REJESTR   ŻŁOBKÓW   I   KLUBÓW   DZIECIĘCYCH

 

 

 

Lp.

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Numer REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

Liczba miejsc w placówce

Numer wpisu

Data wpisu /dzień, miesiąc, rok/

Data wykreślenia z rejestru /dzień, miesiąc, rok/

1.

Gmina Kałuszyn

05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 1

8222158817

711582612

05-310 Kałuszyn, ul. Zamojska 13

30

1/2015

30.09.2015

 

 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Lp.

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1.

1

15.09.1992

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie

Kałuszyn, ul. Warszawska 39

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych oświatowych kulturalnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy

Rada Miejska w Kałuszynie

-----------

Uchwała Nr XX/106/92

Uchwała Nr XX/107/92

710007515

Anna Andrzejkiewicz

2.

2

27.01.1996

Dom Kultury w Kałuszynie

Kałuszyn, ul. Warszawska 45

Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, udostępnianie dóbr kultury, propagowanie wypoczynku i rekreacji oraz   aktywne w nim uczestniczenie

Rada Miejska w Kałuszynie

------------

Uchwała Nr XX/129/96

Uchwała Nr XX/129/96

712370065

Marian Pełka

 

 

KSIĘGA REJESTROWA   INSTYTUCJI   KULTURY DOM   KULTURY   W   KAŁUSZYNIE

 

Numer wpisu do rejestru 2/96

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru   oraz daty kolejnych zmian

pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1/96

27.01.1996

Dom Kultury w Kałuszynie

Kałuszyn, ul. Warszawska 45

Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, udostępnianie dóbr kultury, propagowanie wypoczynku i rekreacji oraz aktywne w nim uczestniczenie

Rada Miejska w Kałuszynie

-----------

Uchwała Nr XX/129/96

712370065

Marian Pełka

 

Dział II – Organizacja instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer wpisu

Data wpisu,   daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1.

27.01.1996

Statut przyjęty uchwałą Nr XX/129/96 z dnia 27 stycznia 1996 r.

Marian Pełka – Dyrektor

-------------

Nie istnieją

--------

Marian Pełka

 

 

2.

27.04.2001

Statut przyjęty uchwałą   Nr XXVII/177/01 z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Marian Pełka - Dyrektor

-------------

Nie istnieją

---------

Marian Pełka

3.

28.02.2004

Statut przyjęty uchwałą Nr XIV/69/2004 z dnia 28 lutego 2004 r.

Marian Pełka - Dyrektor

-------------

Nie istnieją

---------

Marian Pełka

 

Dział III – Mienie instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

Nr kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi   prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1.

26.02.2010

Złożenie sprawozdania finansowego za rok 2009

----------------

------------

Marian Pełka

2.

28.02.2011

Złożenie sprawozdania finansowego za rok 2010

----------------

------------

Marian Pełka

3.

28.02.2012

Złożenie sprawozdania finansowego za rok 2011

----------------

------------

Marian Pełka

4.

28.02.2013

Złożenie sprawozdania finansowego za rok 2012

----------------

------------

Marian Pełka

5.

28.02.2014

Złożenie sprawozdania finansowego za rok 2013

----------------

------------

Marian Pełka

6.

28.02.2015

Złożenie sprawozdania finansowego za rok 2014

----------------

------------

 

Marian Pełka

 

 

KSIĘGA REJESTROWA  INSTYTUCJI  KULTURY

 

BIBLIOTEKA  PUBLICZNA  W  KAŁUSZYNIE

 

 

Numer wpisu do rejestru 1/92

 

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru  oraz daty kolejnych zmian

pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1/92

15.09.1992

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy

Kałuszyn, ul. Warszawska 39

Gmina Kałuszyn, uchwała Nr XX/106/92

-----------

710007515

---------

Anna Andrzejkiewicz

 

 

 

 

 

 

Dział II – Organizacja instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer wpisu

Data wpisu,  daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1.

15.09.1992

Statut przyjęty uchwałą Nr XX/107/92 z dnia 15 września 1992 r.

Anna Andrzejkiewicz – Dyrektor

-------------

Nie istnieją

-------

Anna Andrzejkiewicz

 

 

2.

20.06.2000

Statut przyjęty uchwałą  Nr XX/119/2000 z dnia 20 czerwca 2000 r.

Anna Andrzejkiewicz - Dyrektor

-------------

Nie istnieją

-------

Anna Andrzejkiewicz

3.

29.11.2013

Statut przyjęty uchwałą Nr XXIV/197/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.

Anna Andrzejkiewicz - Dyrektor

-------------

Nie istnieją

-------

Anna Andrzejkiewicz

4.

11.04.2019

Zmiana statutu przyjęta uchwałą Nr VI/44/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Anna Andrzejkiewicz - Dyrektor

--------------

Nie istnieją

-------

Anna Andrzejkiewicz

 

 

 

 

 

Dział III – Mienie instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

Nr kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi  prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1.

30.04.2010

Uchwała Nr XXIX/188/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kałuszyna za 2009 r.

----------------

------------

Anna Andrzejkiewicz

2.

30.06.2011

Uchwała Nr VIII/39/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.

----------------

------------

Anna Andrzejkiewicz

3.

14.06.2012

Uchwała Nr XIV/90/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.

----------------

------------

Anna Andrzejkiewicz

4.

28.06.2013

Uchwała Nr XXI/165/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.

----------------

------------

Anna Andrzejkiewicz

5.

30.06.2014

Uchwała Nr XXXI/242/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.

----------------

------------

Anna Andrzejkiewicz

6.

29.06.2015

Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.

----------------

------------

 

Anna Andrzejkiewicz

7.

29.06.2016

Uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.

---------------

------------

Anna Andrzejkiewicz

8.

28.06.2017

Uchwała Nr XXXI/206/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.

---------------

------------

Anna Andrzejkiewicz

9.

22.06.2018

Uchwała Nr XL/267/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.

--------------

------------

Anna Andrzejkiewicz

10.

01.07.2019

Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.

--------------

------------

Anna Andrzejkiewicz

11.

29.06.2020

Uchwała Nr XV/138/2020 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

--------------

-----------

Anna Andrzejkiewicz

12.

30.06.2021

Uchwała Nr XXII/194/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.

----------------

----------

Anna Andrzejkiewicz

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-21 11:43:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-20 13:18:42
  • Liczba odsłon: 4287
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552166]

przewiń do góry