Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie Nr IX w dniu 28 czerwca 2003 r

Uchwała Nr IX/36/03 w sprawie złożenia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego.

Uchwała Nr IX/37/03 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na II półrocze 2003 roku.

Uchwała Nr IX/38/03 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie na II półrocze 2003 r.

Uchwała Nr IX/39/03 w sprawie opracowania  strategii rozwoju gminy Kałuszyn do 2020 roku.

Uchwała Nr IX/40/03 w sprawie zatwierdzenia koncepcji programowo - przestrzennej kanalizacji miasta i gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr IX/41/03 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Uchwała Nr IX/42/03 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmujacym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz ich wysokości.

Uchwała Nr IX/43/03 w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok.

Uchwała Nr IX/44/03 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała Nr IX/45/03 w sprawie ustalenia dla terenu gminy Kałuszyn zasad usytowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie Nr X w dniu 29 sierpnia 2003 r

Uchwała Nr X/46/03 w sprawie zaciagnięcia w roku 2003 zobowiązania na realizację zadania pn. "Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kałuszyn finansowanej wyłącznie z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i oszczędności w kosztach eksploatacyjnych systemu do przeprowadzenia  modernizacji oraz zapewnienie konserwacji systemu oświetlenia w okresie trzech lat".

Uchwała Nr X/47/03 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Uchwała Nr X/48/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Uchwała Nr X/49/03 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Kałuszynie przy ulicy Mostowej.

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie  Nr XI w dniu 25 października 2003 r

Uchwała Nr XI/50/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim na okres kadencji 2004 - 2007.

Uchwała Nr XI/51/03 w sprawie zamiaru likwidacji szkół filialnych w Budach Przytockich i w Wąsach - Falbogach stanowiących część organizacyjną Szkoły Podstawowej w Kałuszynie.

Uchwała Nr XI/52/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Uchwała Nr XI/53/03 w sprawie przeprowadzenia w 2004 roku remontu w Szkole Podstawowej w Nowych Groszkach i Chrościcach - filii Szkoły Podstawoej w Kałuszynie.

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie Nr XII w dniu 09 grudnia 2003 r

Uchwała Nr XII/54/03 w sprawie obniżenia śrdedniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego.

Uchwała Nr XII/55/03 w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych.

Uchwała Nr XII/56/03 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, ustalenia zasad poboru i terminu płatności tego podatku oraz ustanowienia zwolnień.

Uchwała Nr XII/57/03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XII/58/03 w sprawie deklaracji na podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości.

Uchwała Nr XII/59/03 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.

Uchwała Nr XII/60/03 w sprawie przejęcia 1/2 części nieruchomości zabudowanej położonej w Kałuszynie przy ulicy Warszawskiej nr 32.

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie Nr XIII w dniu 30 grudnia 2003 r

Uchwała Nr XIII/61/03 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na rok 2004. (załącznik)

Uchwała Nr XIII/62/03 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie na rok 2004.          ( załączniki)

Uchwała nr XIII/63/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok. (załącznik)

Uchwała Nr XIII/64/03 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kałuszynie na 2004 rok.

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 28 lutego 2004 r

Uchwała Nr XIV/65/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie  z dnia 28 lutego 2004 r w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Budach Przytockich, stanowiącej część organizacyjną Szkoły Podstawowej w Kałuszynie.

Uchwała Nr XIV/66/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie  z dnia 28 lutego 2004 r w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Wąsach - Falbogach, stanowiącej część organizacyjną Szkoły Podstawowej w Kałuszynie.

Uchwała Nr XIV/67/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2004 r w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn i ich obwodów.

Uchwała Nr XIV/68/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2004 rw sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

załącznik nr 1a

załącznik nr 1b

załącznik nr 2

załącznik nr 2a

załącznik nr 2b

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

Uchwała Nr XIV/69/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2004 r w sprawie uchwały Nr XXVII/177/01 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 kwietnia 2001 r w sprawie nadania statutu Domowi Kultury w Kałuszynie.

Uchwała Nr XIV/70/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2004 r w sprawie zbycia lokalu położonego w Nowych Groszkach.

Uchwała Nr XIV/71/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2004 r w sprawie zasad ustalania wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 24 kwietnia 2004 r

Uchwała Nr XV/72/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 kwietnia 2004 r w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2003 rok.

Uchwała Nr XV/73/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 kwietnia 2004 r w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/99 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 marca 1999 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn, zmienionej uchwałą Nr XL/244/02 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 września 2002 r. 

