ZAWIADOMIENIE Nr WI-I.7820.1.11.2020.DW WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji.

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.15.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża „Olszewice III – Pole B” na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 347/1 położonej w miejscowości Olszewice, gmina Kałuszyn, powiat miński”

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.11.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Górniczego o nazwie „GÓRY XXII”, położonego na działkach ewid. nr 667 i 669, w miejscowości Góry, gm. Jakubów oraz działkach ewid. nr 413, 414, 415, w miejscowości Budy Przytockie, gm. Kałuszyn

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 29 grudnia 2021r. o godz 9:00

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PDW Wody Polskie

 

GDOŚ zawiadomienie z dnia 30 listopada.2021r.

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.11.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Górniczego o nazwie „GÓRY XXII”, położonego na działkach ewid. nr 667 i 669, w miejscowości Góry, gm. Jakubów oraz działkach ewid. nr 413, 414, 415, w miejscowości Budy Przytockie, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie GPS.6733.6.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia na elektroenergetyczną linię kablową, na części działki ewidencyjnej nr 84, położonej w miejscowości Abramy oraz częściach działek ewid. nr 90/1 i 91/1, położonych w miejscowości Wąsy, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie Nr LU.ZUZ.2.4210.365.2021.PN Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 29 listopada 2021r.

 

Obwieszczenie GPS.6220.8.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego – z projektowanego złoża „Ryczołek VIII” na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 174, 175 i 176 obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie”

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.5.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża na działce nr 583, Olszewice" gm. Kałuszyn.

 

Obwieszczenie Nr LU.ZUZ.2.4210.281.2021.MK Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim.pdf

 

Obwieszczenie GPS.6733.10.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na części działek ewidencyjnych nr 156/2, 171, 274, położonych w miejscowości Wólka Kałuska, gm. Kałuszyn.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania.pdf

Obwieszczenie nr GPS.6220.12.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szymony I o mocy wytwórczej do 1MW na części działek nr 23, 50, 51 obręb Szymony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 9 listopada 2021r.

 

Obwieszczenie GPS.6220.7.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego – ze złoża „RYCZOŁEK IX” położonego na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 170, 171, 172, 174, 169/1 obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie”

 

Obwieszczenie GPS.6220.8.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego – ze złoża „RYCZOŁEK XI” na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 172, 174, 175, 176, 178 obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie.”

 

Obwieszczenie GPS.6220.9.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:  „Eksploatacja kruszywa naturalnego – ze złoża „RYCZOŁEK X” na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 174, 175, 176, obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie”

 

Obwieszczenie GPS.6220.10.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Podział działki nr ew. 23/2 obręb 0019 Przytoka gm. Kałuszyn na 25 działek oraz budowa zespołu 24 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą”

 

Obwieszczenie GPS.6733.6.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia na elektroenergetyczną linię kablową, na części działki ewidencyjnej nr 84, położonej w miejscowości Abramy oraz częściach działek ewid. nr 90/1 i 91/1, położonych w miejscowości Wąsy, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie GPS.6220.4.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa Centrum Dystrybucyjnego LIDL Kałuszyn wraz z infrastrukturą techniczną – doziemne instalacje zewnętrzne na działkach 2024, 2025, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139/1, obręb Kałuszyn, jedn. ewid. 141209_4”

 

ZAWIADOMIENIE Wojewody Nr WI-I.7820.1.11.2020.DW o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 29 września 2021r.

 

Obwieszczenie GPS.6220.9.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:  „Eksploatacja kruszywa naturalnego – ze złoża „RYCZOŁEK X” na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 174, 175, 176, obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie”

 

Obwieszczenie GPS.6220.8.2021 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego – ze złoża „RYCZOŁEK XI” na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 172, 174, 175, 176, 178 obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie.”

 

Obwieszczenie GPS.6220.7.2021 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego – ze złoża „RYCZOŁEK IX” położonego na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 170, 171, 172, 174, 169/1 obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie”

 

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kałuszyn

mpzp_kaluszyn.pdf

mpzp_kaluszytn.pdf

prognoza_mpzp_kaluszyn.pdf

 

 

Obwieszczenie GPS.6220.5.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: „Rozbudowa zespołu budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną  na dz. nr ew. 266, 27, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 obręb Wólka Kałuska, gm. Kałuszyn”.

 

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.5.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża na działce nr 583, Olszewice" gm. Kałuszyn.

