Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Baza aktów własnych Gminy Kałuszyn

Uchwały

Zarządzenia

 

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  29 grudnia 2022r.

UCHWAŁA NR XXXV/317/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/259/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Kałuszynie.

UCHWAŁA NR XXXV/316/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

UCHWAŁA NR XXXV/315/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie:

UCHWAŁA NR XXXV/314/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie:

UCHWAŁA NR XXXV/313/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Kałuszyn

UCHWAŁA NR XXXV/312/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.

UCHWAŁA NR XXXV/311/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2035

UCHWAŁA NR XXXV/310/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie na rok 2023.

UCHWAŁA NR XXXV/309/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na rok 2023.

UCHWAŁA NR XXXV/308/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie na 2023 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/307/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2023

UCHWAŁA NR XXXV/306/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2034

Protokół z głosowania imiennego.pdf

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  7 listopada 2022r.

UCHWAŁA NR XXXIV/305/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn

UCHWAŁA NR XXXIV/303/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023r.

UCHWAŁA NR XXXIV/302/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/ 301/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 7 LISTOPADA 2022 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/300/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn

UCHWAŁA NR XXXIV/299/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2023 rok na obszarze Gminy Kałuszyn.

UCHWAŁA NR XXXIV/298/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Protokół z głosowania imiennego.pdf

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  27 września 2022r.

UCHWAŁA NR XXXIII/ 297/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 27 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

UCHWAŁA NR XXXIII/296/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 27 września 2022 r. w sprawie sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXIII/295/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/284/2022 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku, wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.

UCHWAŁA NR XXXIII/294/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela

UCHWAŁA NR XXXIII/293/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn.

UCHWAŁA NR XXXIII/292/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 27 września 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kałuszyn na rok szkolny 2022/2023

UCHWAŁA NR XXXIII/291/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 27 września 2022 r. w sprawie:   zmian w budżecie gminy na 2022 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/290/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2035

Protokół z głosowania imiennego.pdf

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  30 sierpnia 2022r.

UCHWAŁA NR XXXII/289/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela

UCHWAŁA NR XXXII/288/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.

UCHWAŁA NR XXXII/287/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2035

Protokół z głosowania imiennego.pdf

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  23 czerwca 2022r.

UCHWAŁA NR XXXI/286/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXIX/274/2022 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej

UCHWAŁA NR XXXI / 285/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/260/2022 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2022r.

UCHWAŁA NR XXXI/284/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku, wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.

UCHWAŁA NR XXXI/283/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.

UCHWAŁA NR XXXI/282/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2035

UCHWAŁA NR XXXI/281/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kałuszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXXI/280/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXI/279/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kałuszyna wotum zaufania

Protokół z głosowania imiennego.pdf

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  10 czerwca 2022r.

OŚWIADCZENIE NR 1/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie działań Burmistrza Kałuszyna

Protokół z głosowania imiennego.pdf

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  20 kwietnia 2022r.

UCHWAŁA NR XXIX/278/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

UCHWAŁA NR XXIX/277/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Kałuszynie

UCHWAŁA NR XXIX/276/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Gołębiówka

UCHWAŁA NR XXIX/275/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olszewicach gm. Kałuszynie

UCHWAŁA NR XXIX/274/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej

UCHWAŁA NR XXIX/273/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/264/2022 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXIX/272/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

UCHWAŁA NR XXIX/271/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.

UCHWAŁA NR XXIX/270/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2035

Protokół z głosowania imiennego.pdf

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  25 lutego 2022r.

UCHWAŁA NR XXVIII/269/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/259/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Kałuszynie.

UCHWAŁA NR XXVIII/268/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej

UCHWAŁA NR XXVIII/267/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

UCHWAŁA NR XXVIII/266/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.

UCHWAŁA NR XXVIII/265/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kałuszyn na lata 2022-2024

UCHWAŁA NR XXVIII/264/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/263/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kałuszyn na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR XXVIII/262/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/261/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2035

UCHWAŁA NR XXVIII/260/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2022 r.

Protokół z głosowania imiennego.pdf

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  29 grudnia 2021r.

UCHWAŁA NR XXVII/259/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Kałuszynie.

UCHWAŁA NR XXVII/258/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kałuszyna

UCHWAŁA NR XXVII/257/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/187/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2021 w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kałuszyn

UCHWAŁA NR XXVII/256/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXVII/255/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze A

UCHWAŁA NR XXVII/254/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn dla obszaru zabudowy przemysłowej i przemysłowo – usługowej.

