ZARZĄDZENIE NR 83/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 

ZARZĄDZENIE NR 82/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 55a/2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 października 2018 roku

 

ZARZĄDZENIE NR 81/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w  drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 80/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA

 

ZARZĄDZENIE NR 79/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Kałuszyn na lata 2021 -2030 wraz z załącznikiem Diagnozą do Strategii Rozwoju Gminy Kałuszyn na lata 2021 -2030.

 

ZARZĄDZENIE NR 78/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 10 grudnia 2021 r. W sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

ZARZĄDZENIE NR 77/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim.

 

ZARZĄDZENIE NR 76/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia wycofanych lub anulowanych kart przydziału do formacji obrony cywilnej na terenie gminy Kałuszyn

 

ZARZĄDZENIE NR 75 /2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE NR 74/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia  w sprawie określenia norm zużycia paliwa dla samochodów pożarniczych i urządzeń silnikowych.

 

ZARZĄDZENIE NR 73/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 72/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 71/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035 oraz projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. 

 

ZARZĄDZENIE NR 70.2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych powierzonych gminie Kałuszyn przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz powołania Komisji Spisowej 

 

ZARZĄDZENIE NR 69/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE NR 68/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 16 lutego 2015 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy

 

ZARZĄDZENIE NR 67/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE NR 66/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 15 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022roku”.

 

ZARZĄDZENIE NR 65/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2015 Burmistrza Kałuszyna z dnia 16 lutego 2015 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy

 

ZARZĄDZENIE NR 64/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 8 października 2021r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 63/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 8 października 2021r. w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania chodników, ulic oraz dróg w sezonie zimowym 2021/2022 na drogach /ulicach/ gminnych na terenie Gminy Kałuszyn

 

ZARZĄDZENIE NR 62/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie prowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 61/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 września 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE NR 60A/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 60/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 34/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustalenia Regulaminu jej pracy

 

ZARZĄDZENIE NR 59/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu HotSpot na terenie Miasta Kałuszyn

 

ZARZĄDZENIE NR 58/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

ZARZĄDZENIE NR 57/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 14 września 2021r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn. „Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”

 

ZARZĄDZENIE NR 56/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE NR 55/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE NR 54/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 53/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za I półrocze 2021r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwala_3.d.-352-2021_1_akt.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 52/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

 

ZARZĄDZENIE NR 51/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE NR 50/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

ZARZĄDZENIE NR 49/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2021 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE NR 48/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania pn. „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) - szczepienia dziewcząt z rocznika 2008 w gminie Kałuszyn” oraz ustalenia trybu jej pracy.

 

ZARZĄDZENIE NR 47/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE NR 46/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania pn. "Program  Profilaktyki Zakażeń  Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)  - szczepienia dziewcząt z rocznika 2008 w gminie Kałuszyn”

 

ZARZĄDZENIE NR 45/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 lipca 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Gołębiówce, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

ZARZĄDZENIE NR 44/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 27 LIPCA 2021 w sprawie zatwierdzenia ceny za przyjęcie ścieków dowożonych od gospodarstw domowych  i pozostałych dostawców z terenu gminy Kałuszyn i spoza terenu gminy Kałuszyn.

 

ZARZĄDZENIE NR 43/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 2 lipca 2021 w sprawie zatwierdzenia kalkulacji cenowych na wykonanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie swoich zadań statutowych.

 

ZARZĄDZENIE NR 42/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Gołębiówce, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

ZARZĄDZENIE NR 41/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA  z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

ZARZĄDZENIE NR 40/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu terenu Imprezy pod nazwą Noc Świętojańska nad Zalewem Karczunek – 2021r.

 

ZARZĄDZENIE NR 39/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 17 czerwca 2021 r. W sprawie pobierania opłat za korzystanie z Zalewu Karczunek w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 38/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wyborów sołtysa sołectwa Patok

 

ZARZĄDZENIE NR 37/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 2 czerwca 2021r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na  wspieranie  realizacji zadań publicznych z zakresu: „Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym”

 

ZARZĄDZENIE NR 36/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 35/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 31 maja 2021r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 34/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej  ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: „Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym”

 

ZARZĄDZENIE NR 33/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 19 maja 2021r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie określenia norm zużycia paliwa dla samochodów pożarniczych i urządzeń silnikowych.

 

ZARZĄDZENIE NR 32/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 31/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Kałuszyn

 

ZARZĄDZENIE NR 30/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i  zakończenia służby przygotowawczej.

 

ZARZĄDZENIE NR 29/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE NR 28/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w  drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 27/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: „Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym”

 

ZARZĄDZENIE NR 26/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE NR 25/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie określenia norm zużycia paliwa dla samochodów pożarniczych i urządzeń silnikowych.

 

Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 kwietnia  2021 roku w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko urzędnicze ds.  inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w  Kałuszynie

 

Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 marca 2021   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w  drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 22/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z  wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za   2020r.,  sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury  - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej  oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

 

ZARZĄDZENIE NR 21/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim.

 

ZARZĄDZENIE NR 20 A/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla zadania - Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

 

ZARZĄDZENIE NR 20/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Kałuszyn.

 

ZARZĄDZENIE NR 19/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kałuszynie i Szkole Filialnej w Chrościcach oraz klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Kałuszynie i Szkole Filialnej w Chrościcach prowadzonych przez Gminę Kałuszyn.

 

ZARZĄDZENIE NR 16/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu  ofert Nr 2/2021 na  wspieranie  realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Kałuszyn  w 2021 roku z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

 

ZARZĄDZENIE NR 16/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie zasad prowadzenia Rejestru zawieranych umów cywilno – prawnych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie: unieważnienia   otwartego konkursu ofert  na wspieranie  realizacji zadań publicznych w 2021 roku z zakresu: „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

 

Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Kałuszyna z dnia 03 lutego  2021r. w sprawie: powołania komisji konkursowej  ds. opiniowania ofert złożonych przez   organizacje pozarządowe w otwartym  konkursie na realizację następujących zadań publicznych z zakresu: „Wspierania i upowszechniania kultury  fizycznej i sportu”.

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w  drodze przetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 11/ 2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie na realizację następujących zadań publicznych z zakresu: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego spisu Powszechnego w 2021 roku na ternie gminy Kałuszyn

 

ZARZĄDZENIE NR 6 /2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 5A BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości 130 000,00 złotych

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie określenia norm zużycia paliwa dla samochodów pożarniczych i urządzeń silnikowych.

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 2/2021 na wspieranie realizacji zadań

ogloszenie_konkursu_ofert_nr_2_z_2021_roku_-wspieranie__kultury_fizycznej_i_sportu_20210113.doc

wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego_20210113.rtf

zalacznik_nr_2_ramowy_wzor_umowy_realizacji_zadania_20210113.rtf

zalacznik_nr_3_wzor_sprawozdania__z_realizacji_zadania_publicznego_20210113.rtf

zal._4_-_karta_oceny_merytorycznej_ofertydocx_20210113.docx

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kałuszynie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2021 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 1/2021 na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Ogłoszenie_konkursu_ofert_nr_1_z__2021_r_-_kultura_sztuka_ochrona_dóbr_kultury_i_dziedzictwa_narodowego.doc

wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.rtf

ramowy_wzor_umowy_realizacji_zadania.rtf

wzor_sprawozdania__z_realizacji_zadania_publicznego.rtf

zal._4_-_karta_oceny_merytorycznej_oferty.docx

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-04 15:17:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-02 11:59:09
  • Liczba odsłon: 2473
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552265]

przewiń do góry