień 2012 r.

                                                                     

                                                                      

 

 

                                                                                                Burmistrz Kałuszyna

                                                                                                    Marian Soszyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Cudna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-01 12:43:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-01 12:27:15
  • Liczba odsłon: 13063
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496758]

przewiń do góry