ZARZĄDZENIE NR 62/2016 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Kałuszyn oraz jej samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych

 

ZARZĄDZENIE NR 61/2016 BURMISTRZA KAŁUSZYNA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie : wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.

 

Zarządzenie Nr 60.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej.pdf

 

Zarządzenie Nr 59.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 grudnia 2016r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji kasy, druków ścisłego zarachowania oraz stanu materiałów w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 58.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.pdf

 

zarzadzenie_57_2016.pdf

Zarządzenie Nr 56.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.pdf

 

Zarządzenie Nr 55.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017r".pdf

 

Zarządzenie Nr 54.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 listopada 2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.pdf

 

Zarządzenie Nr 52.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 listopada 2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016r.pdf

 

Zarządzenie Nr 51.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.pdf

 

Zarządzenie Nr 50.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela Przedszkola Publicznego w Kałuszynie ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

 

Zarządzenie Nr 49.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy Kapituły ds. nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kałuszyn".pdf

 

Zarządzenie Nr 48.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 34/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustalenia Regulaminu jej pracy.pdf

 

Zarządzenie Nr 47.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie.pdf

 

Zarządzenie Nr 46.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 oraz uchwały budżetowej na 2017r.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 45/2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne w zakresie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności oraz zmiany okresu ochrony.pdf

 

Zarządzenie Nr 44.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 października 2016r. w sprawie: określenia norm zużycia paliwa dla samochodów pożarniczych i urządzeń silnikowych.pdf

 

Zarządzenie Nr 43.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.pdf

 

Zarządzenie Nr 42.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.pdf

 

Zarządzenie Nr 41.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 6 października 2016r. w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania chodników, ulic oraz dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na drogach /ulicach/ gminnych na terenie Gminy Kałuszyn.pdf

 

Zarządzenie Nr 40.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 września 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego.pdf

 

Zarządzenie Nr 39.2016 burmistrza Kałuszyna z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.pdf

 

Zarządzenie Nr 38.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 września 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV w gminie Kałuszyn" w 2016r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie.pdf

 

Zarządzenie Nr 37.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.pdf

 

Zarządzenie Nr 36.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bhp dla Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 35.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za I półrocze 2016r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

Załączniki do zarządzenia Nr 35.2016.pdf

Zarządzenie Nr 34.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 16 sierpnia 2016 w sprawie określenia stawek bazowych czynszu za lokale mieszkalne i socjalne.pdf

 

Zarządzenie Nr 33.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.pdf

 

Zarządzenie Nr 32.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kałuszynie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.pdf

 

Zarządzenie Nr 31.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Programu zdrowotnego pod nazwą "Program profilaktyki zakażeń wirusem Brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Kałuszyn na lata 2016-2020" w 201r.pdf

 

Zarządzenie Nr 30.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2016r. - Wyprawka szkolna.pdf

 

Zarządzenie Nr 29.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

 

Zarządzenie Nr 28.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.pdf

 

Zarządzenie Nr 27.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.pdf

 

Zarządzenie Nr 26.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gmina na 2016r.pdf

 

Zarządzenie Nr 25.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.pdf

 

Zarządzenie Nr 24.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 9 czrwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Kałuszynie na rok szkolny 2016/2017.pdf

 

Zarządzenie Nr 23.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 9 czrwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Kałuszynie na rok szkolny 2016/2017.pdf


Zarządzenie Nr 22.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kałuszynie oraz Szkoły Filialnej w Chrościcach na rok szkolny 2016/2017.pdf

 

Zarządzenie Nr 21.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 9 czerwca 2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.pdf

 

Zarządzenie Nr 20.2016. Burmistrza Kałuszyna z dnia 06 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.pdf

 

Zarządzenie Nr 19.2016. Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 maja 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.pdf

 

Zarządzenie Nr 18.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 16 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia  w drodze bezprzetargowej.pdf

 

Zarządzenie Nr 17.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 9 maja 2016r. w sprawie: dokonania wyboru oferty na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu "Ochrona i promocja zdrowia oraz działalności na rzecz osób starszych":pn. "Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem edukacyjno- profilatycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf

 

Zarządzenie Nr 16.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.pdf

 

Zarządzenie Nr 15.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektora Przedszkola Publicznego w Kałuszynie.pdf


Zarządzenie Nr 14.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach na realizację następujących zadań publicznych z zakresu: Ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób starszych" Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art.15 ust. 2a-b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.)pdf

 

Zarządzenie Nr 13.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 04 kwietnia 2016r. w sprawie: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie  realizacji zadań publicznych z zakresu: „Ochrona i promocja zdrowia oraz działalności na rzecz osób starszych”: pn. „Zorganizowanie  wypoczynku letniego z programem edukacyjno-profilaktycznym  dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf

 

Zarządzenie Nr 12.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.pdf


Zarządzenie Nr 11.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 205r., sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie  i Domu Kultury oraz Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego.pdf


Zarządzenie Nr 10.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.pdf


Zarządzenie Nr 9.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.pdf

 

Zarządzenie Nr 8.2016 Burmistrza  Kałuszyna z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.pdf


Zarządzenie Nr 7.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.pdf

 

Zarządzenie Nr 6.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 marca 2016r. w sprawie harmonogramu działań związanych w obchodami 600-lecia Kałuszyna.pdf

 

Zarządzenie  Nr 5.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie upamiętnienia 600-lecia Kałuszyna oraz powołania Komitetu Honorowego Obchodów 600-lecia Kałuszyna.pdf

 

Zarządzenie Nr 4.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 3.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.pdf

 

Zarządzenie Nr 2.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej.pdf

 

Zarządzenie Nr  1.2016 Burmistrza Kałuszyna z dnia 11 stycznia 2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-18 08:13:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-19 10:22:58
  • Liczba odsłon: 1801
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1496831]

przewiń do góry