Zarządzenia Burmistrza Kałuszyna 2006 rok

 

Zarządzenie Nr 1/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 lutego 2006 r w sprawie powołania komisi przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie pn. "Rozbudowa biblioteki i zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury oraz jego wyposażenie".

Zarządzenie Nr 2/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 22 lutego 2006 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie.

Zarządzenie Nr 3/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 22 lutego 2006 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Kałuszynie.

Zarządzenie Nr 4/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 marca 2006 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości połozonej w Nowych Groszkach przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 5/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 marca 2006 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości połozonej w Nowych Groszkach przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 6/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 marca 2006 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości połozonej w Nowych Groszkach przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 7/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 marca 2006 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości połozonej w Nowych Groszkach przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 8/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 marca 2006 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości połozonej w Sinołęce przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 9/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 marca 2006 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości połozonej w Wólce Kałuskiej przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 10/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 marca 2006 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości połozonej w Żebrówce przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 11/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 marca 2006 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości połozonej w Żebrówce przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 12/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 marca 2006 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Żebrówce przenaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 13/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia

Zarządzenie Nr 14/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 17 marca 2006 r w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2005 rok.

Zarzadzenie Nr 15/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 17 marca 2006 r w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kałuszyn.

Zarządzenie Nr 16/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 17 marca 2006 r w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze gminy Kałuszyn.

Zarządzenie Nr 17/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 17 marca 2006 r w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Zarządzenie Nr 18/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 marca 2006 r w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 19/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 9 maja 2006 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 19a/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 maja 2006 r w sprawie powołania Komisji ds Rozstrzygnięcia Konkursu Ofert na realiację zadania: "Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem terapeutyczno - profilaktycznym dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej z rodzin dysfunkcyjnych z gminy Kałuszyn" oraz ustalenia jej zadań

Zarządzenie Nr 20/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 maja 2006 r w sprawie zmian w budżecie gminy. 

Zarządzenie Nr 21/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 maja 2006 r w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację adań publicznych gminy Kałuszyn z zakresu "Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem terapeutyczno - profilaktycznym dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej z rodzin dysfunkcyjnych z gminy Kałuszyn"

Zarządzenie Nr 22/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 maja 2006 r w sprawie powołania zespołu zadaniowego i określenia harmonogramu jego pracy celem opracowania systemu przeprowadzenia badania funkcjonowania katalogu usług w ramach społecznej akcji "Przejrzysta Polska".

załącznik

Zarządzenie Nr 23/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 5 czerwca 2006 r w sprawie powołania zespołu zadaniowego i określenia harmonogramu jego pracy celem opracowania procedury corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie oraz opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych.

Zarządzenie Nr 24/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 7 czerwca 2006 r w sprawie zatwierdzenia rkusza organizacyjnego przedszkola w Kałuszynie.

Zarządzenie Nr 25/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 7 czerwca 2006 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kałuszynie.

Zarządzenie Nr 26/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 7 czerwca 2006 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkoły filialnej w Chrościcach.

Zarządzenie Nr 27/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 7 czerwca 2006 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Nowych Groszkach.

Zarządzenie Nr 28/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 7 czerwca 2006 r w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Kałuszynie

Zarządzenie Nr 29/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 czerwca 2006 r w sprawie wprowadzenia systemu badania funkcjonowania katalogu usług w Urzedzie Miejskim w Kałuszynie.

Zarządzenie Nr 30/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 czerwca 2006 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości połozonej w Żebrówce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 31/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 czerwca 2006 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości połozonej w Żebrówce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 32/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 czerwca 2006 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości połozonej w Żebrówce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 33/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 19 lipca 2006 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawoej w kałuszynie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 34/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 lipca 2006 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Kałuszynie przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 35/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 lipca 2006 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 36/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 lipca 2006 r w sprawie rozdysponowania księgozbioru oraz mienia ruchomego będącego w zlikwidowanej filii bibliotecznej w Budach Przytockich.

Zarządzenie Nr 37/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 sierpnia 2006 r w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2006 rok.

Zarządzenie Nr 37a/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 10 sierpnia 2006 r w sprawie informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy Kałuszyn za I półrocze 2006 roku oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2006 r.

Zarządzenie Nr 38/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 sierpnia 2006 r w sprawie corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

Zarządzenie Nr 39/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 25 sierpnia 2006 r w sprawie dodania nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Zarządzenie Nr 40/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 września 2006 r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 41/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 września 2006 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku gminy Kałuszyn.

Zarządzenie Nr 42/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 22 września 2006 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 43/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 22 września 2006 r w sprawie przekazania do bieżącego wykonywania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, prace polegajace na utrzymaniu czystości i porządku na obiektach użyteczności publicznej stanowiącej własność gminy Kałuszyn.

Zarządzenie Nr 44/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 22 września 2006 r w sprawie zatwierdzenia kalkulacji cenowych za wykonywanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie swoich zadań statutowych.

Zarządzenie Nr 45/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 9 października 2006 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 46/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 października 2006 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 49/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 13 listopada 2006 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 50/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 listopada 2006 r w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 51/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 listopada 2006 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 52/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 4 grudnia 2006 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Kałuszynie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 53/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 4 grudnia 2006 r w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Kałuszyna.

Zarządzenie Nr 54/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 4 grudnia 2006 r w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza Kałuszyna.

Zarządzenie Nr 55/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 6 grudnia 2006 r w sprawie powołania komisji Urzędu Miejskiego do kontroli realizacji i odbioru końcowego budowy "gnojowników" w ilości 6 sztuk na terenie gminy Kałuszyn.

Zarządzenie Nr 56/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 grudnia 2006 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Zarzadzenie_nr_57_2006.pdf

Zarządzenie Nr 58/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 28 grudnia 2006 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 59/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 grudnia 2006 r w sprawie spisania jako nieistniejących zobowiązań podatkowych.

Zarządzenie Nr 60/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 grudnia 2006 r w sprawie odpisania z dochodów gminy kwot przypisanych uzytkownikom wieczystym.

Zarządzenie Nr 61/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 grudnia 2006 r w sprawie odpisania z dochodów gminy kwot przypisanych najemcom lokali komunalnych.

Zarządzenie Nr 62/06 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 grudnia 2006 r w sprawie odpisania wierzytelności Zakłady Gospodarki Komunalnej z tytułu należnościpieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa.

Zarzadzenie_nr_64_2006.pdf

Zarzadzenie_nr_65_2006.pdf

Zarzadzenie_nr_66_2006.pdf

Zarzadzenie_nr_67_2006.pdf

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jolanta Gójska
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-15 12:18:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-21 11:19:02
  • Liczba odsłon: 1352
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552176]

przewiń do góry