 

Obwieszczenie nr GPS.6730.34.2021 o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z budową i eksploatacją farmy na dz. ewid. nr 311, miejscowość Olszewice

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.12.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szymony I o mocy wytwórczej do 1MW na części działek nr 23, 50, 51 obręb Szymony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.6.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża „Olszewice III – Pole A” na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 347/1 położonej w miejscowości Olszewice, gmina Kałuszyn, powiat miński

 

Obwieszczenie GPS.6220.4.2021 w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowie i przebudowie Centrum Dystrybucyjnego LIDL Kałuszyn wraz z infrastrukturą techniczną – doziemne instalacje zewnętrzne na działkach 2024, 2025, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139/1,, obręb Kałuszyn, jedn. ewid. 141209_4”

 

Obwieszczenie GPS.6733.9.2021  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV – odcinek linii napowietrznej oświetlenia drogi powiatowej w miejscowości Kluki na działkach o nr ewid. 26, 102, 103, 104 położonych w miejscowości Kluki, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie GPS.6733.8.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu znamionowym 15 kV na elektroenergetyczne kablowe, na części działek ewidencyjnych nr 552 i 553, położonych w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie GPS.6733.5.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia na elektroenergetyczną linię kablową, na części działki ewidencyjnej nr 3, położonej w miejscowości Kazimierzów, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie GPS.6733.8.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu znamionowym 15 kV na elektroenergetyczne kablowe, na części działek ewidencyjnych nr 552 i 553, położonych w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie GPS.6733.4.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN-15 kV, słupów linii napowietrznej SN-15 kV, złącza kablowego SN-15 kV, na działkach ewidencyjnych nr 309, 310, 311, 358, 366, położonych w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie GPS.6733.5.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia na elektroenergetyczną linię kablową, na części działki ewidencyjnej nr 3, położonej w miejscowości Kazimierzów, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie GPS.6220.8.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego – z projektowanego złoża „Ryczołek VIII” na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 174, 175 i 176 obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie”

 

Obwieszczenie GPS.6733.4.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN-15 kV, słupów linii napowietrznej SN-15 kV, złącza kablowego SN-15 kV, na działkach ewidencyjnych nr 309, 310, 311, 358, 366, położonych w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie GPS.6733.6.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia na elektroenergetyczną linię kablową, na części działki ewidencyjnej nr 84, położonej w miejscowości Abramy oraz częściach działek ewid. nr 90/1 i 91/1, położonych w miejscowości Wąsy, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie GPS.6733.6.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia na elektroenergetyczną linię kablową, na części działki ewidencyjnej nr 84, położonej w miejscowości Abramy oraz częściach działek ewid. nr 90/1 i 91/1, położonych w miejscowości Wąsy, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.6.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża „Olszewice III – Pole A” na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 347/1 położonej w miejscowości Olszewice, gmina Kałuszyn, powiat miński

 

Obwieszczenie GPS.6733.2.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV – odcinek linii napowietrznej oświetlenia drogi powiatowej w miejscowości Kluki na działkach o nr ewid. 26, 102, 103, 104 położonych w miejscowości Kluki, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie GPS.6733.2.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej  na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV – odcinek linii napowietrznej oświetlenia drogi powiatowej w miejscowości Kluki na działkach o nr ewid. 26, 102, 103, 104 położonych w miejscowości Kluki, gm. Kałuszyn

 

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Kałuszyn na okres 3 lat.

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 9 lipca 2021r. o godz 9.00

 

Obwieszczenie LU.ZUZ.2.4210.146.2021.PN Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie podlaskim o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.12.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szymony I o mocy wytwórczej do 1MW na części działek nr 23, 50, 51 obręb Szymony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 29 czerwca o godz 9.00.docx

 

Obwieszczenie GPS.6733.8.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu znamionowym 15 kV na elektroenergetyczne kablowe, na części działek ewidencyjnych nr 552 i 553, położonych w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie GPS.6733.8.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu znamionowym 15 kV na elektroenergetyczne kablowe, na części działek ewidencyjnych nr 552 i 553, położonych w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie GPS.6733.7.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na części działek ewidencyjnych nr 156/2, 171, 274, położonych w miejscowości Wólka Kałuska, gm. Kałuszyn.

 

Obwieszczenie GPS.6733.7.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na części działek ewidencyjnych nr 156/2, 171, 274, położonych w miejscowości Wólka Kałuska, gm. Kałuszyn.

 

Obwieszczenie GPS.6733.6.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia na elektroenergetyczną linię kablową, na części działki ewidencyjnej nr 84, położonej w miejscowości Abramy oraz częściach działek ewid. nr 90/1 i 91/1, położonych w miejscowości Wąsy, gm. Kałuszyn

 

Informacja o debacie nad Raportem o stanie gminy Kałuszyn za 2020 rok.docx

Raport o stanie gminy Kałuszyn 2020rok.pdf

Raport o stanie gminy Kałuszyn 2020rok.pdf

 

Obwieszczenie GPS.6733.6.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia na elektroenergetyczną linię kablową, na części działki ewidencyjnej nr 84, położonej w miejscowości Abramy oraz częściach działek ewid. nr 90/1 i 91/1, położonych w miejscowości Wąsy, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie GPS.6733.5.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia na elektroenergetyczną linię kablową, na części działki ewidencyjnej nr 3, położonej w miejscowości Kazimierzów, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie GPS.6733.5.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia na elektroenergetyczną linię kablową, na części działki ewidencyjnej nr 3, położonej w miejscowości Kazimierzów, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie GPS.6733.4.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN-15 kV, słupów linii napowietrznej SN-15 kV, złącza kablowego SN-15 kV, na działkach ewidencyjnych nr 309, 310, 311, 358, 366, położonych w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie GPS.6733.4.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN-15 kV, słupów linii napowietrznej SN-15 kV, złącza kablowego SN-15 kV, na działkach ewidencyjnych nr 309, 310, 311, 358, 366, położonych w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn

 

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego Nr WI-I.7820.1.11.2020.DW o wszczęciu postępowania.