UCHWAŁA NR XXVII/253/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat ,jak również trybu ich pobierania

UCHWAŁA NR XXVII/252/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXVII/251/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2035

UCHWAŁA NR XXVII/250/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie na rok 2022.

UCHWAŁA NR XXVII/249/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na rok 2022.

UCHWAŁA NR XXVII/248/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie na 2022 rok.

UCHWAŁA NR XXVII/247/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2022

UCHWAŁA NR XXVII/246/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2035

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  29 listopada 2021r.

UCHWAŁA NR XXVI/245/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie:  zmiany uchwały Nr  XXV/233/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXVI/244/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/232/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie  z dnia 9 listopada 2021r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2035

Wykaz z przebiegu Sesji

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  9 listopada 2021r.

UCHWAŁA NR XXV/243/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR XXV/242/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/216/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego

UCHWAŁA NR XXV/241/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kałuszyn do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”

UCHWAŁA NR XXV/240/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Statutu związku powiatowo-gminnego „Powiatowo-gminny związek transportu publicznego Powiatu Mińskiego”

UCHWAŁA NR XXV/239/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia Związku powiatowo-gminnego „Powiatowo-gminny związek transportu publicznego Powiatu Mińskiego”

UCHWAŁA NR XXV/238/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie odpowiedzi na petycję o wybudowanie infrastruktury wodociągowej doprowadzającej wodę oraz kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kałuszyn.

UCHWAŁA NR XXV/237/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zakładu Komunalnej w Kałuszynie

UCHWAŁA NR XXV/236/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.

UCHWAŁA NR XXV/235/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 9 listopada 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR XXV/234/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała RIO_3.b.-50-2021_1_akt.pdf

UCHWAŁA NR XXV/233/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXV/232/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2035

UCHWAŁA NR XXV/231/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn

UCHWAŁA NR XXV/230/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2022 na obszarze Gminy Kałuszyn

UCHWAŁA NR XXV/229/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Wykaz z przebiegu Sesji

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  29 września 2021r.

UCHWAŁA NR XXIV/228/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie: zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

UCHWAŁA NR XXIV/227/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie ustanowienia zasad ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysów.

UCHWAŁA NR XXIV/226/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Kałuszynie.

UCHWAŁA NR XXIV/225/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze A

UCHWAŁA NR XXIV/224/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kałuszyn

UCHWAŁA NR XXIV/223/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kałuszyn

UCHWAŁA NR XXIV/222/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kałuszyn

UCHWAŁA NR XXIV/221/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2021r.

UCHWAŁA NR XXIV/220/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Gołębiówka

UCHWAŁA NR XXIV/219/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie: pozbawienia drogi nr 220612W kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/218/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie

UCHWAŁA NR XXIV/217/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

UCHWAŁA NR XXIV/216/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego

UCHWAŁA NR XXIV/215/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 września 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR XXIV/214/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXIV/213/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2030

Wykaz przebiegu Sesji

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  9 lipca 2021r.

UCHWAŁA NR XXIII/212/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/196/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2030

Wykaz przebiegu sesji

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  29 czerwca 2021r.

UCHWAŁA NR XXII/211/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kałuszyna.

UCHWAŁA NR XXII/210/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

UCHWAŁA NR XXII/209/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie oraz na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

UCHWAŁA NR XXII/208/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn dla obszaru zabudowy usługowej nieuciążliwej i zabudowy mieszkaniowej

UCHWAŁA NR XXII/207/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn dla obszaru zabudowy usługowej

UCHWAŁA NR XXII/206/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn dla obszaru zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej

UCHWAŁA NR XXII/205/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze A uchwalonego uchwałą nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Maz z 2012 r. poz. 7196)

UCHWAŁA NR XXII/204/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn dla obszaru zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy usługowej nieuciążliwej,

UCHWAŁA NR XXII/203/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kałuszyn

UCHWAŁA NR XXII/202/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2021r.

UCHWAŁA NR XXII/201/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

UCHWAŁA NR XXII/ 200/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego /HPV/ w gminie Kałuszyn na lata 2021 – 2023”

UCHWAŁA NR XXII/199/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

UCHWAŁA NR XXII/198/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat.

UCHWAŁA NR XXII/197/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXII/196/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2030

UCHWAŁA NR XXII/195/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kałuszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXII/194/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.

UCHWAŁA NR XXII/193/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kałuszyna wotum zaufania

Wykaz z przebiegu Sesji

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  29 kwietnia 2021r.