Uchw ała Nr XV/74/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 kwietnia 2004 r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/215/02 Rady iejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2002 r w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr XV/75/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 kwietnia 2004 r w sprawie zaciągnięcia w 2004 roku zobowiązania na realizację zadania z zakresu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr XV/76/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 kwietnia 2004 r w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XV/77/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 kwietnia 2004 r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/197/97 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 kwietnia 1997 r w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie.

Uchwała Nr XV/78/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 kwietnia 2004 r w sprawie  ustalenia wartości najnizszego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla potrzeb opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie.

Uchwała Nr XV/79/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 kwietnia 2004 r w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie.

Uchwała Nr XV/80/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 kwietnia 2004 r w sprawie  zbycia części nieruchomości położonej w Kałuszynie przy ulicy Barlickiego.

Uchwała Nr XV/81/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 kwietnia 2004 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kałuszyn.

Uchwała Nr XV/82/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 kwietnia 2004 r w sprawie  wskazania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do komisji konkursowej.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 6 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr XVI/83/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 06 czerwca 2004 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

załącznik

Uchwała Nr XVI/84/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 06 czerwca 2004 r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

załącznik

Uchwała Nr XVI/85/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 06 czerwca 2004 r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

załącznik

Uchwała Nr XVI/86/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 06 czerwca 2004 r w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

załącznik

Uchwała Nr XVI/87/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 06 czerwca 2004 r w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji "Programu gospodarki ściekowej dla gminy Kałuszyn na lata 2004 - 2020 we wsiach:Przytoka, Budy Przytockie, Marianka, Wolka Kałuska, Chrościce, Kluki, Zimnowoda, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, Szembory, Abramy, Wąsy, Falbogi, Milew, Mroczki, Piotrowina, Sinołęka, Stare Groszki, Nowe Groszki, Szymony, Gołębiówka, Wity".

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 22 lipca 2004 r

Uchwała Nr XVII/88/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego gminy Kałuszyn w latach 2004 - 2006.

załącznik

Uchwała Nr XVII/89/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

załącznik nr 1

załąc znik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Uc hwała Nr XVII/90/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kałuszynie.

Uchwała Nr XVII/91/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie wskazania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do komisji konkursowej.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 31 sierpnia 2004 r

Uchwała Nr XVIII/92/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Uchwała Nr XVIII/93/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr XVIII/94/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyraktorów szkoł podstawowych, gimnazjum, dyrektora przedszkola, a także kierownika szkoły filialnej oraz przyjęcia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Uchwała Nr XVIII/95/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Grębków, w wyniku którego gmina Kałuszyn umozliwi gminie Grębków zaopatrzenie w wodę mieszkańcow wsi: Kolonia Sinołęka, Nowa Trzcianka i Stara Trzcianka.

Uchwała Nr XVIII/96/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz gminy Kałuszyn od Spółdzielni Mieszkaniowej PRZEŁOM z Mińska Mazowieckiego budynku kotłowni zlokalizowanej przy ulicy Zamojskiej 8 w Kałuszynie.

Uchwała Nr XVIII/97/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kałuszyn, wniesioną przez Pana Zbigniewa Rolińskiego, z uwagi na jej bezzasadność.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 23 października 2004 r

Uchwała Nr XIX/98/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych z budżetu gminy zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe.

Uchwała Nr XIX/99/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Uchwała Nr XIX/100/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie przeprowadzenia kontroli.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 14 grudnia 2004 roku.

Uchwała Nr XX/101/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na 2005 rok.

Uchwała Nr XX/102/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie na 2005 rok.

Uchwała Nr XX/103/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego.

Uchwała Nr XX/104/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujacych na terenie gminy Kałuszyn oraz zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr XX/105/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XX/106/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Uch wała Nr XX/107/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie wydatków niewygasajacych z upływem roku budżetowego 2004

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Uchwała Nr XX/108/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie uchwalenia gminnego planu gospodarki odpadami dla gminy Kałuszyn

załącznik

Uchwała Nr XX/109/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Kałuszyn i Mroczki

załącznik nr 1

Uchwała Nr XX/110/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie wyników kontroli zleconej Komisji Rewizyjnej uchwałą Nr XIX/100/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 23 października 2004 r.

Uchwała Nr XX/111/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie powołania Sekretarza Miejskiego.

 Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 26 lutego 2005 r

 

Uchwała Nr XXI/111/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2005 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

załącznik nr 1

załącznik nr 1a

załącznik nr 1b

załącznik nr 2

załącznik nr 2a

załącznik nr 2b

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 5a

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

Uchwała Nr XXI/112/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2005 r w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kałuszyn.

załącznik

Uchwała Nr XXI/113/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2005 r w sprawie  uchwalenia regulaminu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Kałuszyn ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowacze.

załącznik

Uchwała Nr XXI/114/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2005 r w sprawie urgodnienia wartości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla potrzeb opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr XXI/115/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2005 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kałuszynie na 2005 rok.

załącznik

Uchwała Nr XXI/116/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2005 r w sprawie uchwalenia "Strategii rozwoju gminy Kałuszyn do 2020 roku"

Uchwała Nr XXI/117/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2005 r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za oddanie nieruchomości w trwały zarząd.

Uchwała Nr XXI/118/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2005 r w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 16 kwietnia 2005 r

 

Uchwała Nr XXII/119/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 16 kwietnia 2005 r w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2004 rok.

Uchwała Nr XXII/120/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 16 kwietnia 2005 r w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych.

Uchwała Nr XXII/121/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 16 kwietnia 2005 r w sprawie ziany uchwały Nr XXI/111/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2005 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

załącznik

Uchwała Nr XXII/122/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 16 kwietnia 2005 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Uchwała Nr XXII/123/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 16 kwietnia 2005 r w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Kałuszyn.

załącznik

Uchwała Nr XXII/124/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 16 kwietnia 2005 r w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kałuszyn.

załącznik

Uchwała Nr XXII/125/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 16 kwietnia 2005 r w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku.

załącznik

Uchwała Nr XXII/126/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 16 kwietnia 2005 r w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miasta Kałuszyn w latach 2005 - 2006 i zatwierdzenia do realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa Biblioteki i zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury oraz jego wyposażenie"

 

Uchwała Nr XXII/127/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 16 kwietnia 2005 r w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uchwała Nr XXII/128/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 16 kwietnia 2005 r w sprawiepowołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 18 czerwca 2005 r

Uchwała Nr XXIII/129/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 18 czerwca 2005 r w sprawie zmiany budzetu gminy na 2005 rok.

Uchwała Nr XXIII/130/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 18 czerwca 2005 r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XXIII/131/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 18 czerwca 2005 r w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XXIII/132/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 18 czerwca 2005 r w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

Uchwała Nr XXIII/133/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 18 czerwca 2005 r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Uchwała Nr XXIII/134/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 18 czerwca 2005 r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XXIII/135/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 18 czerwca 2005 r w sprawie zbycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/136/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 18 czerwca 2005 r w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska gminy Kałuszyn

załącznik

Uchwała Nr XXIII/137/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 18 czerwca 2005 r w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kałuszyn.

Uchwała Nr XXIII/138/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 18 czerwca 2005 r w sprawie zaliczeniadróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XXIII/139/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 18 czerwca 2005 r w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

Uchwała Nr XXIII/140/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 18 czerwca 2005 r w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kałuszynie.

Uchwała Nr XXIII/141/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 18 czerwca 2005 r w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uchwała Nr XXIII/142/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 18 czerwca 2005 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Brmistrza Miasta Kałuszyn.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 30 sierpnia 2005 r

Uchwała Nr XXIV/143/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 sierpnia 2005 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXIV/144/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 sierpnia 2005 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn

Uchwała Nr XXIV/145/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 sierpnia 2005 r w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk miejskich

Uchwała Nr XXIV/146/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 sierpnia 2005 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Dobre w wyniku którego gmina Kałuszyn umożliwi gminie Dobre zaopatrzenie w wodę mieszkańcow wsi Mlęcin i Adamów ze stacji uzdatniania wody Garczyn

Uchwała Nr XXIV/147/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 sierpnia 2005 r w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/126/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 16 kwietnia 2005 r w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miasta Kałuszyn w latach 2005 - 2006 i zatwierdzenia do realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa Biblioteki i zagospodarowanie terenu Domu Kultury oraz jego wyposażenie"

Uchwała Nr XXIV/148/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 sierpnia 2005 r w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/88/04 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 22 lipca 2004 r w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego gminy Kałuszyn w latach 2004 - 2006.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 28 października 2005 r

Uchwała Nr XXV\149/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 października 2005 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Uchwała Nr XXV\150/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 października 2005 r w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr XXV\151/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 października 2005 r w sprawie zgłoszenia kandydata do nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 9 grudnia 2005 r

Uchwała Nr XXVI/152/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 9 grudnia 2005 r w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr XXVI/153/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 9 grudnia 2005 r w sprawie okreslenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujacych na terenie gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr XXVI/154/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 9 grudnia 2005 r w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objete przepisami o opłacie skarbowej.

Uchwała Nr XXVI/155/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 9 grudnia 2005 r w sprawie zbycia nieruchomości połozonych w miejscowościach: Nowe Groszki, Sinołęka, Wólka Kałuska, Żebrówka.

