Do zadań i  kompetencji  Burmistrza należy w szczególności:

1.      Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz; 

2.      Wykonywanie zadań organu wykonawczego Gminy;

3.      Wykonywanie zadań jako organ podatkowy Gminy;

4.      Przedkładanie  projektów uchwał Radzie;

5.      Określenie sposobu wykonywania uchwał Rady poprzez m.in.: wskazywanie  środków finansowych  i rzeczowych koniecznych do wykonania, ustalanie harmonogramu ich realizacji, wyznaczanie osób odpowiedzialnych za wykonanie uchwały lub jej poszczególnych elementów; 

6.      Przedkładanie na Sesjach Rady  sprawozdań z wykonania uchwał Rady;

7.      Wykonywanie budżetu Gminy;

8.      Ogłaszanie uchwał budżetowych i sprawozdań z ich realizacji;

9.      Gospodarowanie mieniem komunalnym;

10.  Kierowanie pracą Urzędu;

11.  Wydawanie zarządzeń;

12.  Wydawanie przepisów porządkowych;

13.  Wykonywanie  uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz  kierowników  gminnych jednostek organizacyjnych;

14.  Gospodarowanie środkami na wynagrodzenia pracowników Urzędu oraz innymi będącymi w dyspozycji kierownika Urzędu;

15.  Ustalanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie;

16.  Zapewnienie funkcjonowania  kontroli zarządczej;

17.  Wydawanie   decyzji administracyjnych w  indywidualnych   sprawach z  zakresu administracji publicznej oraz udzielanie upoważnień do wydawania w swoim imieniu  decyzji;

18.  Udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących  do wyłącznej kompetencji Burmistrza;

19.  Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych  pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu;

20.  Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje senatorów, posłów, pisma kierowników centralnej i terenowej administracji rządowej, zapytania oraz interpelacje radnych;

21.  Udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne;

22.  Składanie oświadczenia woli w sprawach  związanych  z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy;

23.  Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy oraz organizowanie  akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności;

24.  Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej.

 

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

1.      Zastępcy  Burmistrza,

2.      Sekretarza,

3.      Skarbnika i Referatu Finansowego,

4.      Referatu Inwestycji i Rozwoju,

5.      Stanowiska pracy ds. organizacyjno-kadrowych i oświatowych,

6.      Stanowiska pracy ds. obsługi Rady,

7.      Stanowiska pracy ds. kancelaryjno- administracyjnych i  obsługi informatycznej,

8.      Burmistrz bezpośrednio nadzoruje pracę  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie.

 

Zadania i  kompetencje  Zastępcy Burmistrza :

 

1.      Zastępca Burmistrza przy wykonywaniu zadań działa w zakresie spraw powierzonych    przez Burmistrza i ponosi przed nim odpowiedzialność.

2.      Zastępca Burmistrza w czasie  nieobecności Burmistrza  wykonuje zadania   związane z bieżącymi sprawami gminy.

3.      Do zakresu działania Zastępcy Burmistrza   należy w szczególności:

a.       Nadzorowanie spraw Gminy  z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, kultury;

b.      Zapewnienie realizacji ustaleń  zawartych  w uchwalonych przez Radę Miejską  planach, programach, regulaminach   z zakresu    nadzorowanych spraw oraz ich aktualizacji;

c.       Opracowywanie prognoz, analiz sprawozdań z zakresu nadzorowanych spraw.

d.      Zastępca Burmistrza nadzoruje bezpośrednio pracę:

                                                              i.      Urzędu Stanu Cywilnego;

                                                            ii.      stanowiska pracy ds. ewidencji działalności gospodarczej;

                                                          iii.      Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

                                                          iv.      jednostek organizacyjnych gminy:

1.      Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie;

2.      Szkół Podstawowych w Kałuszynie i Nowych Groszkach

3.      Gimnazjum Publicznego w Kałuszynie;

4.      Przedszkola Publicznego w Kałuszynie;

5.      Domu Kultury w Kałuszynie;

6.      Biblioteki Publicznej w Kałuszynie;

7.      Samodzielnego Publicznego ZOZ-u Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie.

4.      Przy wykonywaniu zadań Zastępca Burmistrza działa w granicach określonych

5.      niniejszym regulaminem oraz pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez

6.      Burmistrza.

  

Sekretarz wykonuje zadania i kompetencje określone przez Burmistrza.

Do zadań Sekretarz należy w szczególności:

1.      Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu, tworzenie warunków usprawniających zarządzanie i podnoszenie jakości pracy;

2.      Opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego i innych aktów regulujących funkcjonowanie Urzędu oraz ich zmian;

3.      Przygotowywanie projektów zakresów czynności  dla poszczególnych stanowisk pracy po uprzednim uzgodnieniu z Burmistrzem i kierownikami referatów /dotyczy pracowników  zatrudnionych na stanowiskach wchodzących w skład referatu/;

4.      Organizowanie i planowanie  pracy Urzędu,  z uwzględnieniem dbałości o właściwą  obsługę obywateli, sprawny obieg dokumentów, terminowość załatwiania spraw;

5.      Organizowanie protokolarnego przekazywania  stanowisk pracy w Urzędzie;

6.      Sprawowanie nadzoru nad właściwym i terminowym     rozpatrywaniem  skarg i wniosków  obywateli kierowanych do Burmistrza;

7.      Zapewnienie terminowego i prawidłowego  przygotowania przez pracowników   materiałów  niezbędnych do wykonywania  zadań  przez  organy Gminy;

8.      Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem  materiałów  na potrzeby stałych Komisji Rady;

9.      Nadzorowanie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej;

10.  Koordynacja  i organizacja  realizacji zadań związanych z wyborami, referendami i spisami;

11.  Koordynacja systemu  kontroli zarządczej funkcjonującego w Urzędzie;

12.  Wykonywanie  kontroli   w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych, a w szczególności terminowości i prawidłowości załatwiania spraw obywateli w Urzędzie oraz innych stosownie  do upoważnienia udzielonego przez Burmistrza;

13.  Nadzorowanie dyscypliny pracy w Urzędzie;

14.  Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych;

15.  Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;

16.  Przygotowanie dokumentacji  związanej z naborem  kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze  oraz nadzorowanie  spraw związanych z procedurą naboru;

17.  Organizowanie służby przygotowawczej;

18.  Organizowanie i przeprowadzanie egzaminu  kończącego służbę przygotowawczą;

19.  Przygotowywanie materiałów dotyczących okresowych  ocen  kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie;

20.  Prowadzenie   spraw związanych z ochroną przeciwpożarową, należących do kompetencji Gminy oraz współdziałanie z Zarządem Ochotniczych Straży Pożarnych i Jednostkami OSP;

21.  Koordynacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi  i stowarzyszeniami, w  szczególności przygotowywanie  projektów,  programów  współpracy, organizacja udzielania  pomocy organizacyjnej i technicznej;

22.  Przyjmowanie ustnych oświadczeń  ostatniej woli spadkodawcy.

23.  Prowadzenie  innych spraw Gminy w zakresie powierzonym prze Burmistrza.

24.  Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad   pracą woźnej i kierowcy –konserwatora   samochodów strażackich.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-02-28 07:45:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-11 16:02:55
  • Liczba odsłon: 2031
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552235]

przewiń do góry