UCHWAŁA NR XXI/192/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

UCHWAŁA NR XXI/191/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

UCHWAŁA NR XXI/190/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021r.

UCHWAŁA NR XXI/189/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2030

Wykaz z przebiegu Sesji

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  26 lutego 2021r.

UCHWAŁA NR XX/187/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kałuszyn

UCHWAŁA NR XX/186/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kałuszyn na lata 2021-2025 roku.

UCHWAŁA NR XX/185/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.

UCHWAŁA NR XX/184/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

UCHWAŁA NR XX/183/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021r.

UCHWAŁA NR XX/182/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2030

UCHWAŁA NR XX/181/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2021 r.

UCHWAŁA NR XX/180/2021 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kałuszyn

Wykaz z przebiegu Sesji

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  29 grudnia 2020r.

UCHWAŁA NR XIX/179/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

UCHWAŁA NR XIX/178/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Patok.

UCHWAŁA NR XIX/177/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kałuszyn

UCHWAŁA NR XIX/176/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie oraz na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

UCHWAŁA NR XIX/175/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

UCHWAŁA NR XIX/174/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIX/173/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.

UCHWAŁA NR XIX/172/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028

UCHWAŁA NR XIX /171/ 2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia  planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie na rok 2021.

UCHWAŁA NR XIX/170/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na rok 2021.

UCHWAŁA NR XIX/169/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XIX/168/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2021

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu.pdf

Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu.pdf

UCHWAŁA NR XIX/167/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2030

Wykaz z przebiegu Sesji

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  10 listopada 2020r.

UCHWAŁA NR 166/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

UCHWAŁA NR 165/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kałuszyn do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych

UCHWAŁA NR 164/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r.

UCHWAŁA NR 163/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie gminy Kałuszyn.

UCHWAŁA NR 162/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.

wyciąg z protokołu sesji nr xviii 2020.pdf

UCHWAŁA NR 161/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028

UCHWAŁA NR 160/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn

UCHWAŁA NR 159/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2021 na obszarze Gminy Kałuszyn

UCHWAŁA NR 158/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Wykaz z przebiegu Sesji

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  30 września 2020r.

UCHWAŁA NR XVII/157/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XVII/156/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

UCHWAŁA NR XVII/155/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Kałuszyn

UCHWAŁA NR XVII/154/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kałuszyn na rok szkolny 2020/2021

UCHWAŁA NR XVII/153/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.

UCHWAŁA NR XVII/152/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028

Wykaz z przebiegu Sesji

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  14 sierpnia 2020r.

 

UCHWAŁA NR XVI/151/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

UCHWAŁA NR XVI/150/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

UCHWAŁA NR XVI/149/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.

UCHWAŁA NR XVI/148/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028

Wykaz z przebiegu Sesji

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  26 czerwca 2020r.

UCHWAŁA NR XV/137/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kałuszyna wotum zaufania.pdf

Wykaz z przebiegu Sesji


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  7 maja 2020r.


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  14 lutego 2020r.

UCHWAŁA NR XIII/128/2020 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.pdf

UCHWAŁA NR XIII/127/2020 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.pdf

UCHWAŁA NR XIII/126/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Kałuszynie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

UCHWAŁA NR XIII/125/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie w drodze bezprzetargowej oraz na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

UCHWAŁA NR XIII/124/2020 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

UCHWAŁA NR XIII/123/2020 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

UCHWAŁA NR XIII/122/2020 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn.pdf

UCHWAŁA NR XIII/121/2020 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.pdf

UCHWAŁA NR XIII/120/2020 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf

uchwala.xiii.119.2020.2020-02-14.pdf

UCHWAŁA NR XIII/118/2020 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.pdf

UCHWAŁA NR XIII/117/2020 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie szczegółowych warunków przyznania i opłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat ,jak również trybu ich pobierania.pdf

UCHWAŁA NR XIII/116/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kałuszyn

UCHWAŁA NR XIII/115/2020 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.pdf

UCHWAŁA NR XIII/114/2020 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.pdf

UCHWAŁA NR XIII/113/2020 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028.pdf

UCHWAŁA NR XIII/112/2020 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2020 r.pdf

Protokół z przebiegu Sesji.docx


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  30 grudnia 2019r.

UCHWAŁA NR XII/111/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf

UCHWAŁA NR XII/110/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.pdf

UCHWAŁA NR XII/109/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf

UCHWAŁA NR XII/108/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.pdf

UCHWAŁA NR XII/107/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Kałuszyn.pdf

UCHWAŁA NR XII/106/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

UCHWAŁA NR XII/105/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

UCHWAŁA NR XII/104/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn.pdf

UCHWAŁA NR XII/103/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Kałuszyn.pdf

UCHWAŁA NR XII/96/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028.pdf

Protokół z przebiegu Sesji.docx

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  9 grudnia 2019r.

