Deklaracja dostępności

Koordynatorzy do spraw dostępności

Na podstawie art. 31 i 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 i 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) wyznaczono koordynatora ds. dostępności oraz zespół w składzie:

Koordynatora ds. dostępności:

  • Pani Henryka Sęktas - zastępca Burmistrza Kałuszyna.

Zespół ds. dostępności w składzie:

  • Przewodniczący Zespołu ds. dostępności - Pani Henryka Sęktas;
  • Członek Zespołu ds. dostępności – Pani Stanisława Sadoch – kierownik Referatu ds. Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim;
  • Członek Zespołu ds. dostępności - Pani Jolanta Gójska – inspektor ds. organizacyjno-kadrowych i oświatowych w Urzędzie Miejskim ;
  • Członek Zespołu ds. dostępności – Pani Edyta Przybułek – inspektor ds. kancelaryjno-technicznych, obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim.


Do zadań Koordynatora do spraw dostępności oraz Zespołu należy w szczególności:

  • Identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
  • Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych, przez Urząd Miejski w Kałuszynie;
  • Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • Monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • Wsparcie kierowników jednostek organizacyjnych gminy Kałuszyn we wdrożeniu rozwiązań wymaganych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz nadzór nad wdrożeniem przez nich ustawy.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności i podmiotu publicznego

[Liczba odsłon: 1496731]

przewiń do góry