Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza napowietrznego SN-15kV do stacji transformatorowej słupowej STSp – 20/400(400)/słup Nr 4.pdf


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia w Gminie Mrozy oraz w Gminie Kałuszyn – etap III w miejscowościach Wola Paprotnia, Olszewice oraz Kałuszyn, pow. miński, woj. mazowieckie.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 28 grudnia 2017r.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6220.8.2017 o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa gospodarstwa inwentarskiego z 200 do 400 DJP, polegająca na budowie nowego budynku inwentarskiego na 200 DJP – tj. budowie obory dla krów tzw. „opasów”.pdf


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetlenia drogi gminnej działce nr 467, obręb Żebrówka, gm. Kałuszyn.pdf


Obwieszczenie Burmistrza Kałuszyna Nr GPS.6733.10.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci T-Mobile nr 26286 Sinołęka.pdf


Informacja o konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi w 2018roku.pdf

Projekt programu.pdf

Zarządzenie w sprawie konsultacji.pdf

Formularz zgłaszania uwag.doc

Informacja o wynikach  konsultacji  „Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Kałuszyn z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.”.pdf


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Produkcja kruszywa poprzez wydobycie ze złoża Olszewice V.pdf


Obwieszczenie Starosty Mińskiego Nr AB.6740.15.315.2017 z dnia 16 listopada w sprawie wydanej decyzji na realizację inwestycji drogowej.pdf


Zawiadomienie o proteście w dniu 17 listopada 2017r.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie  w dniu 7 listopada 2017r.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6733.6.2017 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku o schody ewakuacyjne.pdf


Stanowisko Nr 7/2017 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 września 2017r. w sprawie projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego.pdf


Decyzja Nr GPS.633.1.2017 w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.pdf


Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kałuszynie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.pdf


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia w Gminie Mrozy oraz w Gminie Kałuszyn – etap I w miejscowościach Wola Paprotnia, Olszewice oraz Kałuszyn.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 11 września 2017r.pdf


Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie kruszywa naturalnego na działce nr 581/1 położonej w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 29 sierpnia 2017 r.


Wykaz nieruchomości położonych w Kałuszynie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.pdf


Wykaz nieruchomości położonych w Kałuszynie przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.pdf


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.pdf


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego e sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia w Gminie Mrozy oraz w Gminie Kałuszyn – etap I w miejscowościach Wola Paprotnia, Olszewice oraz Kałuszyn, pow. miński, woj. mazowieckie.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 03 sierpnia 2017r.pdf


OGŁOSZENIE BURMISTRZA KAŁUSZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze A, uchwalonego przez Radę Miejską w Kałuszynie uchwałą nr XVI/106/2012 z dnia 24 października 2012 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz.  z 2012 r. poz. 7196).pdf


OGŁOSZENIE BURMISTRZA KAŁUSZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B, uchwalonego przez Radę Miejską w Kałuszynie uchwałą nr XXII/190/2013 z dnia 27 września 2013 r. roku (Dz. Urz. Woj. Maz.  z dnia 9 października 2013 r. poz. 10000).pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6733.4.2017 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „MIN5510A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanej na działce nr 236, obręb Garczyn Duży, gm. Kałuszyn.pdf


Wykaz nieruchomości położonej w Kałuszynie przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6220.8.2017w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”.pdf


Obwieszczenie GPS 6733.3.20117 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV w celu usunięcia kolizji z projektowanym budynkiem.pdf


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Produkcja kruszywa poprzez wydobycie ze złoża Olszewice VI”.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 27 czerwca 2017r.pdf


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Pawła Ponikowskiego, działającego w imieniu firmy P4 Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „MIN5510A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanej na działce nr 236, obręb Garczyn Duży, gm. Kałuszyn.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 6 czerwca 2017r.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6220.1.2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Produkcja kruszywa poprzez wydobycie ze złoża Olszewice VI” zlokalizowanego na działkach nr 584 i 585 położonych w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn oraz na działce nr 253 w miejscowości Kruki, gm. Mrozy.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6320.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa płyty do bioremediacji gleby i ziemi zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi metodą ex situ na działce nr 52 w Przytoce, gmina Kałuszyn.”.pdf


Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora Programu zdrowotnego pod nazwą "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego /HPV/ w gminie Kałuszyn na lata 2016-2020" w 2017r.pdf

Zarządzenie Nr 18.2017.docx

Ogłoszenie o konkursie.doc

Formularz ofertowy.doc

Wzór umowy.doc

Sprawozdanie okresowe.doc

Sprawozdanie końcowe.doc

HPV - program.doc

Zgoda rodziców.doc


Wykaz nieruchomości położonych w Kałuszynie przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie dnia 28 kwietnia 2017r.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6733.2.2017 Burmistrza Kałuszyna w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci Sn 15 kV, nn 0,4 kV, oraz słupowej stacji transformatorowej Sn/nn 15/0,4 kV,ps.pdf


Ogłoszenie Burmistrza Kałuszyna o przystąpieniu do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kałuszyn.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 29 marca 2017r.pdf


Obwieszczenie Nr GPS.6733.1.2017 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej Sn 15 kV, słupa Sn 15 kV, elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nn 15/04 kV.pdf


Obwieszczenie Burmistrza Kałuszyna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze A, uchwalonego przez Radę Miejską w Kałuszynie uchwałą nr XVI/106/2012 z dnia 24 października 2012 roku.pdf


Ogłoszenie Burmistrza Kałuszyna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B, uchwalonego przez Radę Miejską w Kałuszynie uchwałą nr XXII/190/2013 z dnia 27 września 2013 r.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 17 lutego 2017.pdf


Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woj Maz.ismo20170202.pdf


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji Nr GPS.6733.10.2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej.pdf


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 7 lutego 2017r.pdf


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej Sn 15 kV, słupa Sn 15 kV, elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nn 15/04 kV.pdf


Wykaz nieruchomości położonych w Kałuszynie przeznaczonych do najmu.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-16 15:33:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-20 12:06:33
  • Liczba odsłon: 3883
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552225]

przewiń do góry