UCHWAŁA NR XI/92/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.pdf

Protokół z przebiegu Sesji.docx


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  7 listopada 2019r.

UCHWAŁA NR X/91/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn dla obszaru zabudowy przemysłowej i przemysłowo – usługowej.pdf

UCHWAŁA NR X/90/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.pdf

UCHWAŁA NR X/89/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Kałuszynie.pdf

UCHWAŁA NR X/88/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Gminie Kałuszyn.pdf

UCHWAŁA NR X/87/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn.pdf

UCHWAŁA NR X/86/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.pdf

UCHWAŁA NR X/85/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2020 na obszarze Gminy Kałuszyn.pdf

UCHWAŁA NR X/84/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.pdf

UCHWAŁA NR X/83/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.pdf

Protokół z przebiegu Sesji.docx


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  23 września 2019r.


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  30 sierpnia 2019r.

UCHWAŁA NR VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.pdf

Protokół z przebiegu Sesji


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  28 czerwca 2019r.

UCHWAŁA NR VII.55.2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kałuszyna wotum zaufania.pdf

Protokół z imiennego głosowania.pdf


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  11 kwietnia 2019r.

UCHWAŁA NR VI/42/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.pdf

Protokół z imiennego głosowania.pdf


Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  26 lutego 2019r.

UCHWAŁA NR V/41/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

UCHWAŁA NR V/40/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Kałuszynie.pdf

UCHWAŁA NR V/39/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad ustalania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysów.pdf

UCHWAŁA NR V/38/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie dopłat do wywozu ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych.pdf

UCHWAŁA NR V/37/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dopłat do wywozu ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych.pdf

UCHWAŁA NR V/36/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.pdf

UCHWAŁA NR V/35/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.pdf

UCHWAŁA NR V/34/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kałuszyn.pdf

UCHWAŁA NR V/33/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.pdf

UCHWAŁA NR V/32/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat , jak również trybu ich pobierania.pdf

UCHWAŁA NR V/31/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.pdf

UCHWAŁA NR V/30/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej.pdf

UCHWAŁA NR V/29/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Gołębiówce.pdf

UCHWAŁA NR V/28/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 2251W w m. Mroczki.pdf

UCHWAŁA NR V/27/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.pdf

UCHWAŁA NR V/26/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.pdf

UCHWAŁA NR V/25/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2019 r.pdf

Protokół z imiennego głosowania.pdf

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  28 grudnia 2018r.

UCHWAŁA NR IV/24/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi na terenie gminy Kałuszyn.pdf

UCHWAŁA NR IV/23/ 2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie na rok 2019.pdf

UCHWAŁA NR IV/22/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie na rok 2019.pdf

UCHWAŁA NR IV/21/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.pdf

UCHWAŁA NR IV/20/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”.pdf

UCHWAŁA NR IV/19/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej.pdf

UCHWAŁA NR IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Olszewicach.pdf

UCHWAŁA NR IV/17/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dopłat do wywozu ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych.pdf

UCHWAŁA NR IV/16/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie na 2019 rok.pdf

UCHWAŁA NR IV/15/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.pdf

UCHWAŁA NR IV/14/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028.pdf

UCHWAŁA NR IV/13/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2019.pdf

UCHWAŁA NR IV/12/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.pdf

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  6 grudnia 2018r.

UCHWAŁA NR III/11/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.pdf

UCHWAŁA NR III/10/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.pdf

UCHWAŁA NR III/9/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028.pdf

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  26 listopada 2018r.

UCHWAŁA NR II/8/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.pdf

UCHWAŁA NR II/7/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kałuszyna.pdf

UCHWAŁA NR II/6 /2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 listopada 2018 r. W sprawie zatwierdzenia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie.pdf

UCHWAŁA NR II/ 5 /2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 listopada 2018 r. W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kałuszynie.pdf

UCHWAŁA NR II/ 4 / 2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie.pdf

UCHWAŁA NR II/ 3/ 2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie.pdf

 

Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu  23 listopada 2018r.

uchwala.i.2.2018.2018.pdf

uchwala.i.1.2018.2018.pdf

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Przybułek Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-28 13:31:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Przybułek Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-16 08:26:21
  • Liczba odsłon: 4603
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552233]

przewiń do góry