Uchwała Nr XXVI/156/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 9 grudnia 2005 r w sprawie zmiany pożyczki pomostowej (krotkoterminowej) na pożyczkę długoterminową, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XXVI/157/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 9 grudnia 2005 r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr XXVI/158/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 9 grudnia 2005 r w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości połozonych na terenie gminy Kałuszyn.

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 29 grudnia 2005 r

Uchwała Nr XXVII/159/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2005 r w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na 2006 rok.

Uchwała Nr XXVII/160/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2005 r w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie na 2006 rok

Uchwała Nr XXVII/161/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2005 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

Uchwała Nr XXVII/162/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2005 r w sprawie zamiaru likwidacji Biblioteki Publicznej w Kałuszynie - filia w Budach Przytockich.

załącznik

Uchwała Nr XXVII/163/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2005 r w sprawie uchwalenia regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczególowe warunki obliczaniai wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraxnych zastepstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kałuszyn.

załącznik

Sesja Rady Miejskiej w Kaluszynie w dniu 27 czerwca 2006 r

Uchwała  Nr XXX/182 /2006 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2006 r w sprawie zbycia nieruchomości położonych w kałuszynie.

Uchwała  Nr XXX/183 /2006 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2006 r w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Kałuszyn.

Uchwała  Nr XXX/184 /2006 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2006 r w sprawie likwidacji Biblioteki Publicznej w Kałuszynie - filia w Budach Przytockich.

Uchwała  Nr XXX/185/ 2006 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2006 r w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała  Nr XXX/186 /2006 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2006 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kałuszyn do 2015 roku.

załącznik - strategia

Uchwała  Nr XXX/187/2006 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2006 r w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/166/06 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 lutego 2006 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju wsi Olszewice na lata 2006 - 2013 i zatwierdzenia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie centrum wsi Olszewice".

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 25 kwietnia 2006 r

Uchwała Nr XXIX/171 /2006 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2006 r w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2005 r.

Uchwała Nr XXIX/172 /2006  Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2006 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. 

Uchwała Nr XXIX/173 /2006 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2006 r w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej. 

Uchwała Nr XXIX/174 /2006 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2006 r w sprawie zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Żebrówka. 

Uchwała Nr XXIX/175 /2006  Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2006 r w sprawie zbycia części nieruchomości położonej w Kałuszynie.

Uchwała Nr XXIX/176 /2006  Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2006 r w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Kałuszynie. 

Uchwała Nr XXIX/177 /2006  Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2006 r w sprawie przystąpienia do "Programu ograniczenia zanieczyszczeń środowiska składnikami nawozowymi z produkcji zwierzęcej w województwie mazowieckim" oraz uchwalenia "Programu ograniczenia zanieczyszczeń środowiska składnikami nawozowymi z produkcji zwierzęcej na terenie gminy Kałuszyn".

Uchwała Nr XXIX/178 /2006  Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2006 r w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla gminy Kałuszyn" i uchwalenia regulaminu jego nadawania.

Uchwała Nr XXIX/179 /2006  Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2006 r w sprawie uzgodnienia wartości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla potrzeb opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie.

Uchwała Nr XXIX/180 /2006  Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2006 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kałuszyna.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 25 lutego 2006 r

Uchwała Nr XXVIII/164/06 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 lutego 2006 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

załącznik Nr 1

załącznik Nr 1a

załącznik Nr 1b

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2a

załącznik Nr 2b

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załacznik Nr 5

załącznik Nr 5a

załącznik Nr 6

załacznik Nr 7

załącznik Nr 8

załącznik Nr 9

załącznik Nr 10

Uchwała Nr XXVIII/165/06 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 lutego 2006 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok

Uchwała Nr XXVIII/166/06 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 lutego 2006 r w sprawie przyjęcia "planu rozwoju wsi Olszewice w latach 2006 - 2013 i zatwierdzenia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie centrum wsi Olszewice"

Uchwała Nr XXVIII/167/06 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 lutego 2006 r w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Kałuszyn.

Uchwała Nr XXVIII/168/06 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 lutego 2006 r w sprawie uchwalenia "Programu współpracy gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 r"

Uchwała Nr XXVIII/169/06 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 lutego 2006 r w sprawie wyznaczenia inkasenta podatków: rolnego, leśnegoi od nieruchomości, od osób fizycznych na terenie miasta Kałuszyn oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXVIII/170/06 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 lutego 2006 r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego potrzebującym.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jolanta Gójska
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-09 11:24:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Jadwiga Cudna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-25 13:13:52
  • Liczba odsłon: 2029
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496687]

przewiń do góry