Zarządzenie Nr 53/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.pdf

Zarządzenie Nr 51/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.pdf

Zarządzenie Nr 50/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości gruntowych.pdf

Zarządzenie Nr 48/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 października 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Kałuszynie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.pdf

Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 października 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf

Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 października 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.pdf

Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 października 2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”.pdf

Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 09.10.2013 r. w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania chodników, ulic oraz dróg w sezonie zimowym 2013/2014 na drogach/ulicach/ gminnych na terenie Gminy Kałuszyn.pdf

Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 września w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.pdf

Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 28 sierpnia 2013 w sprawie zmian w budrzecie gminy na 2013r.pdf

Zarządzenie Nr 39/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Przedszkolu Publicznym w Kałuszynie.pdf

Zarządzenie Nr 37/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej położonych w Kałuszynie.pdf

Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.pdf

Zarządzenie Nr 35/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej w Nowych Groszkach.pdf

Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.pdf

Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.pdf

Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 22 lipca 2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

Zarządzenie Nr 31/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017.pdf

Zarządzenie Nr 29/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Kałuszynie.pdf

Zarządzenie Nr 28/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Kałuszynie na rok szkolny 2013/2014.pdf

Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kałuszynie na rok szkolny 2013/2014.pdf

Zarządzenie Nr 26/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia organizacyjnego arkusza Przedszkola Publicznego w Kałuszynie na rok szkolny 2013/2014.pdf

Zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej do sprzedaży w drodze przetargowej w Kałuszynie, Gołębiówce i Starych Groszkach oraz w drodze bezprzetargowej w Zimnowodzie.pdf

Zarządzenie Nr 24/0213 Burmistrza Kałuszyna z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie określenia sposobu likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowych Groszkach.pdf

Zarządzenie Nr 23/0213 Burmistrza Kałuszyna z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie przeprowadzenia skontrum zdawczo-odbiorczego w Bibliotece Publicznej w Kałuszynie - Filia w Nowych Groszkach..pdf

Zrządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 maja 2013 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia epizodu praktycznego ćwiczenia ewakuacji w ramach powiatowego kompleksowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "Mienia 2013".pdf

Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Publicznego w Kałuszynie.pdf

Zarządzenie Nr 20/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 maja 2013 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Groszkach.pdf

Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.pdf

Zarządzenie Nr 18/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 9 maja 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Kałuszynie.pdf

Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.pdf

Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 24 kwietnia 2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kałuszynie.pdf

Zarządzenie Nr 15/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania wyboru oferty na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.pdf

Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania wyboru oferty na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym": pn. "Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem edukacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf

Zarządzenie Nr 13/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 25/10 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania sposobu zagospodarowania i wykorzystywania ruchomych składników majątku wycofywanych z użytkowania w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf

Zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie odmowy uchylenia zarządzeń: Nr 45/2012 z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz Nr 3/2013 z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.pdf

Zarządzenie Nr 11/2013 burmistrza Kałuszyna z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gmina na 2013r..pdf

Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 25 marca 2013r. w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Kałuszynie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 25 marca 2013 s sprawie powołania komisji konkursowej  ds. opiniowania  ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach na realizację następujących zadań publicznych z zakresu: "Kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" i z zakresu "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym". Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz. 1501 z 2001r. (z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 ust. 2a-b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. dz. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) .pdf

Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 marca 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kaluszynie.pdf

Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 marca 2013 w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym": pn. "Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem edukacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży rodzin dysfunkcyjnych z gminy Kałuszyn" przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf

Zarządzenie Nr 5/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie w 2013 roku dwóch zadań z zakresu "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie..pdf

Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.pdf

Zarządzenie Nr 3/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.pdf

Zarządzenie Nr 2/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.pdf

Zarządzenie Nr 1/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-18 13:27:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-18 13:48:29
  • Liczba odsłon: 1765
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496694]

przewiń do góry