 

Obwieszczenie nr GPS.6730.34.2021 o wpływie wniosku o ustalenie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z budową i eksploatacją farmy na dz. ewid. nr 311, miejscowość Olszewice

 

Obwieszczenie nr GPS.6730.20.2021 w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej PV Szymony II o mocy wytwórczej do 1MW na części działki nr 51 obręb Szymony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem

 

Obwieszczenie GPS.6730.23.2021 w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chrościce III o mocy wytwórczej do 1MW na działce nr 222 obręb Chrościce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 

Obwieszczenie GPS.6730.22.2021 w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej PV Wólka Kałuska o mocy wytwórczej do 1MW na działce nr 151 obręb Wólka Kałuska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 29 kwietnia 2021 r.

 

Obwieszczenie Nr AB.6740.15.450.2020

 

Obwieszczenie GPS.6220.8.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego – z projektowanego złoża „Ryczołek VIII” na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 174, 175 i 176 obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie”

 

Obwieszczenie GPS.6220.8.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego – z projektowanego złoża „Ryczołek VIII” na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 174, 175 i 176 obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie”

 

Obwieszczenie GPS.6220.8.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego – z projektowanego złoża „Ryczołek VIII” na części nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 174, 175 i 176 obrębu Ryczołek, gmina Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie”

 

Obwieszczenie GPS.6733.3.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV – linia napowietrzna oświetlenia drogi powiatowej w miejscowości Zimnowoda na działkach o nr ewid. 490/6, 490/3 u 492 położonych w miejscowości Zimnowoda, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie GPS.6733.2.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV – linia napowietrzna oświetlenia drogi w miejscowości Wity na działkach o nr ewid. 268, 141, 270/4, 270/5, 270/6, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10 i 270/11 położonych w miejscowości Wity, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.5.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża na działce nr 583, Olszewice" gm. Kałuszyn.

 

Obwieszczenie Nr GPS.6220.6.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża „Olszewice III – Pole A” na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 347/1 położonej w miejscowości Olszewice, gmina Kałuszyn, powiat miński

 

Obwieszczenie GPS.6733.1.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie odcinka sieci kablowej średniego napięcia SN-15kV, budowie kabli sterowniczych światłowodowych, budowie odcinka sieci kablowej nn 0,4 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowie wnętrzowej stacji transformatorowych SN/nn, budowie złącza wnętrzowego SN-15kV, budowie stanowisk słupowych SN-15kV, budowie stanowisk słupowych nn 0,4kV, budowie złączy kablowych nn 0,4kV”, w miejscowości Gołębiówka na działkach ewidencyjnych nr 127, 146, 251, 487/3, 487/2, 2/2, 244/2, 11, 2/1, 497, 133/2, 150 oraz w miejscowości Nowe Groszki na działkach ewidencyjnych nr 277/2, 434/2, 432/1, 436/1, 439, 442/1, 391, 779, 841, 683/1, 691

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 26 lutego 2021 r.

 

Obwieszczenie GPS.6733.2.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV – linia napowietrzna oświetlenia drogi powiatowej w miejscowości Zimnowoda na działkach o nr ewid. 490/6, 490/3 u 492 położonych w miejscowości Zimnowoda, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie GPS.6733.2.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV – linia napowietrzna oświetlenia drogi w miejscowości Wity na działkach o nr ewid. 268, 141, 270/4, 270/5, 270/6, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10 i 270/11 położonych w miejscowości Wity, gm. Kałuszyn

 

Obwieszczenie nr GPS.6730.20.2021 o wpływie wniosku o ustalenie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej PV Szymony II o mocy wytwórczej do 1MW na części działki nr 51 obręb Szymony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem

 

Obwieszczenie nr GPS.6220.12.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szymony I o mocy wytwórczej do 1MW na części działek nr 23, 50, 51 obręb Szymony wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”

 

Obwieszczenie GPS.6220.8.2020

 

Postanowienie GPS.6220.8.2020

 

Obwieszczenie Burmistrza Kałuszyna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn dla obszaru zabudowy przemysłowej i przemysłowo-usługowej oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-11 10:26:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-30 09:29:58
  • Liczba odsłon: 3756
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552239]

przewiń do góry