Stanowienie aktów publicznoprawnych

 

1. Uchwały Rady Miejskiej

Rada Miejska obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę mogą występować:

1/ Przewodniczący Rady,

2/ Komisje Rady,

3/ co najmniej 4 radnych,

4/ Wójt.

Projekt uchwały powinien zawierać:

- tytuł uchwały,

- datę,

- podstawę prawną,

- przedmiot uchwały,

- określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

- określenie terminu wejścia w życie uchwały, ewentualnie czas jej obowiązywania.

Projekty uchwał mogą być konsultowane z organizacjami społecznymi i radami sołeckimi, jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów szczególnych.

Po uzyskaniu opinii radcy prawnego projekty uchwał kierowane są do Burmistrza, a następnie pod obrady Komisji Rady Miejskiej.

Po zaopiniowaniu projektów uchwał przez właściwe podmioty Przewodniczący Rady wnosi je do porządku obrad sesji. Projekty uchwał mogą być wniesione do porządku obrad bez zasięgnięcia opinii Komisji tylko w wyjątkowych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba niezwłocznego podjęcia uchwały przez Radę Miejską i nie było możliwości uzyskania opinii w trybie przewidzianym w Statucie.

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Burmistrza Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady Miejskiej co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.

Projekty uchwał opracowują pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym rzeczowo właściwe samodzielne stanowiska pracy kierując się zasadami techniki legislacyjnej.

Uchwały Rady Miejskiej zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym stanowią inaczej. Uchwały Rady Miejskiej podpisuje Przewodniczący Rady Miejskiej.

W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, uchwały podpisuje Wiceprzewodniczący Rady prowadzący sesję.

Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokołami sesji w Urzędzie Miejskim przez pracownika obsługującego Radę.

Podjęte uchwały przekazuje się  w ciągu 7 dni po ich podjęciu Wojewodzie oraz właściwym merytorycznie pracownikom i jednostkom organizacyjnym. Uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz inne objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wójt w ciągu 7 dni od ich podjęcia przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

2. Zarządzenia Burmistrza

Burmistrz wydaje akty prawne powszechnie obowiązujące na terenie gminy w formie zarządzeń, w zakresie spraw należących do jego kompetencji. Wynikają one z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw.

Projekty zarządzeń opracowują pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym rzeczowo właściwe samodzielne stanowiska pracy kierując się zasadami techniki legislacyjnej z własnej inicjatywy lub na polecenie Burmistrza, Zastępcy Burmistrza lub Sekretarza. Po uzyskaniu opinii radcy prawnego projekty zarządzeń kierowane są do Burmistrza.

Zarządzenia podpisywane są przez Burmistrza oraz ewidencjonowane w rejestrze i przechowywane na stanowisku pracy d/s organizacyjno-kadrowych. 

Zarządzenia Burmistrza podlegają nadzorowi Wojewody i Regionalnej  Izby Obrachunkowej.

W przypadku nie cierpiącym zwłoki Burmistrz w formie zarządzenia wydaje przepisy porządkowe. Zarządzenie to podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Burmistrz przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom i burmistrzom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym położona jest gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jolanta Gójska
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-14 10:13:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Jolanta Gójska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-28 15:06:36
  • Liczba odsłon: 1885
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496677]

przewiń do góry